Biểu mẫu

Báo cáo kết quả nhập khẩu nuôi giữ thủy sản

Báo cáo kết quả nhập cảng nuôi giữ thủy sản là biểu mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo kết quả nhập cảng và nuôi giữ thủy sản. Đây là biểu mẫu số 04 được ban hành theo thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT.

Mẫu số 04

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NHẬP KHẨU VÀ NUÔI GIỮ

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………., ngày tháng 5 20….

BÁO CÁO KT QUẢ NHẬP KHẨU VÀ NUÔI GIỮ

Kính gửi:

– Tổng cục Thủy sản;

– …………. (Tên cơ quan điều hành nhà nước về thủy sản cấp tỉnh).

Tên tổ chức, tư nhân: …………………………………………………………………………………………

Người đại diện pháp lý: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Số dế yêu: ……………………Số fax: …………….E.mail : …………………………………..

Báo cáo Tổng cục Thủy sản và ……………..(tên cơ quan điều hành nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) thông tin kết quả nhập cảng và nuôi giữ như sau:

– Tên thủy sản sống: ……………………….(tên tiếng Việt), …………………..(tên khoa học), …………………(tên tiếng Anh, nếu có).

– Quốc gia nguồn gốc: …………………………………………………………………………………………….

– Quốc gia xuất khẩu: ………………………………………………………………………………………….

– Tên nhà xuất khẩu: …………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ nhà xuất khẩu …………………..số dế yêu ………số fax …………………………

– Tên/danh sách và địa chỉ cơ sở nuôi/khai thác phân phối thủy sản sống: ………………….

– Cửa khẩu nhập: ……………………………………………………………………………………………….

– Mục tiêu nhập cảng: ………………………………………………………………………………………..

– Tổng số lượng đã nhập (………………….kg hoặc…………… con):

– Số lần nhập: ………………….lần; Thời điểm nhập: ……………………………………………

– Kết quả thật hiện Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống: ………………………………………….

– Số lượng thủy sản sống hiện còn nuôi giữ (trường hợp nuôi làm cảnh, tiêu khiển, nghiên cứu khoa học):

– Danh sách vị trí nuôi làm cảnh, tiêu khiển của tổ chức, tư nhân nhập cảng và tổ chức, tư nhân sắm thủy sản sống cho cùng mục tiêu (nếu có)…………………………

– Liệt kê số lượng và số lần thủy sản sống bị thoát ra môi trường (nếu có) ………………..

– Liệt kê những nảy sinh đã xảy ra ngoài dự định (nếu có):………………………; thời khắc xảy ra: ………………………; những giải pháp xử lý đã tiến hành: ………….

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

Xem thêm về bài viết

Báo cáo kết quả nhập cảng nuôi giữ thủy sản

Báo cáo kết quả nhập cảng nuôi giữ thủy sản là biểu mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo kết quả nhập cảng và nuôi giữ thủy sản. Đây là biểu mẫu số 04 được ban hành theo thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT.
Mẫu số 04
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NHẬP KHẨU VÀ NUÔI GIỮ

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

………., ngày tháng 5 20….

BÁO CÁO KẾT QUẢ NHẬP KHẨU VÀ NUÔI GIỮ

Kính gửi:

– Tổng cục Thủy sản;

– …………. (Tên cơ quan điều hành nhà nước về thủy sản cấp tỉnh).

Tên tổ chức, tư nhân: …………………………………………………………………………………………
Người đại diện pháp lý: ………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….
Số dế yêu: ……………………Số fax: …………….E.mail : …………………………………..
Báo cáo Tổng cục Thủy sản và ……………..(tên cơ quan điều hành nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) thông tin kết quả nhập cảng và nuôi giữ như sau:
– Tên thủy sản sống: ……………………….(tên tiếng Việt), …………………..(tên khoa học), …………………(tên tiếng Anh, nếu có).
– Quốc gia nguồn gốc: …………………………………………………………………………………………….
– Quốc gia xuất khẩu: ………………………………………………………………………………………….
– Tên nhà xuất khẩu: …………………………………………………………………………………………..
– Địa chỉ nhà xuất khẩu …………………..số dế yêu ………số fax …………………………
– Tên/danh sách và địa chỉ cơ sở nuôi/khai thác phân phối thủy sản sống: ………………….
– Cửa khẩu nhập: ……………………………………………………………………………………………….
– Mục tiêu nhập cảng: ………………………………………………………………………………………..
– Tổng số lượng đã nhập (………………….kg hoặc…………… con):
– Số lần nhập: ………………….lần; Thời điểm nhập: ……………………………………………
– Kết quả thật hiện Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống: ………………………………………….
– Số lượng thủy sản sống hiện còn nuôi giữ (trường hợp nuôi làm cảnh, tiêu khiển, nghiên cứu khoa học):
– Danh sách vị trí nuôi làm cảnh, tiêu khiển của tổ chức, tư nhân nhập cảng và tổ chức, tư nhân sắm thủy sản sống cho cùng mục tiêu (nếu có)…………………………
– Liệt kê số lượng và số lần thủy sản sống bị thoát ra môi trường (nếu có) ………………..
– Liệt kê những nảy sinh đã xảy ra ngoài dự định (nếu có):………………………; thời khắc xảy ra: ………………………; những giải pháp xử lý đã tiến hành: ………….

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

TagsThủ tục hành chính

#Báo #cáo #kết #quả #nhập #khẩu #nuôi #giữ #thủy #sản


#Báo #cáo #kết #quả #nhập #khẩu #nuôi #giữ #thủy #sản

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button