Wiki

Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Biểu mẫu

Mẫu số: 07/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

ĐĂNG KÝ
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: Cơ quan thuế ……………

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:…………………….

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp ……….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ………. và qua

xem xét các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp ……, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo

phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng….. năm…..

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Back to top button