Biểu mẫuTài Liệu

Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây.

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học là mẫu báo cáo kết quả đánh giá. phân loại xếp loại hiệu trưởng. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu báo cáo tại đây.

UBND HUYỆN/TP/TX …………..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Số: ………… /BC-PGDĐT …. , ngày ……….. tháng …… năm.

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả xếp loại Hiệu trưởng trường Tiểu học

Năm học: ………………………….

I. Xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học được đánh giá bởi cơ quan quản lý

1. Tổng số hiệu trưởng được đánh giá?

2. Phân loại số hiệu trưởng được đánh giá:

Tổng

số

Phân loại

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

3. Phân tích số hiệu trưởng chưa đạt chuẩn (loại kém):

Lý do chính

Số lượng

Tỷ lệ %

– Có tổng số điểm < 90

– Có tiêu chí 0 điểm

– Tiêu chuẩn 1 (Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp) có tiêu chí < 5 điểm

– Tiêu chuẩn 3 (Năng lực quản lý trường tiểu học) có tiêu chí < 5 điểm

II. Kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng
1. Tổng số hiệu trưởng tự đánh giá?
2. Phân loại số hiệu trưởng tự đánh giá:

Tổng

số

Phân loại

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

3. Phân tích số hiệu trưởng chưa đạt chuẩn (loại kém):

Lý do chính

Số lượng

Tỷ lệ %

– Có tổng số điểm < 90

– Có tiêu chí 0 điểm

– Tiêu chuẩn 1 (Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp) có tiêu chí < 5 điểm

– Tiêu chuẩn 3 (Năng lực quản lý trường tiểu học) có tiêu chí < 5 điểm

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây.

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học là mẫu báo cáo kết quả đánh giá. phân loại xếp loại hiệu trưởng. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu báo cáo tại đây.

UBND HUYỆN/TP/TX …………..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Số: ………… /BC-PGDĐT …. , ngày ……….. tháng …… năm.

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả xếp loại Hiệu trưởng trường Tiểu học

Năm học: ………………………….

I. Xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học được đánh giá bởi cơ quan quản lý

1. Tổng số hiệu trưởng được đánh giá?

2. Phân loại số hiệu trưởng được đánh giá:

Tổng

số

Phân loại

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

3. Phân tích số hiệu trưởng chưa đạt chuẩn (loại kém):

Lý do chính

Số lượng

Tỷ lệ %

– Có tổng số điểm < 90

– Có tiêu chí 0 điểm

– Tiêu chuẩn 1 (Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp) có tiêu chí < 5 điểm

– Tiêu chuẩn 3 (Năng lực quản lý trường tiểu học) có tiêu chí < 5 điểm

II. Kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng
1. Tổng số hiệu trưởng tự đánh giá?
2. Phân loại số hiệu trưởng tự đánh giá:

Tổng

số

Phân loại

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

3. Phân tích số hiệu trưởng chưa đạt chuẩn (loại kém):

Lý do chính

Số lượng

Tỷ lệ %

– Có tổng số điểm < 90

– Có tiêu chí 0 điểm

– Tiêu chuẩn 1 (Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp) có tiêu chí < 5 điểm

– Tiêu chuẩn 3 (Năng lực quản lý trường tiểu học) có tiêu chí < 5 điểm

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm

Back to top button