VN

Bản mẫu:Cây phả hệ

Bản mẫu:Cây phả hệ Tài liệu bản mẫu

Đây là một bản mẫu để vẽ cây phả hệ đơn giản gồm hộp và kết nối các dòng dựa trên cú pháp giống như nghệ thuật ASCII. Các cây được hiển thị theo dạng bảng HTML sử dụng các thuộc tính CSS, và có thể chứa mã wiki tùy ý trong hộp.

Cách sử dụng ví dụ


Mã này:

{{Cây phả hệ/đầu |summary=Tôi có một anh trai Joe và một em gái: mẹ tôi kết hôn với cha tôi, và cha mẹ của cha tôi là bà nội và ông nội; họ đã có một đứa con, dì Daisy.}}
{{Cây phả hệ | | | | GMa |~|y|~| GPa | | GMa=Gladys|GPa=Sydney}}
{{Cây phả hệ | | | | | | | |)|-|-|-|.| }}
{{Cây phả hệ | | | MOM |y| DAD | |DAISY| MOM=Mẹ|DAD=Cha|DAISY=[[Dì Daisy]]}}
{{Cây phả hệ | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | }}
{{Cây phả hệ | JOE | | ME  | | SIS | | | JOE=Anh trai tôi Joe|ME='''Tôi!'''|SIS=Em gái tôi}}
{{Cây phả hệ/cuối}}

Kết quả này:

      Gladys       Sydney  
       
                             
         
    Mẹ   Cha   Dì Daisy
   
                               
                     
Anh trai tôi Joe   Tôi!   Em gái tôi    

Các thông số


The

Dòng rắn:
,
   
   
v
 
   
.
   
 
)
   
 
+
   
   
(
   
 
`
   
 
^
   
 
'
   
 
-
 
 
!
   
 
Dòng đứt nét:
F
   
   
V
 
   
7
   
 
D
   
 
%
   
   
C
   
 
L
   
 
A
   
 
J
   
 
~
 
 
:
   
 
Hỗn hợp (1):
r
   
   
y
 
   
n
   
 
]
   
 
#
   
   
[
   
 
c
   
 
h
   
 
j
   
 
~
 
 
!
   
 
Hỗn hợp (2):
p
   
   
u
 
   
q
   
 
E
   
 
*
   
   
3
   
 
b
   
 
t
   
 
d
   
 
-
 
 
:
   
 
Linh tinh:
T
   
   
G
   
   
X
   
   
K
   
 
k
   
 
U
   
 


  • Boxes can contain arbitrary wiki markup. The contents of boxes are specified using additional named parameters appended to the template call. Each box is three tiles wide and normally has a 2 pixels wide black border. Boxes can have any name that is a valid template parameter name, although single character names should be avoided to prevent conflicts with tile symbols.

Thuộc tính phong cách


The appearance of the boxes may be controlled by the optional template parameters border and boxstyle. The former sets the width of the box border in pixels, while the latter can be used to append arbitrary CSS declarations directly to the box style attributes. For example, the following code:

{{Cây phả hệ/đầu |summary=Hộp 1 kết hôn với Hộp 2, với đứa bé Hộp 3 và Hộp 4}} {{Cây phả hệ|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO |y| BAR | |FOO=Hộp 1|BAR=Hộp 2}} {{Cây phả hệ|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | |,|-|^|-|.| | }} {{Cây phả hệ|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO | | BAR | |FOO=Hộp 3|BAR=Hộp 4}} {{Cây phả hệ/cuối}} 

tạo ra một kết quả như thế này:

  Hộp 1   Hộp 2  
   
                       
           
  Hộp 3   Hộp 4  

thuộc tính phong cách thậm chí có thể được thiết lập cho hộp cá nhân, như trong ví dụ dưới đây:

{{Cây phả hệ/đầu |Hộp màu trắng với ba đứa con hộp màu đỏ, hộp màu xanh lá cây, hộp màu xanh, tất cả đã kết hôn với nhau}} {{Cây phả hệ| | | | |WHITE| | | | |WHITE=Hộp màu trắng |boxstyle_WHITE = background-color: #fff; }} {{Cây phả hệ| |,|-|-|'|!|`|-|-|.| }} {{Cây phả hệ|RED |~|GREEN|~|BLUE |RED=Hộp màu đỏ|GREEN=Hộp màu xanh lá cây|BLUE=Hộp màu xanh |boxstyle_RED = background-color: #faa; |boxstyle_GREEN = background-color: #afa; |boxstyle_BLUE = background-color: #aaf; }} {{Cây phả hệ/cuối}} 

trong đó kết quả đầu ra:

        Hộp màu trắng        
                               
                 
Hộp màu đỏ   Hộp màu xanh lá cây   Hộp màu xanh
   

NOTE: When specifying style attributes for individual named boxes, make sure the box names are aligned to the left side of area reserved for them in the template call (as in "|RED  |" instead of "| RED |" in the example above). Otherwise the template will end up looking for a style parameter with spaces in its name.

The {{Cây phả hệ/đầu}} template also accepts an optional |align= parameter to set the chart alignment.

Xem thêm


  • {{chart}}, hỗ trợ cây phả hệ phức tạp hơn.
  • familytree.js, một công cụ trợ giúp việc tạo ra hoặc cập nhật sơ đồ sử dụng những bản mẫu này.
  • Wikipedia:Cây phả hệ cho các phương pháp khác.
  • Thể loại:Bản mẫu cây phả hệ

Tài liệu bên trên được truyền tải từ Bản mẫu:Cây phả hệ/doc. (sửa | lịch sử)
Biên tập viên sửa đổi có thể thử nghiệm trong các trang chỗ thử (tạo | sao) và trường hợp kiểm thử (tạo) của bản mẫu này.
Xin hãy bổ sung các thể loại vào trang con /doc. Các trang con của bản mẫu này.

---end---

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button