Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ 1951 đến 1954

Bài tập trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ 1951 đến 1954 bao gồm các bài tập trắc nghiệm có đáp án đi kèm là tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử hay, bổ ích, giúp các em làm quen với dạng đề thi trắc nghiệm, từ đó đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng sắp tới.

Ngoài lịch sử thế giới, các em có thể tham khảo những câu trắc nghiệm lịch sử Việt Nam theo giai đoạn: 1945 đến 1954, 1954 đến 1975.

Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ 1951 đến 1954

Câu 1. Bước sang giai đoạn 1951 – 1953, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp chuyển biến như thế nào?

A. Liên tiếp thất bại trên các mặt trận.

B. Chuyển sang thế phòng ngự bị động.

C. Được đẩy mạnh nhờ sự giúp đỡ của Mỹ.

D. Tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trườ

Câu 2. Đặc điểm không phải của cuộc chiến tranh chống Thực dân Pháp giai đoạn 1951 – 1953 là

A. lực lượng của ta trưởng thành về mọi mặt

B. quân ta giành thắng lợi to lớn và toàn diên.

C. tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trường.

D. đẩy mạnh các hoạt động chính trị và ngoại giao.

Câu 3. Ngày 23/12/1950, Mỹ đã kí với Pháp

A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ.

B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

C. Hiệp ước công nhận chính phủ Bảo Đại.

D. Hiệp định viện trợ kinh tế tài chính.

Câu 4. Tháng 9 năm 1951, Mỹ kí với Bảo Đại.

A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ.

B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

C. Hiệp ước công nhận chính phủ Bảo Đại.

D. Hiệp định viện trợ kinh tế tài chính.

Câu 5. Sau thất bại của Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950, Mỹ tiếp tục.

A. củng cố chính quyền Bảo Đại để hất Pháp khỏi Đông Dương

B. từng bước can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương

C. trực tiếp đưa quân Mỹ vào chiến trường

D. ép Pháp kéo dài và mở rộng chiến tranh xâm lược Đông Dương

Câu 6. “Gấp rút tập trung quân Auu – Phi nhằm xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh……..”. Đó là một trong bốn điểm chính của kế hoạch quân sự nào?

A. Rơve.

B. Nava.

C. Đờlátđơtátxinhi .

D. Đờcatxtơri.

Câu 7. Pháp đề ra kế hoạch Đờ lát đơ tát xi nhi nhằm

A. tăng cường tiềm lực của Pháp ở Đông Dương

B củng cố và phát triển ngụy quân

C. nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

D. giành quyền chủ động trên chiến trường

Câu 8. Tháng 9 năm 1951, Mỹ kí với Bảo Đại. “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ” nhằm.

A. trực tiếp ràng buộc chính phủ Pháp vào Mỹ.

B. bìm một giải pháp hòa bình cho chiến trường Đông Dương

C. đẩy mạnh can thiệp về kinh tế vào Việt Nam.

D. trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mỹ.

Câu 9. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi có ảnh hưởng như thế nào đố với cuộc kháng chiến của ta.

A. Hậu phương của ta bị đánh phá.

B. Vùng kiểm soát của ta bị thu hẹp

C. Quân chủ lực của ta bị phân tá

D. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta, nhất là ở vùng sau lưng địch them kho khăn phức tạp

Câu 10. Điểm chung giữa kế hoạch Rơ ve (1949) và kế hoạch Đờ lát đơ tát xi nhi (1950) là gì?

A. Bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra.

B Kết thúc chiến tranh trong danh dự.

C. Muốn xoay chuyển cục diện chiến trường.

D. Phô trương thanh thế, tiềm lực và sức mạnh.

Câu 11. Nối các mốc thời gian và sự kiện sau cho phù hợp.

Thờ gian Sự kiện
1. 23/12/1950 a. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ
2. 02/1951 b. Đại hội chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất.
3. 9/1951 c. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.
4. 5/1952 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng Cộng sản Đông Dương.

A. 1a – 2d – 3c. – 4.b.

B. 1b – 2c – 3a. – 4.b.

C. 1c – 2d – 3a. – 4.b.

D. 1a – 2c – 3d. – 4.b.

Câu 12. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương, diễn ra vào tháng.

A. 2/1951, tại Hà Nội.

B. 3/1951, tại Pắc Pó (Cao Bằng).

C. 2/1951 tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

D. 2/1951 tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Câu 13. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức tại đâu?

A. Pắc Pó (Cao Bằng).

B. Tân Trào (tuyên Quang).

C. Đình Bảng (Bắc Ninh)

D. Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Câu 14. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) diễn ra trong hoàn cảnh?

A. quân ta giữ vững quyền chủ động ở chiến trường, Pháp liên tiếp thất bại và Mỹ từng bước can thiệp sâu vào chiến tranh ở Đông Dương.

B. uộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới, Pháp phải thay đổi chiến lược, chuyerern từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta.

C. Quân đội ta trưởng thành, giành được thế chủ động trên chiến trường chính, mở ra bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp.

D. cuộc tổng tến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 của quân ta bước đầu làm phá sản kế hoạch Na va của Pháp – Mỹ.

Câu 15. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bầy những văn kiện gì?

A. Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam”.

B. “Báo cáo chính trị”.

C. “Luận cương Chính trị”.

D. Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ Đảng.

Câu 16. Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh, được nêu ra.

A, Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam”.

B. “Báo cáo chính trị”.

C. “Luận cương Chính trị”.

D. Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ Đảng (2/1951).

Câu 17. Vì sao Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), Đảng quyết định tách và thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng Mác, Lê nin ?

A. Vì đặc điểm riêng của từng quốc gia.

B. Vì xu thế phát triển của thế giới.

C.  Vì sự chỉ đạo của quốc tế Cộng sản.

D. Vì nguyện vọng của nhân dân 3 nước Đông Dương.

Câu 18. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là

A. Đảng Cộng sản Đông Dương

B. Đảng Lao động Đông Dương.

C. Đảng Lao động Việt Nam.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 19. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), thông qua văn kiện nào dưới đây?

A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.

B. Tuyên ngôn và Điều lệ Đảng Cộng sản.

C. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

D. Tuyên ngôn, Chính cương và Điều lệ mới.

Câu 20. Điền vào chỗ trống trong đoạn sau:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), bầu ra BCH Trung ương và Bộ chính trị, (1) ………………….được bầu làm (2)…………….; …………..(3) …….bầu lại làm (4) …………..

A. (1) Hồ Chí Minh; (2) Chủ tịch Đảng; (3) Lê Duẩn; (4) Tổng Bí thư.

B. (1) Hồ Chí Minh; (2) Tổng Bí thư; (3) Trường Chinh; (4) Chủ tịch Đảng.

C. (1) Hồ Chí Minh; (2) Chủ tịch Đảng; (3) Trường Chinh; (4) Tổng bí thư.

D. (1) Hồ Chí Minh; (2) Chủ tịch nước; (3) Trường Chinh; (4) Tổng bí thư.

Câu 21. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông qua hai báo cáo quan trọng đó là

A. “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng bí thư Trường Chinh.

B. “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bản đề cương văn hóa Việt Nam của Tổng bí thư Trường Chinh.

C. “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đường lối kháng chiến chống Pháp của Tổng bí thư Trường Chinh.

D. Báo cáo chính trị” của Tổng bí thư Trường Chinh và Bàn về cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 22. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) ?

A. Đánh dấu bước phát bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp.

B. Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành của Đảng.

C. Đánh dấu bước phát bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.

D. Là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

Câu 23. Hình thức hoạt động của Đảng từ sau Đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) là

A. hợp pháp.

B. bí mật.

C. công khai.

D. bất hợp pháp.

Câu 24. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), người được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng là

A. Lê Duẩn.

B. Hồ Chí Minh.

C. Phạm Văn Đồng.

D. Trường Chinh.

Câu 25. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), người được bầu giữ chức Tổng bí thư của Đảng là

A. Lê Duẩn.

B. Hồ Chí Minh.

C. Phạm Văn Đồng.

D. Trường Chinh.

…………….

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải file để xem thêm nội dung chi tiết.

Bài tập trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ 1951 đến 1954 bao gồm các bài tập trắc nghiệm có đáp án đi kèm là tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử hay, bổ ích, giúp các em làm quen với dạng đề thi trắc nghiệm, từ đó đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng sắp tới.

Ngoài lịch sử thế giới, các em có thể tham khảo những câu trắc nghiệm lịch sử Việt Nam theo giai đoạn: 1945 đến 1954, 1954 đến 1975.

Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ 1951 đến 1954

Câu 1. Bước sang giai đoạn 1951 – 1953, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp chuyển biến như thế nào?

A. Liên tiếp thất bại trên các mặt trận.

B. Chuyển sang thế phòng ngự bị động.

C. Được đẩy mạnh nhờ sự giúp đỡ của Mỹ.

D. Tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trườ

Câu 2. Đặc điểm không phải của cuộc chiến tranh chống Thực dân Pháp giai đoạn 1951 – 1953 là

A. lực lượng của ta trưởng thành về mọi mặt

B. quân ta giành thắng lợi to lớn và toàn diên.

C. tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trường.

D. đẩy mạnh các hoạt động chính trị và ngoại giao.

Câu 3. Ngày 23/12/1950, Mỹ đã kí với Pháp

A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ.

B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

C. Hiệp ước công nhận chính phủ Bảo Đại.

D. Hiệp định viện trợ kinh tế tài chính.

Câu 4. Tháng 9 năm 1951, Mỹ kí với Bảo Đại.

A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ.

B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

C. Hiệp ước công nhận chính phủ Bảo Đại.

D. Hiệp định viện trợ kinh tế tài chính.

Câu 5. Sau thất bại của Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950, Mỹ tiếp tục.

A. củng cố chính quyền Bảo Đại để hất Pháp khỏi Đông Dương

B. từng bước can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương

C. trực tiếp đưa quân Mỹ vào chiến trường

D. ép Pháp kéo dài và mở rộng chiến tranh xâm lược Đông Dương

Câu 6. “Gấp rút tập trung quân Auu – Phi nhằm xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh……..”. Đó là một trong bốn điểm chính của kế hoạch quân sự nào?

A. Rơve.

B. Nava.

C. Đờlátđơtátxinhi .

D. Đờcatxtơri.

Câu 7. Pháp đề ra kế hoạch Đờ lát đơ tát xi nhi nhằm

A. tăng cường tiềm lực của Pháp ở Đông Dương

B củng cố và phát triển ngụy quân

C. nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

D. giành quyền chủ động trên chiến trường

Câu 8. Tháng 9 năm 1951, Mỹ kí với Bảo Đại. “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ” nhằm.

A. trực tiếp ràng buộc chính phủ Pháp vào Mỹ.

B. bìm một giải pháp hòa bình cho chiến trường Đông Dương

C. đẩy mạnh can thiệp về kinh tế vào Việt Nam.

D. trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mỹ.

Câu 9. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi có ảnh hưởng như thế nào đố với cuộc kháng chiến của ta.

A. Hậu phương của ta bị đánh phá.

B. Vùng kiểm soát của ta bị thu hẹp

C. Quân chủ lực của ta bị phân tá

D. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta, nhất là ở vùng sau lưng địch them kho khăn phức tạp

Câu 10. Điểm chung giữa kế hoạch Rơ ve (1949) và kế hoạch Đờ lát đơ tát xi nhi (1950) là gì?

A. Bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra.

B Kết thúc chiến tranh trong danh dự.

C. Muốn xoay chuyển cục diện chiến trường.

D. Phô trương thanh thế, tiềm lực và sức mạnh.

Câu 11. Nối các mốc thời gian và sự kiện sau cho phù hợp.

Thờ gian Sự kiện
1. 23/12/1950 a. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ
2. 02/1951 b. Đại hội chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất.
3. 9/1951 c. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.
4. 5/1952 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng Cộng sản Đông Dương.

A. 1a – 2d – 3c. – 4.b.

B. 1b – 2c – 3a. – 4.b.

C. 1c – 2d – 3a. – 4.b.

D. 1a – 2c – 3d. – 4.b.

Câu 12. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương, diễn ra vào tháng.

A. 2/1951, tại Hà Nội.

B. 3/1951, tại Pắc Pó (Cao Bằng).

C. 2/1951 tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

D. 2/1951 tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Câu 13. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức tại đâu?

A. Pắc Pó (Cao Bằng).

B. Tân Trào (tuyên Quang).

C. Đình Bảng (Bắc Ninh)

D. Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Câu 14. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) diễn ra trong hoàn cảnh?

A. quân ta giữ vững quyền chủ động ở chiến trường, Pháp liên tiếp thất bại và Mỹ từng bước can thiệp sâu vào chiến tranh ở Đông Dương.

B. uộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới, Pháp phải thay đổi chiến lược, chuyerern từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta.

C. Quân đội ta trưởng thành, giành được thế chủ động trên chiến trường chính, mở ra bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp.

D. cuộc tổng tến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 của quân ta bước đầu làm phá sản kế hoạch Na va của Pháp – Mỹ.

Câu 15. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bầy những văn kiện gì?

A. Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam”.

B. “Báo cáo chính trị”.

C. “Luận cương Chính trị”.

D. Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ Đảng.

Câu 16. Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh, được nêu ra.

A, Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam”.

B. “Báo cáo chính trị”.

C. “Luận cương Chính trị”.

D. Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ Đảng (2/1951).

Câu 17. Vì sao Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), Đảng quyết định tách và thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng Mác, Lê nin ?

A. Vì đặc điểm riêng của từng quốc gia.

B. Vì xu thế phát triển của thế giới.

C.  Vì sự chỉ đạo của quốc tế Cộng sản.

D. Vì nguyện vọng của nhân dân 3 nước Đông Dương.

Câu 18. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là

A. Đảng Cộng sản Đông Dương

B. Đảng Lao động Đông Dương.

C. Đảng Lao động Việt Nam.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 19. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), thông qua văn kiện nào dưới đây?

A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.

B. Tuyên ngôn và Điều lệ Đảng Cộng sản.

C. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

D. Tuyên ngôn, Chính cương và Điều lệ mới.

Câu 20. Điền vào chỗ trống trong đoạn sau:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), bầu ra BCH Trung ương và Bộ chính trị, (1) ………………….được bầu làm (2)…………….; …………..(3) …….bầu lại làm (4) …………..

A. (1) Hồ Chí Minh; (2) Chủ tịch Đảng; (3) Lê Duẩn; (4) Tổng Bí thư.

B. (1) Hồ Chí Minh; (2) Tổng Bí thư; (3) Trường Chinh; (4) Chủ tịch Đảng.

C. (1) Hồ Chí Minh; (2) Chủ tịch Đảng; (3) Trường Chinh; (4) Tổng bí thư.

D. (1) Hồ Chí Minh; (2) Chủ tịch nước; (3) Trường Chinh; (4) Tổng bí thư.

Câu 21. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông qua hai báo cáo quan trọng đó là

A. “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng bí thư Trường Chinh.

B. “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bản đề cương văn hóa Việt Nam của Tổng bí thư Trường Chinh.

C. “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đường lối kháng chiến chống Pháp của Tổng bí thư Trường Chinh.

D. Báo cáo chính trị” của Tổng bí thư Trường Chinh và Bàn về cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 22. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) ?

A. Đánh dấu bước phát bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp.

B. Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành của Đảng.

C. Đánh dấu bước phát bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.

D. Là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

Câu 23. Hình thức hoạt động của Đảng từ sau Đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) là

A. hợp pháp.

B. bí mật.

C. công khai.

D. bất hợp pháp.

Câu 24. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), người được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng là

A. Lê Duẩn.

B. Hồ Chí Minh.

C. Phạm Văn Đồng.

D. Trường Chinh.

Câu 25. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), người được bầu giữ chức Tổng bí thư của Đảng là

A. Lê Duẩn.

B. Hồ Chí Minh.

C. Phạm Văn Đồng.

D. Trường Chinh.

…………….

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải file để xem thêm nội dung chi tiết.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button