Wiki

ชิลลา

ชิลลา
신라 (新羅)
57 ปีก่อนค.ศ.–ค.ศ. 935

ชิลลาอาณาจักรชิลลาในช่วงที่รุ่งเรือง ค.ศ. 576
เมืองหลวง คยองจู
ภาษาทั่วไป ภาษาชิลลา
(ส่วนหนึ่งของ ภาษาเกาหลีโบราณ)
ศาสนา พระพุทธศาสนา, ลัทธิขงจื๊อ, ลัทธิเต๋า, ลัทธิเชมันแบบเกาหลี
การปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์
กษัตริย์  
• 57 ปีก่อนค.ศ. – ค.ศ. 4 ฮย็อกกอเซ
• ค.ศ. 540-576 จินฮึง
• ค.ศ. 632-647 ซอนด๊อก
• ค.ศ. 654-661 มูยอล
• ค.ศ. 661-681 มุนมู
ยุคประวัติศาสตร์ โบราณ
• สถาปนาอาณาจักร 57 ปีก่อนค.ศ.
• การรับ ศาสนาพุทธ ค.ศ. 527
• การรบของ พระเจ้าจินฮึง ค.ศ. 551-576
• อาณาจักรรวมชิลลา ค.ศ. 676-935
• ถูกผนวกเข้ากับราชวงศ์โครยอ ค.ศ. 935
ก่อนหน้า ถัดไป
ชิลลา

อาณาจักรชิลลา (เกาหลี: 신라; ฮันจา: 新羅, 57 ปีก่อนคริสต์ศักราช — ค.ศ. 935) เป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคสามก๊กแห่งเกาหลีสถาปนาโดยพระเจ้าฮย็อกกอเซ เมื่อ 57 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 486) ซึ่งอาณาจักรชิลลาเกิดจากการรวมตัวกันของอาณาจักรจินฮันกับชนเผ่าต่าง ๆ ทำให้อาณาจักรเติบโตขึ้นแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรชิลลา อาณาจักรชิลลาต้องทำสงครามกับอีก 3 อาณาจักรใหญ่คืออาณาจักรโคกูรยอ อาณาจักรแพ็กเจ และอาณาจักรคายา อยู่นานกว่า 500—600 ปีก่อนที่พระเจ้ามุนมูกษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งอาณาจักรชิลลาซึ่งครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 661—681 จะสามารถรวบรวมแผ่นดินได้สำเร็จด้วยการกลืนโกโคกูรยอและแพ็กเจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชิลลาก่อนที่จะถูกโค่นอำนาจลงในปี ค.ศ. 935

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button