Biểu mẫuTài Liệu

Báo cáo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế

Báo cáo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế là mẫu báo cáo được lập ra nhằm báo cáo, thống kê doanh nghiệp đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ý duy trì tên miền quốc tế.

Nội dung trong mẫu báo cáo cần nêu rõ thông tin về Nhà đăng ký tên miền quốc tế, thông tin đầu mối liên hệ và Thông tin về đối tác ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN NHÀ ĐĂNG KÝ
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…….

……….., ngày ….. tháng ….. năm

BÁO CÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ,
DUY TRÌ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam.

1. Thông tin về Nhà đăng ký tên miền quốc tế

– Tên doanh nghiệp …………………………………………………………………………………………

– Tên giao dịch quốc tế: …………………………………………………………………………………..

– Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

– Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

– Hộp thư điện tử: ………………………………………………………………………………………….

– Website: …………………………………………………………………………………………………….

2. Đầu mối liên hệ

– Họ và tên người đại diện theo pháp luật của Nhà đăng ký: ……………………………………

– Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

– Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

– Hộp thư điện tử: ………………………………………………………………………………………….

3. Thông tin về đối tác ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam (đánh vào ô tương ứng):

Là Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN……………………………………………………….

Là Nhà đăng ký tên miền chính thức (accredited registrar) của tổ chức quản lý tên miền quốc tế.

– Tên đối tác: …………………………………………………………………………………………………

– Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

– Điện thoại/Fax: …………………………………………………………………………………………….

– Hộp thư điện tử …………………………………………………………………………………………..

– Website:……………………………………………………………………………………………………..

4. Cam kết

Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử trên Internet./.

Xác nhận của Nhà đăng ký
tên miền quốc tế tại Việt Nam
(Người đại diện theo pháp luật
ký tên và đóng dấu)

Báo cáo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế là mẫu báo cáo được lập ra nhằm báo cáo, thống kê doanh nghiệp đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ý duy trì tên miền quốc tế.

Nội dung trong mẫu báo cáo cần nêu rõ thông tin về Nhà đăng ký tên miền quốc tế, thông tin đầu mối liên hệ và Thông tin về đối tác ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN NHÀ ĐĂNG KÝ
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…….

……….., ngày ….. tháng ….. năm

BÁO CÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ,
DUY TRÌ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam.

1. Thông tin về Nhà đăng ký tên miền quốc tế

– Tên doanh nghiệp …………………………………………………………………………………………

– Tên giao dịch quốc tế: …………………………………………………………………………………..

– Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

– Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

– Hộp thư điện tử: ………………………………………………………………………………………….

– Website: …………………………………………………………………………………………………….

2. Đầu mối liên hệ

– Họ và tên người đại diện theo pháp luật của Nhà đăng ký: ……………………………………

– Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

– Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

– Hộp thư điện tử: ………………………………………………………………………………………….

3. Thông tin về đối tác ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam (đánh vào ô tương ứng):

Là Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN……………………………………………………….

Là Nhà đăng ký tên miền chính thức (accredited registrar) của tổ chức quản lý tên miền quốc tế.

– Tên đối tác: …………………………………………………………………………………………………

– Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

– Điện thoại/Fax: …………………………………………………………………………………………….

– Hộp thư điện tử …………………………………………………………………………………………..

– Website:……………………………………………………………………………………………………..

4. Cam kết

Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử trên Internet./.

Xác nhận của Nhà đăng ký
tên miền quốc tế tại Việt Nam
(Người đại diện theo pháp luật
ký tên và đóng dấu)

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Check Also
Close
Back to top button