Wiki

วัดจรเข้ใหญ่

วัดจรเข้ใหญ่
วัดจรเข้ใหญ่ ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดจรเข้ใหญ่ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านคลองบางฉมาน ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 21 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์มีจำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา

วัดจรเข้ใหญ่ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2434 โดยนายคง ร่วมกับทายก ก่อสร้างอุโบสถ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2434 ชุมชนบ้านใหญ่ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ได้ร่วมกันพัฒนาวัดมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากอุโบสถเก่ามีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับญาติโยมที่มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ อีกทั้งยังมีสภาพทรุดโทรม พระครูพิพัฒน์สมุทรธาดา (หลวงพ่อภักดิ์) เจ้าอาวาส จึงบอกบุญเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาให้ร่วมกันก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ และได้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

อาคารเสนาสนะได้แก่ อุโบสถหลังเก่า กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร ลักษณะทรงไทย เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 10 หลัง ส่วนใหญ่เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485

รายนามเจ้าอาวาส


  • พระอธิการเผือก
  • พระอธิการแจ้
  • พระอธิการปลั่ง
  • พระอธิการตุ๋ย
  • พระอธิการเหลือ
  • พระอธิการขาบ
  • พระอธิการบุญ
  • พระครูสุตาภินันท์ (พระอาจารย์ชื่น)
  • พระครูพิพัฒน์สมุทรธาดา ปวิชฺ โช
  • พระครูปลัดอุทัย ปัญญาวชิโร

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button