Wiki

อำเภอสระโบสถ์

อำเภอสระโบสถ์
อำเภอ
คำขวัญ: หลวงพ่อยอคุ้มบ้าน ข้าวสารหอม
เรืองนาม โบสถ์งามสมชื่อ ภาษา
เป็นสื่อ เลื่องลือวัฒนธรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°11′43″N 100°50′55″E / 15.19528°N 100.84861°E / 15.19528; 100.84861
อักษรไทย อำเภอสระโบสถ์
อักษรโรมัน Amphoe Sa Bot
จังหวัด ลพบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด 304.65 ตร.กม. (117.63 ตร.ไมล์)
ประชากร (2563)
 • ทั้งหมด 21,384 คน
 • ความหนาแน่น 70.19 คน/ตร.กม. (181.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์  15240, 15250 (เฉพาะหมู่ที่ 4, 7 และ 13 ตำบลมหาโพธิ)
รหัสภูมิศาสตร์ 1608
ที่ตั้งที่ว่าการ ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ หมู่ที่ 10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอสระโบสถ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลพบุรี เคยเป็นชื่อเดิมของอำเภอโคกสำโรง ก่อนที่จะเปลี่ยนในปี 2460

ประวัติ


ท้องที่อำเภอสระโบสถ์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอโคกสำโรง ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสระโบสถ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ปีเดียวกัน

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกสำโรง ขึ้นเป็น อำเภอสระโบสถ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ปีเดียวกัน

 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 จัดตั้งสุขาภิบาลสระโบสถ์ ในท้องที่บางส่วนของตำบลสระโบสถ์ (ขณะนั้นอยู่ในท้องที่อำเภอโคกสำโรง)
 • วันที่ 9 มิถุนายน 2524 แยกพื้นที่ตำบลสระโบสถ์ ตำบลมหาโพธิ และตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอโคกสำโรง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสระโบสถ์ ขึ้นการปกครองกับอำเภอโคกสำโรง และโอนสุขาภิบาลสระโบสถ์ มาขึ้นกับกิ่งอำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกสำโรง
 • วันที่ 30 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลห้วยใหญ่ แยกออกจากตำบลทุ่งท่าช้าง และตำบลสระโบสถ์
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2528 ตั้งตำบลนิยมชัย แยกออกจากตำบลสระโบสถ์
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2530 ยกฐานะกิ่งอำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกสำโรง เป็น อำเภอสระโบสถ์
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 โอนพื้นที่หมู่ 4,7 บ้านโคกแสมสาร และหมู่ 13 บ้านใหม่ศรีอุบล (ในขณะนั้น) ของตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ ไปขึ้นกับตำบลโคกเจริญ กิ่งอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกสำโรง
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2533 กำหนดเขตตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ ให้เหลือการปกครอง 10 หมู่บ้าน โดยตัดหมู่ที่ 4,7 บ้านโคกแสมสาร และหมู่ 13 บ้านใหม่ศรีอุบล เดิมที่โอนไปขึ้นกับกิ่งอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกสำโรง
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลสระโบสถ์ เป็นเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลสระโบสถ์ รวมกับเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 • วันที่ 15 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลห้วยใหญ่ รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต


อำเภอสระโบสถ์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโคกเจริญ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชัยบาดาล
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโคกสำโรง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองม่วง

การแบ่งเขตการปกครอง


การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอสระโบสถ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน ได้แก่

1. สระโบสถ์ (Sa Bot) 12 หมู่บ้าน
2. มหาโพธิ (Maha Phot) 10 หมู่บ้าน
3. ทุ่งท่าช้าง (Thung Tha Chang) 5 หมู่บ้าน
4. ห้วยใหญ่ (Huai Yai) 7 หมู่บ้าน
5. นิยมชัย (Niyom Chai) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอสระโบสถ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระโบสถ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหาโพธิทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิยมชัยทั้งตำบล

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button