Wiki

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên là mẫu báo cáo kết quả sau khi cá nhân thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019.

=>> Tải Về Mẫu Báo Cáo Tại Đây

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên

Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ thông tin cá nhân đảng viên, trình bày kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, hạn chế, khuyết điểm của bản thân chưa khắc phục được, phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên

 

ĐẢNG ỦY XÃ ……….
CHI BỘ…………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số ….- BC/CB-LTR ……, ngày tháng năm 20….

BÁO CÁO
Kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

Kính gửi:

– Ban thường vụ Huyện ủy;

– Đảng ủy xã ………………;

– Chi bộ trường THCS ………

Tôi tên là:………………..; sinh ngày …../… /…

Chức vụ, nhiệm vụ: Bí thư – Hiệu trưởng trường ……

Đang sinh hoạt tại chi bộ trường ………………………

Thực hiện công văn số …………. ngày … tháng …. năm….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ……… “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Thực hiện công văn số………. ngày …. tháng …. năm ….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ….. “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”; Công văn số…… ngày …….. của huyện ủy ………. “v/v báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Thực hiện công văn số ……. ngày ……….. của Đảng ủy xã ………… “v/v chỉ đạo tập thể chi ủy, chi bộ, cá nhân đảng viên báo cáo kết quả khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Bản thân tôi xin báo cáo kết quả với các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

1. Vấn đề thứ nhất: Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Với vai trò, nhiệm vụ là bí thư chi bộ; hiệu trưởng trường THCS…………….; Bản thân tôi đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bản thân và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đã xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan.

– Bản thân đã cùng với chi bộ đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ chương của Đảng gắn với mục tiêu, kế hoạch thực hiện ở địa phương và của ngành.

– Trong những năm qua, bản thân đã có tư tưởng nhất quán trung thành với mục tiêu lý tưởng của Chủ nghĩa Mac – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Mục tiêu cao cả của Đảng cộng sản Việt Nam; luôn hoàn thành các nhiệm được giao.

– Đã tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng cho cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh, học sinh; công tác vận dụng lý luận vào thực tiễn giáo dục ở địa phương, ở cơ quan làm cho CB, GV, CNV nhận thức đúng đắn.

– Đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CB GV CNV thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Vấn đề thứ hai: Về xây dựng cán bộ lãnh đạo các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

– Hàng năm bản thân tôi đã chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Hiện đội ngũ cán bộ trong cơ quan: 100% có trình độ đạt chuẩn, ….% cán bộ có trình độ trên chuẩn.

– Đã thẳng thắn trong công tác nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm đối với cán bộ viên chức trong cơ quan.

– Đã chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật cao vào thực hiện nhiệm vụ công tác.

– Chủ động phối kết hợp về xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; sử dụng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đáp ứng nhu cầu vị trí công việc.

3. Vấn đề thứ ba: Về xác định rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.

– Cá nhân tôi là người đứng đầu cơ quan đơn vị, nên luôn gương mẫu và tổ chức thực hiện tốt quy chế, quy định của cơ quan đơn vị, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh kiểm tra, giám sát hàng năm trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đặc biệt là nhiệm vụ chuyên ngành. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, tập thể, các đoàn thể và nhân dân, học sinh. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hàng năm không có đảng viên vi phạm tư cách.

– Đã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tích cực trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, cương quyết trong việc đánh giá bình xét, xếp loại hàng năm đối với cán bộ viên chức.

– Chủ động xây dựng mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương, thôn buôn nơi cư trú và nơi công tác; chủ động giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ nơi thôn buôn cư trú; chủ động lấy phiếu tín nhiệm, ý kiến góp ý hàng năm.

II. Một số hạn chế, khuyết điểm của bản thân chưa khắc phục được.

1. Vấn đề thứ nhất:

Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên ở nhà trường, bản thân tôi chưa có biện pháp tích cực giáo dục cán bộ đảng viên, giáo viên trong lối sống, sinh hoạt, trong tham gia hoạt động tập thể; còn để một vài cán bộ, đảng viên có lối sống, sinh hoạt buông thả, không tích cực chịu khó lao động; không tích cực rèn luyện bản thân; chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu, còn có tư tưởng trông chờ, ỉ lại, tư tưởng lợi ích cá nhân, sống thực dụng, không có chí tiến thủ; chưa tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển tập thể.

2. Vấn đề thứ hai:

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa có tính bền vững; để đội ngũ thường xuyên biến động; chất lượng, hiệu quả giáo dục chưa cao; chất lượng mũi nhọn (giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán, giáo viên có kinh nghiệm), học sinh giỏi còn thấp. Trong cơ quan vẫn còn cán bộ giáo viên năng lực, trình độ chuyên môn yếu, thiếu kinh nghiệm, thiếu tích cực trong công việc; năng lực giao tiếp, dân vận yếu; thiếu mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

3. Vấn đề thứ ba:

Công tác đấu tranh, phê bình chưa sâu sắc, chưa thúc đẩy được cán bộ đảng viên hoạt động tích cực; còn hiện tượng nể nang, chưa chỉ rõ được các biện pháp cần khắc phục cho cá nhân từng đồng chí trong tập thể chi bộ, trong tập thể cơ quan đơn vị.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới.

1. Vấn đề thứ nhất:

– Bản thân tôi cần phải xác định rõ công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt suốt đời phấn đấu theo lý tưởng mục tiêu của đảng; Lấy Nghị quyết Trung ương 4 làm nòng cốt để thường xuyên làm chuyển biến nhận thức của bản thân; khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng nhằm tự nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

– Chú trọng việc đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao ý thức tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ các cấp. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, áp dụng vào thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ người đứng đầu cơ quan đơn vị. Tổ chức học tập, gắn các nội dung các cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thường xuyên, có tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào.

2. Vấn đề thứ hai:

– Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ chi bộ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, ngăn chặn kịp thời những sai phạm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

– Công tác tổ chức cán bộ phải được trú trọng, đào tạo bồi dưỡng đúng, đủ đảm bảo yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình, các quy chế, quy định chương trình công tác của cấp uỷ cơ quan, đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc.

3. Vấn đề thứ ba:

– Xác định rõ vai trò của cá nhân trong tập thể chi bộ, vai trò người đứng đầu cơ quan đơn vị để thấy rõ trách nhiệm trước Đảng, trước dân mà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Có thái độ cương quyết, thẳng thắn trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, xem xét kỹ, đánh giá nghiêm túc đúng người, đúng việc; thực hiện công bằng, khách quan trong tập thể chi bộ và nhà trường.

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4, khóa XI.

.…, ngày tháng ….. năm ……
ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN Đảng viên báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Back to top button