Giáo Dục

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 15 đề thi, được thiết kế theo 3 mức độ của Thông tư 27, giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn, đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

15 đề thi môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 này còn giúp cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, luyện giải đề, để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài thi học kì 2 sắp tới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Cẩm Nang Tiếng Anh:

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1

BÀI KIỂM NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn Toán – Lớp 1 – Thời gian làm bài: 60 phút

Họ và tên học sinh: …………………………………… Lớp: ………….

Câu 1 (1điểm) Khoanh vào đáp án đúng nhất

a. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 89
B. 98
C. 99
D. 90

b. Số gồm 4 chục 3 đơn vị là:

A. 34
B. 33
C. 43
D. 40

c. Dãy số nào theo thứ tự từ lớn đến bé

A. 12, 54, 23, 89
B. 54, 89, 23, 12
C. 89, 54, 12, 23
D. 89, 54, 23, 12

d. Số liền sau số 79 là

A. 78
B. 80
C. 79
D. 81

Câu 2: (1 điểm)

Câu 2

+ Phép tính ……………………..có kết quả cao nhất

+ Phép tính …………………….có kết quả ít nhất

+ Phép tính nào có kết quả bằng 50: ………………………

Câu 3: (1điểm) Nối số với ô trống thích hợp:

Câu 3

Câu 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

23 gồm …..…..chục và …..…..đơn vị

67 gồm …..…..chục và …..….đơn vị

….….gồm 8 chục và 1 đơn vị

……….gồm 9 chục và 0 đơn vị

58: …………………….……………..

71: ………………….……………….

Câu 5:

Câu 5

+ Toa …….ở trước toa thứ 2 + Toa thứ 4 đứng sau toa thứ ………

+ Toa ……..ở giữ toa thứ 1 và thứ 3 + Toa …….ở sau toa thứ 3

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

12cm+ 2cm = 14 ☐

12cm+ 2cm = 14 cm ☐

42 cm – 2cm = 40cm ☐

42 – 2 cm = 40 ☐

Câu 7: (1 điểm): Nối hai phép tính có cùng kết quả.

Câu 7

Câu 8: (1 điểm): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Câu 8

Câu 9: (1 điểm): Trên cành cây có 36 con chim, bỗng dưng có 16 con bay đi mất.Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con?

Câu 10: (1 điểm ) Nga có 22 cái chì, Lan có 1 chục cái bút mực, Hoa có 15 cái bút sáp. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu cái bút?

A. 37
B.40
C.38
D.47

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 – Đề 2

BÀI KIỂM TRA NĂM HỌC: 2020 – 2021
MÔN TOÁN – LỚP 1

Thời gian làm bài: 50 phút

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………..

Lớp ………………………………………………………………..Trường Tiểu học……………………………………

Câu 1 (1 điểm): Đếm – đọc số – viết số thích hợp

Câu 1

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

a. Hôm nay thứ 6 ngày 18 thì thứ 7 sẽ là ngày nào?

A. ngày 17
B. ngày 18
C. ngày 19
D. ngày 20

b. Số lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là?

A.66
B.76
C.88
D.89

c. Kết quả của phép tính 78 – 23 = ……

A.55
B. 56
C.65
D.54

d. Điền dấu 34 – 4 …….30

A. >
B. <
C. +
D. =

Câu 3: (1 điểm) Em hãy viết lại các số từ 1 đến 20

+ theo thứ tự từ bé đến lớn

…………………………………………………………………………………..

+ theo thứ tự từ lớn đến bé

……………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S

41 cm + 25 cm = 56 cm ☐

23 cm + 12 cm = 53 cm ☐

67 cm – 60 cm = 17 cm ☐

34 cm – 11 cm = 23 cm ☐

Câu 5: (1điểm) Nối phép tính ở các bông hoa có kết quả lớn hơn 37

Câu 5

Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

23 + 34                  45 + 3

……………              ……………

……………              ……………

……………              ……………

98 – 23              56 – 4

……………        ……………

……………        ……………

……………        ……………

Câu 7: (1 điểm) Điền > < =

Câu 7

Câu 8: (1 điểm) Quan sát hình và cho biết:

Câu 8

– Con chó đứng sau con nào? ………….………..

– Con chim đứng trước con nào ? ……………………..

– Con nào đứng ở giữa con chó và con trâu? ……..……………

– Con nào đứng ở giữa con gà và con trâu ? …………………….

Câu 9: (1 điểm) Một nông trại trông được 26 củ su hào và 23 củ cà rốt.Hỏi nông trại đó trồng được tất cả bao nhiêu cây su hào và cà rốt ?

A. 45 B. 94 C. 3 D.49

Bài 10 (1 điểm): Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Câu 10
Có …….. đoạn thẳng

Câu 10
Có …….. đoạn thẳng

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán 1!

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 15 đề thi, được thiết kế theo 3 mức độ của Thông tư 27, giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn, đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

15 đề thi môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 này còn giúp cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, luyện giải đề, để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài thi học kì 2 sắp tới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Cẩm Nang Tiếng Anh:

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1

BÀI KIỂM NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn Toán – Lớp 1 – Thời gian làm bài: 60 phút

Họ và tên học sinh: …………………………………… Lớp: ………….

Câu 1 (1điểm) Khoanh vào đáp án đúng nhất

a. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 89
B. 98
C. 99
D. 90

b. Số gồm 4 chục 3 đơn vị là:

A. 34
B. 33
C. 43
D. 40

c. Dãy số nào theo thứ tự từ lớn đến bé

A. 12, 54, 23, 89
B. 54, 89, 23, 12
C. 89, 54, 12, 23
D. 89, 54, 23, 12

d. Số liền sau số 79 là

A. 78
B. 80
C. 79
D. 81

Câu 2: (1 điểm)

Câu 2

+ Phép tính ……………………..có kết quả cao nhất

+ Phép tính …………………….có kết quả ít nhất

+ Phép tính nào có kết quả bằng 50: ………………………

Câu 3: (1điểm) Nối số với ô trống thích hợp:

Câu 3

Câu 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

23 gồm …..…..chục và …..…..đơn vị

67 gồm …..…..chục và …..….đơn vị

….….gồm 8 chục và 1 đơn vị

……….gồm 9 chục và 0 đơn vị

58: …………………….……………..

71: ………………….……………….

Câu 5:

Câu 5

+ Toa …….ở trước toa thứ 2 + Toa thứ 4 đứng sau toa thứ ………

+ Toa ……..ở giữ toa thứ 1 và thứ 3 + Toa …….ở sau toa thứ 3

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

12cm+ 2cm = 14 ☐

12cm+ 2cm = 14 cm ☐

42 cm – 2cm = 40cm ☐

42 – 2 cm = 40 ☐

Câu 7: (1 điểm): Nối hai phép tính có cùng kết quả.

Câu 7

Câu 8: (1 điểm): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Câu 8

Câu 9: (1 điểm): Trên cành cây có 36 con chim, bỗng dưng có 16 con bay đi mất.Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con?

Câu 10: (1 điểm ) Nga có 22 cái chì, Lan có 1 chục cái bút mực, Hoa có 15 cái bút sáp. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu cái bút?

A. 37
B.40
C.38
D.47

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 – Đề 2

BÀI KIỂM TRA NĂM HỌC: 2020 – 2021
MÔN TOÁN – LỚP 1

Thời gian làm bài: 50 phút

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………..

Lớp ………………………………………………………………..Trường Tiểu học……………………………………

Câu 1 (1 điểm): Đếm – đọc số – viết số thích hợp

Câu 1

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

a. Hôm nay thứ 6 ngày 18 thì thứ 7 sẽ là ngày nào?

A. ngày 17
B. ngày 18
C. ngày 19
D. ngày 20

b. Số lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là?

A.66
B.76
C.88
D.89

c. Kết quả của phép tính 78 – 23 = ……

A.55
B. 56
C.65
D.54

d. Điền dấu 34 – 4 …….30

A. >
B. <
C. +
D. =

Câu 3: (1 điểm) Em hãy viết lại các số từ 1 đến 20

+ theo thứ tự từ bé đến lớn

…………………………………………………………………………………..

+ theo thứ tự từ lớn đến bé

……………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S

41 cm + 25 cm = 56 cm ☐

23 cm + 12 cm = 53 cm ☐

67 cm – 60 cm = 17 cm ☐

34 cm – 11 cm = 23 cm ☐

Câu 5: (1điểm) Nối phép tính ở các bông hoa có kết quả lớn hơn 37

Câu 5

Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

23 + 34                  45 + 3

……………              ……………

……………              ……………

……………              ……………

98 – 23              56 – 4

……………        ……………

……………        ……………

……………        ……………

Câu 7: (1 điểm) Điền > < =

Câu 7

Câu 8: (1 điểm) Quan sát hình và cho biết:

Câu 8

– Con chó đứng sau con nào? ………….………..

– Con chim đứng trước con nào ? ……………………..

– Con nào đứng ở giữa con chó và con trâu? ……..……………

– Con nào đứng ở giữa con gà và con trâu ? …………………….

Câu 9: (1 điểm) Một nông trại trông được 26 củ su hào và 23 củ cà rốt.Hỏi nông trại đó trồng được tất cả bao nhiêu cây su hào và cà rốt ?

A. 45 B. 94 C. 3 D.49

Bài 10 (1 điểm): Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Câu 10
Có …….. đoạn thẳng

Câu 10
Có …….. đoạn thẳng

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán 1!

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button