Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được lập ra dùng để thống kê doanh thu và khoản phải bồi thường bảo hiểm cháy nổ. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

BÁO CÁO DOANH THU, BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:……………………………..

Kỳ báo cáo: Quý …/Năm …………

Đơn vị tính: đồng

STT Danh mục cơ s (*) Phí bảo hiểm Bồi thường bảo hiểm
Phí bảo hiểm gốc Phí bảo hiểm giữ lại Bồi thường bảo hiểm gốc Bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm giữ lại
1
2
3
4
5
6

(*) Doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo theo danh mục cơ sở nêu tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực./.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

…, ngày… tháng… năm…
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và đóng dấu)

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được lập ra dùng để thống kê doanh thu và khoản phải bồi thường bảo hiểm cháy nổ. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

BÁO CÁO DOANH THU, BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:……………………………..

Kỳ báo cáo: Quý …/Năm …………

Đơn vị tính: đồng

STT Danh mục cơ s (*) Phí bảo hiểm Bồi thường bảo hiểm
Phí bảo hiểm gốc Phí bảo hiểm giữ lại Bồi thường bảo hiểm gốc Bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm giữ lại
1
2
3
4
5
6

(*) Doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo theo danh mục cơ sở nêu tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực./.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

…, ngày… tháng… năm…
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và đóng dấu)

Back to top button