Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Sóc Sơn

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Sóc Sơn có đáp án kèm theo, được HOC247 sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các em học sinh luyện tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi quan trọng – kì thi THPT QG. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các em trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em thi tốt!

TRƯỜNG THPT

SÓC SƠN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN GDCD

Năm học: 2021 – 2022

Thời gian: 50 phút

1. Đề số 1

Câu 1. Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào?

A. 1995

B. 1999

C. 2004

D. 2007

Câu 2. Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

A. Cung cấp luận cứ khoa học.

B. Giải đáp kịp thời vấn đề lý luận và thực tiễn

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

D. Xuất khẩu các phát minh

Câu 3. Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuế nhằm mục đích gì?

A. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.

B. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên

C. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững.

D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.

Câu 4. Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

A. Giai cấp công nhân

B. Giai cấp nông dân

C. Giai cấp tư sản

D. Hệ tư tưởng Mác- LêNin

Câu 5. Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

A. Thời kỳ giữa xã hội CSNT.

B. Thời kỳ đầu xã hội CSNT.

C. Xuất hiện chế độ tư hữu, TLSX

D. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ

Câu 6. Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

A. Xây dựng nền văn hóa XHCN

B. Tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tưởng khác nhau

C. Đã hình thành xong nền văn hoá XHCN

D. Xóa bỏ ngay tư tưởng, văn hóa xã hội cũ.

Câu 7. Vì sao phải tiến hành CNH, HĐH đất nước?

A. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH

B. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

C. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao

D. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Câu 8. Khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Cung tăng

B. Cầu tăng

C. Cung tăng, cầu giảm.

D. Cung giảm, cầu tăng.

Câu 9. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện như thế nào?

A. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội

C. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động

D. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội

Câu 10. Văn bản nào sau đây có giá trị pháp lý cao nhất?

A. Nội quy.

B. Thông tư.

C. Nghị quyết.

D. Hiến pháp.

Câu 11. Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra ở độ tuồi:

A. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

B. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.

D. Trên 18 tuổi

Câu 12. Chọn ý đúng về bình đẳng trong kinh doanh?

A. Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình kinh doanh

B. Bất cứ ai cũng có quyền mua, bán hàng hóa

C. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.

D. Ai cũng được kinh doanh bất cứ ngành nghề, mặt hàng nào. Trên 18 tuổi

Câu 13. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào?

A. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp

B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh

C. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp

D. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp

Câu 14. Chủ thể tố cáo bao gồm

A. Cá nhân

B. Cá nhân và tổ chức

C. Cơ quan nhà nước

D. Tổ chức

Câu 15. Các quyền tự do cơ bản của công dân được quy định trong:

A. Hiến pháp 2013

B. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

C. Bộ luật hình sự

D. Luật dân sự

Câu 16. Điền vào chỗ trống: “Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân là các quyền gắn liền với việc thực hiện….. “

A. Hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta

B. Quy chế hoạt động của chính quyền cơ sở

C. Trật tự an toàn xã hội

D. Hình thức dân chủ trực tiếp ở nước ta

Câu 17. Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân có độ tuổi là bao nhiêu?

A. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử

B. Đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử

C. Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử

D. Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử

Câu 18. Hãy chỉ ra một trong các nội dung cơ bản về quyền học tập của công dân:

A. Mọi công dân đều phải học tập

B. Mọi công dân đều phải đóng học phí

C. Mọi công dân đều được bình đẳng về cơ hội học tập

D. Mọi công dân đều được ưu tiên trong việc tuyển chọn vào các trường đại học cao đẳng như nhau

Câu 19. Nhận định nào đúng? Phạm tội quả tang là người….

A. Chuẩn bị thực hiện tội phạm

B. Khi đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện

C. Vừa thực hiện tội phạm thì bị đuổi bắt

D. Đã thực hiện hành vi phạm tội

Câu 20. Nhận định nào sau đây sai

A. Bắt và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

B. Bắt và giam giữ người trái phép, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật

C. Không ai được bắt và giam giữ người trong mọi trường hợp

D. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật

Câu 21. Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện của mình quyết định các công việc chung của cộng đồng nhà nước là gì?

A. Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

B. Hình thức dân chủ tập trung

C. Hình thức dân chủ trực tiếp

D. Hình thức dân chủ gián tiếp

Câu 22. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý, chính trị quan trọng để ……..

A. Hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thế hiện ý chí và nguyện vọng của mình

B. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp

C. Đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri

D. Thực hiện cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

Câu 23. Giam giữ người quá thời hạn quy định là vi phạm quyền gì

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân

D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân

Câu 24. Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân

D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân

Câu 25. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân nhằm

A. Đảm bảo sự ổn định và phát triển về văn hóa – xã hội

B. Thể hiện được nhiệm vụ chiến lược về phát triển của đất nước

C. Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước D. Cơ sở mở đường để tăng trưởng kinh tế đất nước hiện nay

Câu 26. Về cơ bản, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo mấy bước?

A. 1 bước

B. 2 bước

C. 4 bước

D. 3 bước

Câu 27. Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân

A. Quyền tác giả

B. Quyền phát minh sáng chế

C. Quyền sở hữu công nghiệp

D. Quyền được phát triển

Câu 28. Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền gì?

A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

Câu 29. Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là gì?

A. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh

B. Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh

C. Kinh tế việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội

D. Kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh

Câu 30. M là học sinh lớp 1 trường tiểu học X, mới 6 tuổi nhưng em đã có năng khiếu đặc biệt là có thể nói và viết thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Với tài năng của M đã được nhà nước tặng học bổng tại trường đại học Harvard (Hoa Kỳ). Chính sách trên của nhà nước thể hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền được phát triển của công dân

B. Quyền được học tập của công dân

C. Quyền được sáng tạo của công dân

D. Quyền được ưu tiên của công dân

Câu 31. Năm 2007 do đường đi chính đang thi công, nên Ủy ban nhân dân phường X đã xin ông T cho phép mở lối đi riêng trên phần đất của ông T và hứa rằng, khi nào xong tuyến đường đi chính sẽ trả lại đất cho ông T. Tuy nhiên, khi tuyến đường chính thi công xong thì phường X không chịu trả lại phần đất đã đi nhờ cho ông T. Trong trường hợp này, ông T nên sử dụng quyền nào dưới đây để đòi lại phần đất của mình?

A. Khiếu nại

B. Tố cáo

C. Kiến nghị

D. Tố tụng hình sự

Câu 32. Công ty V thường xuyên mời chuyên gia tư vấn cách lựa chọn thực phẩm an toàn cho nhân viên là thực hiện quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào dưới đây?

A. Tự do phát triển tài năng

B. Quảng bá chất lượng sản phẩm

C. Được chăm sóc sức khỏe

D. Sử dụng dịch vụ truyền thống

Câu 33. Khi thực hiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

A. Tạo ra nhiều việc làm

B. Tạo ra thu nhập cho người lao động

C. Phân phối lao động cho người trong công ty xí nghiệp

D. Bảo vệ môi trường

Câu 34. Chương trình “vượt lên chính mình” được tổ chức trên đài truyền hình nhằm xóa nợ và hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo là thực hiện vai trò của pháp luật đối với sự phát triển đất nước trên lĩnh vực nào?

A. Xã hội

B. Phát triển nông thôn

C. Quốc phòng và an ninh

D. Kinh doanh

Câu 35. Do mâu thuẫn với E nên H đã vào trang facebook của E tải một số hình ảnh nhạy cảm của E và người yêu về máy. Sau đó chỉnh sửa và đăng tin xúc phạm E trên facebook của mình. Hành vi của H vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

B. Quyền được bảo hộ về danh dự nhân phẩm của công dân

C. Quyền bí mật của công dân

D. Quyền tự do của công dân

Câu 36. Trong cuộc họp dân phố V, để lấy ý kiến người dân về mức đóng góp xây dựng nông thôn mới. Sở kế hoạch của mình không được người dân nhất trí, nên ông G tổ trưởng dân phố chỉ thông báo mức đóng góp và nói trong cuộc họp rằng, mức thu này đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt. Ông G đã vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

B. Quyền tự do ngôn luận

C. Quyền khiếu nại tố cáo

D. Quyền thanh tra giám sát

Câu 37. Trong lúc X đang làm việc thì T đã lấy trộm điện thoại mang về nhà giấu. Điện thoại của X có cài định vị, do đó X phát hiện điện thoại của mình đang ở nhà T. X đã báo cho công an phường S và cùng công an phường S vào nhà T lục soát. Đang trong quá trình lục soát thì ông G bố của T đi làm về, các bên xảy ra cãi vã, ông G đã đánh X gây thương tích. Sự việc được báo lên cho công an phường đến hiện trường giải quyết vụ việc. Trong lúc công an đang lập biên bản thì chuông điện thoại reo. X đã tìm thấy điện thoại của mình dưới ghế ngồi phòng khách nhà T. Trong trường hợp trên những ai đã vi phạm pháp luật?

A. Ông G và T

B. X, T, ông G và công an S

C. Chỉ có T vi phạm

D. X, T, và ông G

Câu 38. Trong cuộc họp khu phố X để bàn về kế hoạch xây dựng tuyến đường chính của khu phố. Vì không muốn đóng góp xây dựng lên khi ông M tổ trưởng dân phố phát biểu thì ông K tìm cách ngăn cản và gây ồn ào trong cuộc họp.

Ông K đã vi phạm quyền gì dưới đây?

A. Quyền tự do phát biểu

B. Quyền được bảo vệ về danh dự và nhân phẩm

C. Quyền tự do ngôn luận.

D. Quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

Câu 39. Anh M và anh N cùng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Bình Tân. Vì có mối quan hệ thân thiết với anh N nên ông H lãnh đạo cơ quan yêu cầu chị K hủy hồ sơ của anh M. Những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông H, chị K

B. Ông H, chị K, anh N

C. Ông H

D. Anh M, anh N, ông H, chị K

Câu 40. Tại điểm bầu cử hội đồng nhân dân xã X, anh K đã gợi ý cho chị M bỏ phiếu cho người thân của mình. Thấy chị M còn lưỡng lự, anh K đã gạch giùm lá phiếu của chị M và nhanh tay bỏ vào thùng phiếu. Anh K đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây?

A. Trực tiếp

B. Gián tiếp

C. Phổ thông

D. Bỏ phiếu kín.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1.D

11.C

21.D

31.A

2.C

12.C

22.A

32.C

3.D

13.B

23.B

33.D

4.B

14.A

24.C

34.A

5.C

15.A

25.C

35.D

6.B

16.D

26.C

36.A

7.D

17.D

27.A

37.B

8.D

18.C

28.A

38.C

9.D

19.B

29.A

39.A

10.D

20.C

30.A

40.A

2. Đề số 2

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN GDCD- TRƯỜNG THPT SÓC SƠN- ĐỀ 02

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, bất cứ ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp người đó

A. phạm tội rất nghiêm trọng.

B. phạm tội nghiêm trọng.

C. đang thực hiện hành vi phạm tội.

D. chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội

Câu 82: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí.

B. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.

C. Cổ phần hóa tài sản doanh nghiệp.

D. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Câu 83: Công dân vào học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hay các cơ sở sau đại học là thể hiện

A. quyền học bất cứ ngành, nghề nào.

B. quyền học thường xuyên, học suốt đời.

C. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

D. quyền học không hạn chế của công dân.

Câu 84: Những việc được công dân thảo luận, tham gia ý kiến  trước khi chính quyền xã quyết định là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. quốc gia.

B. cơ sở.

C. lãnh thổ.

D. cả nước.

Câu 85: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để đưa ra quyết định phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức là

A. sử dụng pháp luật.

B. áp dụng pháp luật.

C. tuân thủ pháp luật.

D. thi hành pháp luật.

Câu 86: Tự ý bắt, giam, giữ người vì những lí do không chính đáng là hành vi vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Đảm bảo cuộc sống tự do.

B. Bảo đảm an toàn sức khỏe.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 87: Công dân được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng là nội dung quyền được

A. phát triển.

B. ưu tiên.

C. học tập.

D. sáng tạo.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình là thể hiện nội dung bình đẳng trong

A. thực hiện kí hợp đồng lao động.

B. hưởng ưu đãi trong lao động.

C. hưởng đặc quyền lao động.

D. thực hiện quyền lao động.

Câu 89: Kiềm chế sự gia tăng dân số là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực

A. xã hội.

B. văn hóa.

C. quốc phòng, an ninh.

D. kinh tế.

Câu 90: Nguyên tắc của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là

A. công bằng, yêu thương, tôn trọng.

B. công bằng, tự do, tôn trọng lẫn nhau.

C. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau.

D. yêu thương, chung thủy, không phân biệt.

Câu 91: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa là thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Phương tiện truyền thông.

B. Thước đo định lượng.

C. Thước đo giá trị .

D. Phương tiện cất trữ.

Câu 92: heo quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường được thực hiện theo

A. nguyên tắc ngang giá.

B. tỉ lệ giảm dần đều.

C. chiều hướng tăng lên.

D. thời gian lao động cá biệt.

Câu 93: Hiến pháp quy định, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử là thể hiện nguyên tắc

A. tập trung.

B. bình đẳng.

C. trực tiếp.

D. phổ thông.

Câu 94: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn

A. thời gian lao động cá biệt.

B. giá trị hàng hóa.

C. thời gian lao động đặc thù.

D. giá trị sử dụng.

Câu 95: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người là

A. đối tượng lao động.

B. sức lao động.

C. lao động.

D. tư liệu lao động.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi hành vi vi phạm do mình gây ra?

A. Đủ 16.

B. Đủ 14.

C. Đủ 12.

D. Đủ 18.

Câu 97: Việc Tòa án xét xử những vụ án kinh tế ở nước ta hiện nay không phụ thuộc vào người xét xử là ai, có chức vụ gì, là thể hiện công dân bình đẳng về

A. trách nhiệm kinh tế.

B. quyền và nghĩa vụ trước pháp luật.

C. trách nhiệm pháp lí.

D. quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh.

Câu 98: Trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Luật nào quy định Nhà nước phải áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân ?

A. Luật Bảo hiểm Y tế.

B. Luật Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

C. Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

D. Luật  chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Câu 99: Cá nhân tự mình đưa ra những sáng chế nhằm cải tiến kĩ thuật và ứng dụng vào đời sống xã hội là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Thẩm vấn

B. phát triển.

C. Sáng tạo.

D. Thanh tra.

Câu 100: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. đính chính thông tin cá nhân.

B. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.

C. thống kê bưu phẩm đã giao.

D. cần chứng cứ để điều tra vụ án.

Câu 101: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

A. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

B. Uy tín của người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp.

C. Thời gian sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

D. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 102: Việc làm nào dưới đây của công dân không thể hiện nội dung bình đẳng trong kinh?

A. Chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.

B. Tự do kinh doanh mọi mặt hàng.

C. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.

D. Chủ động tìm kiếm thị trường.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu.

B. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.

C. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

D. theo dõi kết quả bầu cử.

Câu 104: Ông A trốn thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình là không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Áp dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 105: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm hành chính khi tự ý

A. lấn chiếm hành lang giao thông.

B. tàng trữ trái phép vũ khí.

C. tổ chức sản xuất tiền giả.

D. thay đổi kết cấu nhà đang thuê.

Câu 106: Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí sáu loại vacin phòng bệnh là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tham gia.

B. Quyền phát triển.

C. Quyền sáng tạo.

D. Quyền học tập.

Câu 107: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

B. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.

C. Nhận quyết định điều chuyển công tác.

D. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

Câu 108: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí, khi thực hiện hành vi nào sau đây sẽ vi phạm pháp luật dân sự?

A. Giao điện hoa không đúng thỏa thuận.

B. Hút thuốc lá nơi công cộng.

C. Bí mật che giấu tội phạm.

D. Từ chối cách li y tế tập trung.

Câu 109: Việc xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được thể hiện qua việc làm nào sau đây ?

A. Đánh người gây thương tích.

B. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.

C. Đọc trộm tin nhắn.

D. Khám xét nhà khi không có lệnh.

Câu 110: Khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào duới đây trong hợp đồng lao động ?

A. Tự do thực hiện hợp đồng.

B. Tự do ngôn luận.

C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.

D. Tự do, công bằng, dân chủ.

—(Để xem đầy đủ nội dung của Đề thi số 2 vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

81

C

91

C

101

A

111

D

82

D

92

A

102

B

112

A

83

D

93

D

103

C

113

A

84

B

94

B

104

B

114

D

85

B

95

C

105

A

115

B

86

D

96

A

106

B

116

B

87

A

97

C

107

D

117

D

88

D

98

B

108

A

118

C

89

A

99

C

109

B

119

A

90

C

100

D

110

C

120

C

3. Đề số 3

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN GDCD- TRƯỜNG THPT SÓC SƠN- ĐỀ 03

Câu 81: K rủ hai bạn đi hái trộm xoài và bị ông X phát hiện. Hai bạn đã nhanh chân chạy thoát, còn K bị ông X bắt và nhốt vào phòng chứa đồ của gia đình. Đến tối muộn, mẹ K biết và đến xin lỗi ông X để K được thả. Ông X đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

Câu 82: Không đồng ý với quyết định buộc thôi việc của công ty X, chị K đã làm đơn khiếu nại lên Giám đốc công ty. Trong trường hợp này chị K đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Áp dụng pháp luật.B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luậtD. Tuân thủ pháp luật.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, việc kiểm soát điện thoại, điện tín của công dân chỉ được tiến hành bởi

A. phóng viên báo chí.

B. cơ quan có thẩm quyền.

C. cơ quan ngôn luận.

D. lực lượng bưu chính.

Câu 84: Những ai dưới đây có quyền ra lệnh bắt người khi có căn cứ cho rằng một người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

A. Những người có thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

B. Cán bộ cơ quan thanh tra các cấp.

C. Chiến sỹ thuộc cơ quan Công an các cấp.

D. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được

A. quyết định buộc thôi việc không rõ lí do.

B. thông báo tuyển dụng nhân sự.

C. kế hoạch giao kết hợp đồng lao động.

D. phiếu thăm dò ý kiến cá nhân.

Câu 86: Đặc trưng nào dưới đây là cơ sở để phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật với đạo đức?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

C. Tính quyền lực bắt buộc chung.

D. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.

Câu 87: Ông P cùng vợ là bà T tự ý lấn chiếm đất thuộc hành lang an toàn lưới điện để xây dựng nhà ở. Cơ quan chức năng đến lập biên bản, yêu cầu dừng xây dựng nhưng ông P không chấp hành. Ông P và bà T vẫn tiếp tục thuê anh N, anh M đến làm mái che sân thượng và anh L thì chở vật liệu cho mình. Do bất cẩn trong khi đang thi công nên anh M bị ngã gãy tay. Anh L chở vật liệu cồng kềnh đã va quệt với người đi đường làm họ bị thương nhẹ. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Anh L, anh N và anh M.

B. Bà T, anh N và anh M.

C. Ông P, anh M và anh N.

D. Ông P, anh L và bà T.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân được

A. chăm sóc sức khỏe ban đầu.

B. chuyển nhượng quyền tác giả.

C. tham gia hoạt động văn hóa.

D. bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Câu 89: Anh X ép buộc vợ là chị H nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình. Cho rằng chị H dựa dẫm chồng nên mẹ chồng chị là bà B khó chịu, thường xuyên bịa đặt nóỉ xấu con dâu. Thấy con gái phải nhập viện điều trị dài ngày vì quá căng thẳng, mẹ ruột chị H là bà C đã sử dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự bà B. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Anh X và bà B.

B. Anh X, bà B và bà C.

C. Vợ chồng chị H và bà B.

D. Anh X và bà C.

Câu 90: Bình đẳng trong kinh doanh không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A. Bình đẳng trong việc liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

B. Bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng.

C. Các doanh nghiệp chủ động mở rộng ngành, nghề kinh doanh.

D. Doanh nghiệp trả lương cho cán bộ, công nhân viên như nhau.

Câu 91: H và K cùng thi vào trường Đại học T và có số điểm bằng nhau. Vì là người dân tộc thiểu số nên H đã đậu nguyện vọng 1, còn K thì không. Điều này thể hiện

A. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

B. công dân bình đẳng trong việc hưởng quyền.

C. công dân bình đẳng về thực hiện trách nhiệm.

D. bất bình đẳng trong việc hưởng quyền của công dân.

Câu 92: Chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Câu 93: Nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào dưới đây ?

A. Địa phương

B. Đặc khu.

C. Cả nước.

D. Cơ sở.

Câu 94: V điều khiển xe máy đi vào đường ngược chiều gây tai nạn cho B làm xe của B bị hư hỏng nặng, người bị xây xát nhẹ. Trong trường hợp trên V phải chịu trách nhiệm

A. dân sự và kỷ luật.

B. hành chính và hình sự.

C. dân sự và hình sự.

D. hành chính và dân sự.

Câu 95: Bất kỳ ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp người đó

A. đang thực hiện tội phạm.

B. tội phạm nghiêm trọng.

C. đã thực hiện tội phạm.

D. có dấu vết của tội phạm.

Câu 96: Điều 5, mục 6, khoản C, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định “Người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg/100 ml máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở thì bị phạt từ 06 đến 08 triệu đồng”. Quy định trên thể hiện vai trò nào dưới đây của pháp luật?

A. Hình thức cưỡng chế người vi phạm.

B. Công cụ quản lý giao thông hiệu quả.

C. Phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.

D. Phương tiện để nhà nước quản lý con người.

Câu 97: Kết cấu hạ tầng của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào dưới đây?

A. Công cụ lao động.

B. Tư liệu lao động.

C. Đối tượng lao động.

D. Vật chất nhân tạo.

Câu 98: Nội dung nào dưới đây không phải là quy định của pháp luật đối với lao động nữ?

A. Người sử dụng lao động không được sa thải lao động nữ vì lý do có thai.

B. Người sử dụng lao động điều chuyển lao động nữ làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm.

C. Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản.

D. Người sử dụng lao động không sử dụng lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ.

Câu 99: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là biểu hiện quyền

A. ứng cử.

B. khiếu nại.

C. tố cáo.

D. bầu cử.

Câu 100: Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa anh chị, em?

A. Anh trai phải chịu trách nhiệm chính trong gia đình.

B. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau khi không còn cha mẹ.

C. Phân biệt đối xử giữa các anh chị em trong gia đình.

D. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn và hiếu thảo với cha, mẹ.

Câu 101: Phát hiện chiếc xe đạp của mình bị mất cách đây 2 ngày trong sân nhà bà H, bà M cùng cháu gái của mình là Q xông vào nhà bà H để lấy về. Thấy bà M và Q tự vào nhà mình, bà H đã lớn tiếng mắng chửi rồi cùng con trai của mình là S khống chế bắt giữ Q nhốt vào nhà kho. Trong lúc giằng co, anh S vô tình đẩy bà M ngã bị gãy chân. Biết chuyện, chồng bà M là ông X đã sang nhà bà H đập phá đồ đạc, giải cứu cháu Q rồi đưa vợ đi cấp cứu. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh S và bà H.

B. Anh S và ông X.

C. Bà H, ông X và bà M.

D. Ông X, bà H và anh S.

Câu 102: Bố M lái xe đưa cả nhà đi chơi. Bố bảo mẹ M thắt dây an toàn nhưng mẹ không chịu và cho rằng chỉ những người ngồi ghế đầu và ghế lái mới phải thắt dây an toàn, còn bà ngồi phía sau không cần thiết. Hành vi của mẹ M đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Kỷ luật.

B. Hình sự.

C. Dân sự.

D. Hành chính.

Câu 103: Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

A. tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại.

B. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

C. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

D. tiền dùng làm phương tiện lưu thông.

Câu 104: Hành vi nào dưới đây không trái pháp luật?

A. Học sinh 12 tuổi đi xe đạp điện đến trường.

B. Học sinh đi xe máy điện đến trường không đội mũ bảo hiểm.

C. Sử dụng ô (dù) khi đi xe đạp, xe máy.

D. Đi xe máy vượt đèn đỏ theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Câu 105: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng cách nào dưới đây?

A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.

B. Tự ứng cử và bỏ phiếu ứng cử.

C. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

D. Tập thể ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

—(Để xem đầy đủ nội dung của Đề thi số 3 vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

81

C

91

B

101

A

111

D

82

C

92

A

102

D

112

B

83

B

93

C

103

B

113

C

84

D

94

D

104

D

114

D

85

A

95

A

105

C

115

A

86

C

96

C

106

D

116

A

87

D

97

B

107

B

117

C

88

B

98

B

108

D

118

C

89

A

99

C

109

A

119

A

90

D

100

B

110

A

120

B

4. Đề số 4

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN GDCD- TRƯỜNG THPT SÓC SƠN- ĐỀ 04

Câu 81: Chị C từ vùng dịch Covid-19 trở về Việt Nam đã chủ động khai báo y tế để thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Trong trường hợp này, việc làm của chị C là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 82: Biết chồng giấu một khoản thu nhập của gia đình để làm tài sản riêng, bà N đã tìm cách lấy trộm cho cháu gái là S chung vốn với người yêu là anh X mở cửa hàng kinh doanh quần áo. Khi việc kinh doanh phát đạt, S đã bí mật lấy một khoản thu nhập nhờ bà N cất giữ. Biết việc, X đã đánh đập, hành hạ S trọng thương. Trong trường hợp này những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Vợ chồng bà N và S.

B. Vợ chồng bà N.

C. Vợ chồng bà N, X và S.

D. Anh X và S.

Câu 83: Hành vi nào dưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. N tự ý vào phòng khi M đi học.

B. Công an khám nhà ông P khi có lệnh của Viện kiểm sát.

C. A lục soát nhà X vì nghi ngờ X trộm đồ của mình.

D. Công an khám nhà H khi có nghi ngờ người phạm tội đang lẩn trốn ở đó.

Câu 84: Hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật dân sự ?

A. Làm mất tài sản của người khác.

B. Đi học muộn không có lí do chính đáng.

C. Tự ý sửa chữa nhà thuê của người khác.

D. Người mua hàng không trả tiền đúng thời hạn.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, quyền khiếu nại được áp dụng trong trường hợp công dân

A. phát hiện tội phạm truy nã.

B. bị cắt giảm tiền lương trái quy định.

C. chứng kiến tù nhân vượt ngục.

D. tìm thấy chứng cứ bạo hành trẻ em.

Câu 86: Cơ quan chức năng phát hiện bà C giám đốc doanh nghiệp X chưa lắp đặt hệ thống xử lí rác thải theo quy định và thường xuyên sử dụng chất cấm trong sản xuất hàng hóa. Trong trường hợp này bà C không thực hiện pháp luật theo những hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.

B. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật.

D. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.

Câu 87: Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng

A. khả năng của người quản lí.

B. tính chất, mức độ vi phạm.

C. nguyện vọng của nhà chức trách.

D. trình tự, thủ tục của pháp luật.

Câu 88: Công dân chủ động bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chung của đất nước là thực hiện quyền tự do cơ bản nào dưới đây?

A. Tự do ngôn luận.

B. Độc lập phán quyết.

C. Hoạch định chính sách.

D. Quản lí nhà nước.

Câu 89: Cá nhân, tổ chức làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật đó là hành vi

A. hành động.

B. không hành động.

C. có mục đích.

D. không có mục đích.

Câu 90: Trên thị trường, giá cả hàng hóa có thể thấp hoặc cao hơn gí trị là do

A. tác động của người mua.

B. tác động của cung – cầu.

C. tác động của cạnh tranh.

D. tác động của người bán.

Câu 91: Anh H và chị D cùng đăng ký kinh doanh thuốc tân dược. Vì đã hứa giúp đỡ chị D nên anh X lãnh đạo cơ quan chức năng yêu cầu chị K nhân viên dưới quyền hủy hồ sơ của anh H. Thấy chị D được cấp phép dù thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện vẫn bị loại, anh H đã thuê anh T tung tin đồn chị D thường xuyên phân phối hàng không đảm bảo chất lượng. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Anh X và chị D.

B. Anh X, chị D, chị K.

C. Anh X, anh H và chị K.

D. Anh X, chị K, chị D và anh T.

Câu 92: Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc

A. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

B. tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau.

C. công bằng, dân chủ, hợp tác, phân biệt đối xử.

D. hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

Câu 93: Vì lý do sức khỏe không đến được nơi bỏ phiếu, tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu cử là thể hiện nguyên tắc nào dưới đây?

A. Trực tiếp, bỏ phiếu kín.

B. Bình đẳng, trực tiếp

C. Công bằng, trực tiếp.

D. Phổ thông, trực tiếp.

Câu 94: Thành phố X khuyến khích người dân sử dụng phần mềm quản lý đô thị thông minh là thực hiện quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào dưới đây ?

A. Duy trì và phát triển quỹ phúc lợi.

B. Tận dụng tối đa mọi nguồn nhân lực.

C. Được hưởng đời sống vật chất, tinh thần.

D. Áp dụng mô hình quản lý hiện đại.

Câu 95: Khi báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của người khác là công dân đã thực hiện quyền

A. tố cáo.

B. khiếu nại.

C. tố tụng.

D. khiếu kiện.

Câu 96: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

B. Lựa chọn hình thức kinh doanh.

C. Tham gia các hoạt động thiện nguyện.

D. Đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại.

Câu 97: A và B điều khiển xe môtô vượt đèn đỏ bị cảnh sát giao thông xử lý vi phạm. Ông K, phó chủ tịch quận là chú ruột của A đã gọi điện can thiệp nhưng cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết ra quyết định xử phạt hành chính đối với A và B. Trong trường hợp này, cách giải quyết của cảnh sát giao thông là đảm bảo quyền bình đẳng về

A. quyền của công dân.

B. nghĩa vụ của công dân.

C. trách nhiệm pháp lý.

D. quyền và nghĩa vụ của công dân.

Câu 98: Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế việc làm trái pháp luật là một trong các mục đích của

A. giáo dục pháp luật.

B. trách nhiệm pháp lí.

C. thực hiện pháp luật.

D. vận dụng pháp luật.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào dưới đây bị coi là phạm tội quả tang?

A. Có người đã tận mắt chứng kiến K giết người.

B. Chỗ ở của G chứa công cụ, phương tiện gây án.

C. H chuẩn bị thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng.

D. M vừa trộm tài sản xong đang bị rượt đuổi.

Câu 100: Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu là thể hiện nguyên tắc

A. phổ thông.

B. trực tiếp.

C. bỏ phiếu kín.

D. bình đẳng.

—(Để xem đầy đủ nội dung của Đề thi số 4 vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

81

B

91

B

101

C

111

C

82

B

92

A

102

A

112

A

83

B

93

A

103

B

113

D

84

B

94

C

104

B

114

C

85

B

95

A

105

A

115

C

86

A

96

A

106

A

116

B

87

D

97

C

107

A

117

C

88

A

98

B

108

A

118

D

89

A

99

D

109

A

119

D

90

B

100

B

110

C

120

D

5. Đề số 5

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN GDCD- TRƯỜNG THPT SÓC SƠN- ĐỀ 05

Câu 81: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân… là nội dung thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do.

B. Khiếu nại.

C. Tố cáo.

D. Kiến nghị.

Câu 82: Một trong những hạn chế cơ bản của cạnh tranh là

A. doanh nghiệp nhỏ không có khả năng.

B. gian lận, trốn thuế làm thất thu ngân sách.

C. công nghệ sản xuất nhanh chóng lạc hậu.

D. người tiêu dùng không rõ thông tin.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì phải chịu trách nhiệm

A. hành chính.

B. kỷ luật.

C. hình sự.

D. dân sự.

Câu 84: Các dân tộc được bình đẳng trong việc hưởng thụ một nền giáo dục của đất nước, được Nhà nước tạo mọi điều kiện để được bình đẳng về

A. phát triển văn hóa.

B. đời sống xã hội.

C. cơ hội học tập.

D. phát triển chính trị.

Câu 85: Ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi HIV, AIDS, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh là nội dung nào sau đây của pháp luật về phát triển xã hội?

A. Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

B. Giảm tỉ lệ mắc bệnh xã hội.

C. Phòng chống tệ nạn xã hội.

D. Nâng cao đời sống tinh thần.

Câu 86: Mọi công dân không phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, địa vị xã hội trong học tập. Nội dung này thể hiện

A. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.

C. quyền học thường xuyên, suốt đời.

D. quyền học không hạn chế.

Câu 87: Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người, trong mọi mối quan hệ của đời sống xã hội. Nhận định này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính ổn định, lâu dài.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

D. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 88: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt

A. thói quen của mình.

B. mọi nhu cầu cá nhân.

C. hành vi trái pháp luật.

D. các quan hệ dân sự.

Câu 89: Nắm vững nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là điều kiện để công dân

A. tự do tìm kiếm việc làm cho mình.

B. có quyền làm việc cho bất kì ai.

C. bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

D. tự do lựa chọn, tìm kiếm việc làm.

Câu 90: Hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. nhân phẩm.

B. danh dự.

C. thân thể.

D. sức khỏe.

Câu 91: Một trong những nghĩa vụ cơ bản của người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh là?

A. Đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

B. Thực hiện chính sách với người có công.

C. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

D. Mở rộng hình thức trợ giúp người nghèo.

Câu 92: Cảnh sát giao thông xử lí hành chính đối với những trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Việc làm này thể hiện

A. tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. tính quy phạm phổ biến.

C. tính quy định, phổ biến chung.

D. tính chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 93: Do mâu thuẫn cá nhân nên khi triển khai kế hoạch xây dựng đường liên thôn xã ông K là Phó chủ tịch xã không gửi giấy mời cho anh Q là trưởng ấp tham dự cuộc họp. Biết chuyện, nên khi đã trình bày hết ý kiến của mình về kế hoạch xây dựng đường giao thông, anh M đã thẳng thắn phê bình ông K trong cuộc họp. Trong trường hợp này, anh M đã thực hiện đúng quyền

A. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm.

B. tham gia giám sát của công dân.

C. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D. bảo vệ danh dự của người khác.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thuộc quyền sáng tạo của công dân?

A. Quyền chọn ngành nghề.

B. Quyền tự do học tập.

C. Quyền sở hữu công nghiệp.

D. Quyền tự do thông tin.

Câu 95: Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

A. Số lượng khác nhau.

B. giá trị khác nhau.

C. giá trị sử dụng khác nhau.

D. giá cả khác nhau.

—(Để xem đầy đủ nội dung của Đề thi số 5 vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

81 A

91 D

101 C

111 B

82 D

92 D

102 D

112 A

83 A

93 A

103 B

113 C

84 D

94 D

104 A

114 A

85 B

95 B

105 D

115 A

86 D

96 C

106 B

116 B

87 A

97 D

107 C

117 B

88 A

98 C

108 A

118 D

89 C

99 C

109 B

119 A

90 D

100 C

110 A

120 B

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Sóc Sơn. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang CNTA.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tài liệu cùng chuyên mục:

  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Bến Cát
  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Võ Văn Kiệt

Chúc các em học tập tốt!

Xem thêm về bài viết

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Sóc Sơn

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Sóc Sơn có đáp án kèm theo, được HOC247 sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các em học sinh luyện tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi quan trọng – kì thi THPT QG. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các em trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em thi tốt!

TRƯỜNG THPT

SÓC SƠN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN GDCD

Năm học: 2021 – 2022

Thời gian: 50 phút

1. Đề số 1

Câu 1. Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào?

A. 1995

B. 1999

C. 2004

D. 2007

Câu 2. Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

A. Cung cấp luận cứ khoa học.

B. Giải đáp kịp thời vấn đề lý luận và thực tiễn

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

D. Xuất khẩu các phát minh

Câu 3. Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuế nhằm mục đích gì?

A. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.

B. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên

C. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững.

D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.

Câu 4. Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

A. Giai cấp công nhân

B. Giai cấp nông dân

C. Giai cấp tư sản

D. Hệ tư tưởng Mác- LêNin

Câu 5. Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

A. Thời kỳ giữa xã hội CSNT.

B. Thời kỳ đầu xã hội CSNT.

C. Xuất hiện chế độ tư hữu, TLSX

D. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ

Câu 6. Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

A. Xây dựng nền văn hóa XHCN

B. Tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tưởng khác nhau

C. Đã hình thành xong nền văn hoá XHCN

D. Xóa bỏ ngay tư tưởng, văn hóa xã hội cũ.

Câu 7. Vì sao phải tiến hành CNH, HĐH đất nước?

A. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH

B. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

C. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao

D. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Câu 8. Khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Cung tăng

B. Cầu tăng

C. Cung tăng, cầu giảm.

D. Cung giảm, cầu tăng.

Câu 9. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện như thế nào?

A. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội

C. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động

D. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội

Câu 10. Văn bản nào sau đây có giá trị pháp lý cao nhất?

A. Nội quy.

B. Thông tư.

C. Nghị quyết.

D. Hiến pháp.

Câu 11. Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra ở độ tuồi:

A. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

B. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.

D. Trên 18 tuổi

Câu 12. Chọn ý đúng về bình đẳng trong kinh doanh?

A. Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình kinh doanh

B. Bất cứ ai cũng có quyền mua, bán hàng hóa

C. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.

D. Ai cũng được kinh doanh bất cứ ngành nghề, mặt hàng nào. Trên 18 tuổi

Câu 13. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào?

A. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp

B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh

C. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp

D. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp

Câu 14. Chủ thể tố cáo bao gồm

A. Cá nhân

B. Cá nhân và tổ chức

C. Cơ quan nhà nước

D. Tổ chức

Câu 15. Các quyền tự do cơ bản của công dân được quy định trong:

A. Hiến pháp 2013

B. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

C. Bộ luật hình sự

D. Luật dân sự

Câu 16. Điền vào chỗ trống: “Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân là các quyền gắn liền với việc thực hiện….. “

A. Hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta

B. Quy chế hoạt động của chính quyền cơ sở

C. Trật tự an toàn xã hội

D. Hình thức dân chủ trực tiếp ở nước ta

Câu 17. Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân có độ tuổi là bao nhiêu?

A. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử

B. Đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử

C. Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử

D. Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử

Câu 18. Hãy chỉ ra một trong các nội dung cơ bản về quyền học tập của công dân:

A. Mọi công dân đều phải học tập

B. Mọi công dân đều phải đóng học phí

C. Mọi công dân đều được bình đẳng về cơ hội học tập

D. Mọi công dân đều được ưu tiên trong việc tuyển chọn vào các trường đại học cao đẳng như nhau

Câu 19. Nhận định nào đúng? Phạm tội quả tang là người….

A. Chuẩn bị thực hiện tội phạm

B. Khi đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện

C. Vừa thực hiện tội phạm thì bị đuổi bắt

D. Đã thực hiện hành vi phạm tội

Câu 20. Nhận định nào sau đây sai

A. Bắt và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

B. Bắt và giam giữ người trái phép, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật

C. Không ai được bắt và giam giữ người trong mọi trường hợp

D. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật

Câu 21. Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện của mình quyết định các công việc chung của cộng đồng nhà nước là gì?

A. Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

B. Hình thức dân chủ tập trung

C. Hình thức dân chủ trực tiếp

D. Hình thức dân chủ gián tiếp

Câu 22. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý, chính trị quan trọng để ……..

A. Hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thế hiện ý chí và nguyện vọng của mình

B. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp

C. Đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri

D. Thực hiện cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

Câu 23. Giam giữ người quá thời hạn quy định là vi phạm quyền gì

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân

D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân

Câu 24. Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân

D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân

Câu 25. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân nhằm

A. Đảm bảo sự ổn định và phát triển về văn hóa – xã hội

B. Thể hiện được nhiệm vụ chiến lược về phát triển của đất nước

C. Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước D. Cơ sở mở đường để tăng trưởng kinh tế đất nước hiện nay

Câu 26. Về cơ bản, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo mấy bước?

A. 1 bước

B. 2 bước

C. 4 bước

D. 3 bước

Câu 27. Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân

A. Quyền tác giả

B. Quyền phát minh sáng chế

C. Quyền sở hữu công nghiệp

D. Quyền được phát triển

Câu 28. Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền gì?

A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

Câu 29. Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là gì?

A. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh

B. Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh

C. Kinh tế việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội

D. Kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh

Câu 30. M là học sinh lớp 1 trường tiểu học X, mới 6 tuổi nhưng em đã có năng khiếu đặc biệt là có thể nói và viết thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Với tài năng của M đã được nhà nước tặng học bổng tại trường đại học Harvard (Hoa Kỳ). Chính sách trên của nhà nước thể hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền được phát triển của công dân

B. Quyền được học tập của công dân

C. Quyền được sáng tạo của công dân

D. Quyền được ưu tiên của công dân

Câu 31. Năm 2007 do đường đi chính đang thi công, nên Ủy ban nhân dân phường X đã xin ông T cho phép mở lối đi riêng trên phần đất của ông T và hứa rằng, khi nào xong tuyến đường đi chính sẽ trả lại đất cho ông T. Tuy nhiên, khi tuyến đường chính thi công xong thì phường X không chịu trả lại phần đất đã đi nhờ cho ông T. Trong trường hợp này, ông T nên sử dụng quyền nào dưới đây để đòi lại phần đất của mình?

A. Khiếu nại

B. Tố cáo

C. Kiến nghị

D. Tố tụng hình sự

Câu 32. Công ty V thường xuyên mời chuyên gia tư vấn cách lựa chọn thực phẩm an toàn cho nhân viên là thực hiện quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào dưới đây?

A. Tự do phát triển tài năng

B. Quảng bá chất lượng sản phẩm

C. Được chăm sóc sức khỏe

D. Sử dụng dịch vụ truyền thống

Câu 33. Khi thực hiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

A. Tạo ra nhiều việc làm

B. Tạo ra thu nhập cho người lao động

C. Phân phối lao động cho người trong công ty xí nghiệp

D. Bảo vệ môi trường

Câu 34. Chương trình “vượt lên chính mình” được tổ chức trên đài truyền hình nhằm xóa nợ và hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo là thực hiện vai trò của pháp luật đối với sự phát triển đất nước trên lĩnh vực nào?

A. Xã hội

B. Phát triển nông thôn

C. Quốc phòng và an ninh

D. Kinh doanh

Câu 35. Do mâu thuẫn với E nên H đã vào trang facebook của E tải một số hình ảnh nhạy cảm của E và người yêu về máy. Sau đó chỉnh sửa và đăng tin xúc phạm E trên facebook của mình. Hành vi của H vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

B. Quyền được bảo hộ về danh dự nhân phẩm của công dân

C. Quyền bí mật của công dân

D. Quyền tự do của công dân

Câu 36. Trong cuộc họp dân phố V, để lấy ý kiến người dân về mức đóng góp xây dựng nông thôn mới. Sở kế hoạch của mình không được người dân nhất trí, nên ông G tổ trưởng dân phố chỉ thông báo mức đóng góp và nói trong cuộc họp rằng, mức thu này đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt. Ông G đã vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

B. Quyền tự do ngôn luận

C. Quyền khiếu nại tố cáo

D. Quyền thanh tra giám sát

Câu 37. Trong lúc X đang làm việc thì T đã lấy trộm điện thoại mang về nhà giấu. Điện thoại của X có cài định vị, do đó X phát hiện điện thoại của mình đang ở nhà T. X đã báo cho công an phường S và cùng công an phường S vào nhà T lục soát. Đang trong quá trình lục soát thì ông G bố của T đi làm về, các bên xảy ra cãi vã, ông G đã đánh X gây thương tích. Sự việc được báo lên cho công an phường đến hiện trường giải quyết vụ việc. Trong lúc công an đang lập biên bản thì chuông điện thoại reo. X đã tìm thấy điện thoại của mình dưới ghế ngồi phòng khách nhà T. Trong trường hợp trên những ai đã vi phạm pháp luật?

A. Ông G và T

B. X, T, ông G và công an S

C. Chỉ có T vi phạm

D. X, T, và ông G

Câu 38. Trong cuộc họp khu phố X để bàn về kế hoạch xây dựng tuyến đường chính của khu phố. Vì không muốn đóng góp xây dựng lên khi ông M tổ trưởng dân phố phát biểu thì ông K tìm cách ngăn cản và gây ồn ào trong cuộc họp.

Ông K đã vi phạm quyền gì dưới đây?

A. Quyền tự do phát biểu

B. Quyền được bảo vệ về danh dự và nhân phẩm

C. Quyền tự do ngôn luận.

D. Quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

Câu 39. Anh M và anh N cùng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Bình Tân. Vì có mối quan hệ thân thiết với anh N nên ông H lãnh đạo cơ quan yêu cầu chị K hủy hồ sơ của anh M. Những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông H, chị K

B. Ông H, chị K, anh N

C. Ông H

D. Anh M, anh N, ông H, chị K

Câu 40. Tại điểm bầu cử hội đồng nhân dân xã X, anh K đã gợi ý cho chị M bỏ phiếu cho người thân của mình. Thấy chị M còn lưỡng lự, anh K đã gạch giùm lá phiếu của chị M và nhanh tay bỏ vào thùng phiếu. Anh K đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây?

A. Trực tiếp

B. Gián tiếp

C. Phổ thông

D. Bỏ phiếu kín.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1.D

11.C

21.D

31.A

2.C

12.C

22.A

32.C

3.D

13.B

23.B

33.D

4.B

14.A

24.C

34.A

5.C

15.A

25.C

35.D

6.B

16.D

26.C

36.A

7.D

17.D

27.A

37.B

8.D

18.C

28.A

38.C

9.D

19.B

29.A

39.A

10.D

20.C

30.A

40.A

2. Đề số 2

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN GDCD- TRƯỜNG THPT SÓC SƠN- ĐỀ 02

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, bất cứ ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp người đó

A. phạm tội rất nghiêm trọng.

B. phạm tội nghiêm trọng.

C. đang thực hiện hành vi phạm tội.

D. chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội

Câu 82: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí.

B. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.

C. Cổ phần hóa tài sản doanh nghiệp.

D. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Câu 83: Công dân vào học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hay các cơ sở sau đại học là thể hiện

A. quyền học bất cứ ngành, nghề nào.

B. quyền học thường xuyên, học suốt đời.

C. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

D. quyền học không hạn chế của công dân.

Câu 84: Những việc được công dân thảo luận, tham gia ý kiến  trước khi chính quyền xã quyết định là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. quốc gia.

B. cơ sở.

C. lãnh thổ.

D. cả nước.

Câu 85: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để đưa ra quyết định phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức là

A. sử dụng pháp luật.

B. áp dụng pháp luật.

C. tuân thủ pháp luật.

D. thi hành pháp luật.

Câu 86: Tự ý bắt, giam, giữ người vì những lí do không chính đáng là hành vi vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Đảm bảo cuộc sống tự do.

B. Bảo đảm an toàn sức khỏe.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 87: Công dân được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng là nội dung quyền được

A. phát triển.

B. ưu tiên.

C. học tập.

D. sáng tạo.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình là thể hiện nội dung bình đẳng trong

A. thực hiện kí hợp đồng lao động.

B. hưởng ưu đãi trong lao động.

C. hưởng đặc quyền lao động.

D. thực hiện quyền lao động.

Câu 89: Kiềm chế sự gia tăng dân số là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực

A. xã hội.

B. văn hóa.

C. quốc phòng, an ninh.

D. kinh tế.

Câu 90: Nguyên tắc của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là

A. công bằng, yêu thương, tôn trọng.

B. công bằng, tự do, tôn trọng lẫn nhau.

C. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau.

D. yêu thương, chung thủy, không phân biệt.

Câu 91: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa là thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Phương tiện truyền thông.

B. Thước đo định lượng.

C. Thước đo giá trị .

D. Phương tiện cất trữ.

Câu 92: heo quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường được thực hiện theo

A. nguyên tắc ngang giá.

B. tỉ lệ giảm dần đều.

C. chiều hướng tăng lên.

D. thời gian lao động cá biệt.

Câu 93: Hiến pháp quy định, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử là thể hiện nguyên tắc

A. tập trung.

B. bình đẳng.

C. trực tiếp.

D. phổ thông.

Câu 94: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn

A. thời gian lao động cá biệt.

B. giá trị hàng hóa.

C. thời gian lao động đặc thù.

D. giá trị sử dụng.

Câu 95: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người là

A. đối tượng lao động.

B. sức lao động.

C. lao động.

D. tư liệu lao động.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi hành vi vi phạm do mình gây ra?

A. Đủ 16.

B. Đủ 14.

C. Đủ 12.

D. Đủ 18.

Câu 97: Việc Tòa án xét xử những vụ án kinh tế ở nước ta hiện nay không phụ thuộc vào người xét xử là ai, có chức vụ gì, là thể hiện công dân bình đẳng về

A. trách nhiệm kinh tế.

B. quyền và nghĩa vụ trước pháp luật.

C. trách nhiệm pháp lí.

D. quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh.

Câu 98: Trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Luật nào quy định Nhà nước phải áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân ?

A. Luật Bảo hiểm Y tế.

B. Luật Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

C. Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

D. Luật  chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Câu 99: Cá nhân tự mình đưa ra những sáng chế nhằm cải tiến kĩ thuật và ứng dụng vào đời sống xã hội là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Thẩm vấn

B. phát triển.

C. Sáng tạo.

D. Thanh tra.

Câu 100: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. đính chính thông tin cá nhân.

B. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.

C. thống kê bưu phẩm đã giao.

D. cần chứng cứ để điều tra vụ án.

Câu 101: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

A. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

B. Uy tín của người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp.

C. Thời gian sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

D. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 102: Việc làm nào dưới đây của công dân không thể hiện nội dung bình đẳng trong kinh?

A. Chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.

B. Tự do kinh doanh mọi mặt hàng.

C. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.

D. Chủ động tìm kiếm thị trường.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu.

B. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.

C. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

D. theo dõi kết quả bầu cử.

Câu 104: Ông A trốn thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình là không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Áp dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 105: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm hành chính khi tự ý

A. lấn chiếm hành lang giao thông.

B. tàng trữ trái phép vũ khí.

C. tổ chức sản xuất tiền giả.

D. thay đổi kết cấu nhà đang thuê.

Câu 106: Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí sáu loại vacin phòng bệnh là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tham gia.

B. Quyền phát triển.

C. Quyền sáng tạo.

D. Quyền học tập.

Câu 107: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

B. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.

C. Nhận quyết định điều chuyển công tác.

D. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

Câu 108: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí, khi thực hiện hành vi nào sau đây sẽ vi phạm pháp luật dân sự?

A. Giao điện hoa không đúng thỏa thuận.

B. Hút thuốc lá nơi công cộng.

C. Bí mật che giấu tội phạm.

D. Từ chối cách li y tế tập trung.

Câu 109: Việc xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được thể hiện qua việc làm nào sau đây ?

A. Đánh người gây thương tích.

B. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.

C. Đọc trộm tin nhắn.

D. Khám xét nhà khi không có lệnh.

Câu 110: Khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào duới đây trong hợp đồng lao động ?

A. Tự do thực hiện hợp đồng.

B. Tự do ngôn luận.

C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.

D. Tự do, công bằng, dân chủ.

—(Để xem đầy đủ nội dung của Đề thi số 2 vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

81

C

91

C

101

A

111

D

82

D

92

A

102

B

112

A

83

D

93

D

103

C

113

A

84

B

94

B

104

B

114

D

85

B

95

C

105

A

115

B

86

D

96

A

106

B

116

B

87

A

97

C

107

D

117

D

88

D

98

B

108

A

118

C

89

A

99

C

109

B

119

A

90

C

100

D

110

C

120

C

3. Đề số 3

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN GDCD- TRƯỜNG THPT SÓC SƠN- ĐỀ 03

Câu 81: K rủ hai bạn đi hái trộm xoài và bị ông X phát hiện. Hai bạn đã nhanh chân chạy thoát, còn K bị ông X bắt và nhốt vào phòng chứa đồ của gia đình. Đến tối muộn, mẹ K biết và đến xin lỗi ông X để K được thả. Ông X đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

Câu 82: Không đồng ý với quyết định buộc thôi việc của công ty X, chị K đã làm đơn khiếu nại lên Giám đốc công ty. Trong trường hợp này chị K đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Áp dụng pháp luật.B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luậtD. Tuân thủ pháp luật.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, việc kiểm soát điện thoại, điện tín của công dân chỉ được tiến hành bởi

A. phóng viên báo chí.

B. cơ quan có thẩm quyền.

C. cơ quan ngôn luận.

D. lực lượng bưu chính.

Câu 84: Những ai dưới đây có quyền ra lệnh bắt người khi có căn cứ cho rằng một người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

A. Những người có thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

B. Cán bộ cơ quan thanh tra các cấp.

C. Chiến sỹ thuộc cơ quan Công an các cấp.

D. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được

A. quyết định buộc thôi việc không rõ lí do.

B. thông báo tuyển dụng nhân sự.

C. kế hoạch giao kết hợp đồng lao động.

D. phiếu thăm dò ý kiến cá nhân.

Câu 86: Đặc trưng nào dưới đây là cơ sở để phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật với đạo đức?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

C. Tính quyền lực bắt buộc chung.

D. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.

Câu 87: Ông P cùng vợ là bà T tự ý lấn chiếm đất thuộc hành lang an toàn lưới điện để xây dựng nhà ở. Cơ quan chức năng đến lập biên bản, yêu cầu dừng xây dựng nhưng ông P không chấp hành. Ông P và bà T vẫn tiếp tục thuê anh N, anh M đến làm mái che sân thượng và anh L thì chở vật liệu cho mình. Do bất cẩn trong khi đang thi công nên anh M bị ngã gãy tay. Anh L chở vật liệu cồng kềnh đã va quệt với người đi đường làm họ bị thương nhẹ. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Anh L, anh N và anh M.

B. Bà T, anh N và anh M.

C. Ông P, anh M và anh N.

D. Ông P, anh L và bà T.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân được

A. chăm sóc sức khỏe ban đầu.

B. chuyển nhượng quyền tác giả.

C. tham gia hoạt động văn hóa.

D. bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Câu 89: Anh X ép buộc vợ là chị H nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình. Cho rằng chị H dựa dẫm chồng nên mẹ chồng chị là bà B khó chịu, thường xuyên bịa đặt nóỉ xấu con dâu. Thấy con gái phải nhập viện điều trị dài ngày vì quá căng thẳng, mẹ ruột chị H là bà C đã sử dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự bà B. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Anh X và bà B.

B. Anh X, bà B và bà C.

C. Vợ chồng chị H và bà B.

D. Anh X và bà C.

Câu 90: Bình đẳng trong kinh doanh không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A. Bình đẳng trong việc liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

B. Bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng.

C. Các doanh nghiệp chủ động mở rộng ngành, nghề kinh doanh.

D. Doanh nghiệp trả lương cho cán bộ, công nhân viên như nhau.

Câu 91: H và K cùng thi vào trường Đại học T và có số điểm bằng nhau. Vì là người dân tộc thiểu số nên H đã đậu nguyện vọng 1, còn K thì không. Điều này thể hiện

A. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

B. công dân bình đẳng trong việc hưởng quyền.

C. công dân bình đẳng về thực hiện trách nhiệm.

D. bất bình đẳng trong việc hưởng quyền của công dân.

Câu 92: Chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Câu 93: Nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào dưới đây ?

A. Địa phương

B. Đặc khu.

C. Cả nước.

D. Cơ sở.

Câu 94: V điều khiển xe máy đi vào đường ngược chiều gây tai nạn cho B làm xe của B bị hư hỏng nặng, người bị xây xát nhẹ. Trong trường hợp trên V phải chịu trách nhiệm

A. dân sự và kỷ luật.

B. hành chính và hình sự.

C. dân sự và hình sự.

D. hành chính và dân sự.

Câu 95: Bất kỳ ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp người đó

A. đang thực hiện tội phạm.

B. tội phạm nghiêm trọng.

C. đã thực hiện tội phạm.

D. có dấu vết của tội phạm.

Câu 96: Điều 5, mục 6, khoản C, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định “Người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg/100 ml máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở thì bị phạt từ 06 đến 08 triệu đồng”. Quy định trên thể hiện vai trò nào dưới đây của pháp luật?

A. Hình thức cưỡng chế người vi phạm.

B. Công cụ quản lý giao thông hiệu quả.

C. Phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.

D. Phương tiện để nhà nước quản lý con người.

Câu 97: Kết cấu hạ tầng của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào dưới đây?

A. Công cụ lao động.

B. Tư liệu lao động.

C. Đối tượng lao động.

D. Vật chất nhân tạo.

Câu 98: Nội dung nào dưới đây không phải là quy định của pháp luật đối với lao động nữ?

A. Người sử dụng lao động không được sa thải lao động nữ vì lý do có thai.

B. Người sử dụng lao động điều chuyển lao động nữ làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm.

C. Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản.

D. Người sử dụng lao động không sử dụng lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ.

Câu 99: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là biểu hiện quyền

A. ứng cử.

B. khiếu nại.

C. tố cáo.

D. bầu cử.

Câu 100: Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa anh chị, em?

A. Anh trai phải chịu trách nhiệm chính trong gia đình.

B. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau khi không còn cha mẹ.

C. Phân biệt đối xử giữa các anh chị em trong gia đình.

D. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn và hiếu thảo với cha, mẹ.

Câu 101: Phát hiện chiếc xe đạp của mình bị mất cách đây 2 ngày trong sân nhà bà H, bà M cùng cháu gái của mình là Q xông vào nhà bà H để lấy về. Thấy bà M và Q tự vào nhà mình, bà H đã lớn tiếng mắng chửi rồi cùng con trai của mình là S khống chế bắt giữ Q nhốt vào nhà kho. Trong lúc giằng co, anh S vô tình đẩy bà M ngã bị gãy chân. Biết chuyện, chồng bà M là ông X đã sang nhà bà H đập phá đồ đạc, giải cứu cháu Q rồi đưa vợ đi cấp cứu. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh S và bà H.

B. Anh S và ông X.

C. Bà H, ông X và bà M.

D. Ông X, bà H và anh S.

Câu 102: Bố M lái xe đưa cả nhà đi chơi. Bố bảo mẹ M thắt dây an toàn nhưng mẹ không chịu và cho rằng chỉ những người ngồi ghế đầu và ghế lái mới phải thắt dây an toàn, còn bà ngồi phía sau không cần thiết. Hành vi của mẹ M đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Kỷ luật.

B. Hình sự.

C. Dân sự.

D. Hành chính.

Câu 103: Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

A. tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại.

B. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

C. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

D. tiền dùng làm phương tiện lưu thông.

Câu 104: Hành vi nào dưới đây không trái pháp luật?

A. Học sinh 12 tuổi đi xe đạp điện đến trường.

B. Học sinh đi xe máy điện đến trường không đội mũ bảo hiểm.

C. Sử dụng ô (dù) khi đi xe đạp, xe máy.

D. Đi xe máy vượt đèn đỏ theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Câu 105: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng cách nào dưới đây?

A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.

B. Tự ứng cử và bỏ phiếu ứng cử.

C. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

D. Tập thể ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

—(Để xem đầy đủ nội dung của Đề thi số 3 vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

81

C

91

B

101

A

111

D

82

C

92

A

102

D

112

B

83

B

93

C

103

B

113

C

84

D

94

D

104

D

114

D

85

A

95

A

105

C

115

A

86

C

96

C

106

D

116

A

87

D

97

B

107

B

117

C

88

B

98

B

108

D

118

C

89

A

99

C

109

A

119

A

90

D

100

B

110

A

120

B

4. Đề số 4

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN GDCD- TRƯỜNG THPT SÓC SƠN- ĐỀ 04

Câu 81: Chị C từ vùng dịch Covid-19 trở về Việt Nam đã chủ động khai báo y tế để thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Trong trường hợp này, việc làm của chị C là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 82: Biết chồng giấu một khoản thu nhập của gia đình để làm tài sản riêng, bà N đã tìm cách lấy trộm cho cháu gái là S chung vốn với người yêu là anh X mở cửa hàng kinh doanh quần áo. Khi việc kinh doanh phát đạt, S đã bí mật lấy một khoản thu nhập nhờ bà N cất giữ. Biết việc, X đã đánh đập, hành hạ S trọng thương. Trong trường hợp này những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Vợ chồng bà N và S.

B. Vợ chồng bà N.

C. Vợ chồng bà N, X và S.

D. Anh X và S.

Câu 83: Hành vi nào dưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. N tự ý vào phòng khi M đi học.

B. Công an khám nhà ông P khi có lệnh của Viện kiểm sát.

C. A lục soát nhà X vì nghi ngờ X trộm đồ của mình.

D. Công an khám nhà H khi có nghi ngờ người phạm tội đang lẩn trốn ở đó.

Câu 84: Hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật dân sự ?

A. Làm mất tài sản của người khác.

B. Đi học muộn không có lí do chính đáng.

C. Tự ý sửa chữa nhà thuê của người khác.

D. Người mua hàng không trả tiền đúng thời hạn.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, quyền khiếu nại được áp dụng trong trường hợp công dân

A. phát hiện tội phạm truy nã.

B. bị cắt giảm tiền lương trái quy định.

C. chứng kiến tù nhân vượt ngục.

D. tìm thấy chứng cứ bạo hành trẻ em.

Câu 86: Cơ quan chức năng phát hiện bà C giám đốc doanh nghiệp X chưa lắp đặt hệ thống xử lí rác thải theo quy định và thường xuyên sử dụng chất cấm trong sản xuất hàng hóa. Trong trường hợp này bà C không thực hiện pháp luật theo những hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.

B. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật.

D. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.

Câu 87: Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng

A. khả năng của người quản lí.

B. tính chất, mức độ vi phạm.

C. nguyện vọng của nhà chức trách.

D. trình tự, thủ tục của pháp luật.

Câu 88: Công dân chủ động bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chung của đất nước là thực hiện quyền tự do cơ bản nào dưới đây?

A. Tự do ngôn luận.

B. Độc lập phán quyết.

C. Hoạch định chính sách.

D. Quản lí nhà nước.

Câu 89: Cá nhân, tổ chức làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật đó là hành vi

A. hành động.

B. không hành động.

C. có mục đích.

D. không có mục đích.

Câu 90: Trên thị trường, giá cả hàng hóa có thể thấp hoặc cao hơn gí trị là do

A. tác động của người mua.

B. tác động của cung – cầu.

C. tác động của cạnh tranh.

D. tác động của người bán.

Câu 91: Anh H và chị D cùng đăng ký kinh doanh thuốc tân dược. Vì đã hứa giúp đỡ chị D nên anh X lãnh đạo cơ quan chức năng yêu cầu chị K nhân viên dưới quyền hủy hồ sơ của anh H. Thấy chị D được cấp phép dù thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện vẫn bị loại, anh H đã thuê anh T tung tin đồn chị D thường xuyên phân phối hàng không đảm bảo chất lượng. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Anh X và chị D.

B. Anh X, chị D, chị K.

C. Anh X, anh H và chị K.

D. Anh X, chị K, chị D và anh T.

Câu 92: Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc

A. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

B. tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau.

C. công bằng, dân chủ, hợp tác, phân biệt đối xử.

D. hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt đối xử.

Câu 93: Vì lý do sức khỏe không đến được nơi bỏ phiếu, tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu cử là thể hiện nguyên tắc nào dưới đây?

A. Trực tiếp, bỏ phiếu kín.

B. Bình đẳng, trực tiếp

C. Công bằng, trực tiếp.

D. Phổ thông, trực tiếp.

Câu 94: Thành phố X khuyến khích người dân sử dụng phần mềm quản lý đô thị thông minh là thực hiện quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào dưới đây ?

A. Duy trì và phát triển quỹ phúc lợi.

B. Tận dụng tối đa mọi nguồn nhân lực.

C. Được hưởng đời sống vật chất, tinh thần.

D. Áp dụng mô hình quản lý hiện đại.

Câu 95: Khi báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của người khác là công dân đã thực hiện quyền

A. tố cáo.

B. khiếu nại.

C. tố tụng.

D. khiếu kiện.

Câu 96: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

B. Lựa chọn hình thức kinh doanh.

C. Tham gia các hoạt động thiện nguyện.

D. Đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại.

Câu 97: A và B điều khiển xe môtô vượt đèn đỏ bị cảnh sát giao thông xử lý vi phạm. Ông K, phó chủ tịch quận là chú ruột của A đã gọi điện can thiệp nhưng cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết ra quyết định xử phạt hành chính đối với A và B. Trong trường hợp này, cách giải quyết của cảnh sát giao thông là đảm bảo quyền bình đẳng về

A. quyền của công dân.

B. nghĩa vụ của công dân.

C. trách nhiệm pháp lý.

D. quyền và nghĩa vụ của công dân.

Câu 98: Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế việc làm trái pháp luật là một trong các mục đích của

A. giáo dục pháp luật.

B. trách nhiệm pháp lí.

C. thực hiện pháp luật.

D. vận dụng pháp luật.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào dưới đây bị coi là phạm tội quả tang?

A. Có người đã tận mắt chứng kiến K giết người.

B. Chỗ ở của G chứa công cụ, phương tiện gây án.

C. H chuẩn bị thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng.

D. M vừa trộm tài sản xong đang bị rượt đuổi.

Câu 100: Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu là thể hiện nguyên tắc

A. phổ thông.

B. trực tiếp.

C. bỏ phiếu kín.

D. bình đẳng.

—(Để xem đầy đủ nội dung của Đề thi số 4 vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

81

B

91

B

101

C

111

C

82

B

92

A

102

A

112

A

83

B

93

A

103

B

113

D

84

B

94

C

104

B

114

C

85

B

95

A

105

A

115

C

86

A

96

A

106

A

116

B

87

D

97

C

107

A

117

C

88

A

98

B

108

A

118

D

89

A

99

D

109

A

119

D

90

B

100

B

110

C

120

D

5. Đề số 5

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN GDCD- TRƯỜNG THPT SÓC SƠN- ĐỀ 05

Câu 81: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân… là nội dung thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do.

B. Khiếu nại.

C. Tố cáo.

D. Kiến nghị.

Câu 82: Một trong những hạn chế cơ bản của cạnh tranh là

A. doanh nghiệp nhỏ không có khả năng.

B. gian lận, trốn thuế làm thất thu ngân sách.

C. công nghệ sản xuất nhanh chóng lạc hậu.

D. người tiêu dùng không rõ thông tin.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì phải chịu trách nhiệm

A. hành chính.

B. kỷ luật.

C. hình sự.

D. dân sự.

Câu 84: Các dân tộc được bình đẳng trong việc hưởng thụ một nền giáo dục của đất nước, được Nhà nước tạo mọi điều kiện để được bình đẳng về

A. phát triển văn hóa.

B. đời sống xã hội.

C. cơ hội học tập.

D. phát triển chính trị.

Câu 85: Ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi HIV, AIDS, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh là nội dung nào sau đây của pháp luật về phát triển xã hội?

A. Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

B. Giảm tỉ lệ mắc bệnh xã hội.

C. Phòng chống tệ nạn xã hội.

D. Nâng cao đời sống tinh thần.

Câu 86: Mọi công dân không phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, địa vị xã hội trong học tập. Nội dung này thể hiện

A. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.

C. quyền học thường xuyên, suốt đời.

D. quyền học không hạn chế.

Câu 87: Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người, trong mọi mối quan hệ của đời sống xã hội. Nhận định này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính ổn định, lâu dài.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

D. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 88: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt

A. thói quen của mình.

B. mọi nhu cầu cá nhân.

C. hành vi trái pháp luật.

D. các quan hệ dân sự.

Câu 89: Nắm vững nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là điều kiện để công dân

A. tự do tìm kiếm việc làm cho mình.

B. có quyền làm việc cho bất kì ai.

C. bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

D. tự do lựa chọn, tìm kiếm việc làm.

Câu 90: Hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. nhân phẩm.

B. danh dự.

C. thân thể.

D. sức khỏe.

Câu 91: Một trong những nghĩa vụ cơ bản của người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh là?

A. Đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

B. Thực hiện chính sách với người có công.

C. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

D. Mở rộng hình thức trợ giúp người nghèo.

Câu 92: Cảnh sát giao thông xử lí hành chính đối với những trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Việc làm này thể hiện

A. tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. tính quy phạm phổ biến.

C. tính quy định, phổ biến chung.

D. tính chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 93: Do mâu thuẫn cá nhân nên khi triển khai kế hoạch xây dựng đường liên thôn xã ông K là Phó chủ tịch xã không gửi giấy mời cho anh Q là trưởng ấp tham dự cuộc họp. Biết chuyện, nên khi đã trình bày hết ý kiến của mình về kế hoạch xây dựng đường giao thông, anh M đã thẳng thắn phê bình ông K trong cuộc họp. Trong trường hợp này, anh M đã thực hiện đúng quyền

A. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm.

B. tham gia giám sát của công dân.

C. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D. bảo vệ danh dự của người khác.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thuộc quyền sáng tạo của công dân?

A. Quyền chọn ngành nghề.

B. Quyền tự do học tập.

C. Quyền sở hữu công nghiệp.

D. Quyền tự do thông tin.

Câu 95: Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

A. Số lượng khác nhau.

B. giá trị khác nhau.

C. giá trị sử dụng khác nhau.

D. giá cả khác nhau.

—(Để xem đầy đủ nội dung của Đề thi số 5 vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

81 A

91 D

101 C

111 B

82 D

92 D

102 D

112 A

83 A

93 A

103 B

113 C

84 D

94 D

104 A

114 A

85 B

95 B

105 D

115 A

86 D

96 C

106 B

116 B

87 A

97 D

107 C

117 B

88 A

98 C

108 A

118 D

89 C

99 C

109 B

119 A

90 D

100 C

110 A

120 B

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Sóc Sơn. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang CNTA.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tài liệu cùng chuyên mục:

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Bến Cát
Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Võ Văn Kiệt

Chúc các em học tập tốt!

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Võ Văn Kiệt

26

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Bến Cát

29

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Nguyễn Thái Học

31

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Gia Định

28

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Đào Duy Từ

15

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2021-2022 trường THPT Nguyễn Du

27

#Bộ #đề #thi #thử #THPT #môn #GDCD #năm #trường #THPT #Sóc #Sơn


#Bộ #đề #thi #thử #THPT #môn #GDCD #năm #trường #THPT #Sóc #Sơn

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button