Học TậpLớp 10

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020 – 2021

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm 3 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó giúp các em học sinh lớp 10 có thêm những kiến thức bổ ích trong quá trình học tập. Cũng như giúp các thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo ra đề thi. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 2 đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán mời các bạn cùng theo dõi.

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Dấu của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Dấu của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng trong tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

3.1. Phương trình đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ chung (%)

70

30

100

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: Cho các số thực a, b thỏa mãn a<b. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. a c<b c với moi c ≤ 0.

B. a c<b c với moi c ≥ 0.

C. a c<b c với mọi c<0.

D. a c<b c với mọi c>0.

Câu 2: Với các số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. a+b geq 5 sqrt{a b}.

B. a+b geq 2 sqrt{a b}.

C. a+b geq 3 sqrt{a b}.

D. a+b geq 4 sqrt{a b}.

Câu 3: Điều kiện xác định của bất phương trình frac{x^{2}+1}{x-2} geq 0 là

A. x ≠ 2

B. x ≥ 2.

C. x ≤ 2

D. x=2.

Câu 4: Trong các số dưới đây, số nào là nghiệm của bất phương trình x^{2} geq 4 x ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình left{begin{array}{l}x+1 geq 0 \ 2 x-4<0end{array}right.

A. [-1 ; 2]

B. [-1 ; 2)

C. (-1 ; 2]

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình 2 x geq-6

A. (-infty ;-3]

B. (-3 ;+infty).

C. [-3 ;+infty).

D. (-infty ;-3).

Câu 7: Nhị thức bậc nhất nào dưới đây có bảng xét dấu như sau

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020 - 2021

A. f(x)=2 x-4

B. f(x)=-2 x+4.

C. f(x)=-x+2

D. f(x)=x+2.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3-x)(x+2)>0 là

A. [-3 ; 2]

B. (-2 ; 3]

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong mặt phẳng O x y, điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ left{begin{array}{l}3 x-y>1 \ x+2 y leq 2end{array} ?right.

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: Cho tam thức bậc hai f(x)=2 x^{2}-x-2. Giá trị f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: Cho tam thức bậc hai f(x)=x^{2}-4 x+4. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. f(x)>0, forall x in mathbb{R}.

B. f(x) geq 0, forall x in mathbb{R}.

C. f(x)<0, forall x in mathbb{R}

D. f(x) leq 0, forall x in mathbb{R}.

…………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm 3 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó giúp các em học sinh lớp 10 có thêm những kiến thức bổ ích trong quá trình học tập. Cũng như giúp các thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo ra đề thi. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 2 đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán mời các bạn cùng theo dõi.

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Dấu của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Dấu của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng trong tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

3.1. Phương trình đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ chung (%)

70

30

100

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: Cho các số thực a, b thỏa mãn a<b. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. a c<b c với moi c ≤ 0.

B. a c<b c với moi c ≥ 0.

C. a c<b c với mọi c<0.

D. a c<b c với mọi c>0.

Câu 2: Với các số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. a+b geq 5 sqrt{a b}.

B. a+b geq 2 sqrt{a b}.

C. a+b geq 3 sqrt{a b}.

D. a+b geq 4 sqrt{a b}.

Câu 3: Điều kiện xác định của bất phương trình frac{x^{2}+1}{x-2} geq 0 là

A. x ≠ 2

B. x ≥ 2.

C. x ≤ 2

D. x=2.

Câu 4: Trong các số dưới đây, số nào là nghiệm của bất phương trình x^{2} geq 4 x ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình left{begin{array}{l}x+1 geq 0 \ 2 x-4<0end{array}right.

A. [-1 ; 2]

B. [-1 ; 2)

C. (-1 ; 2]

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình 2 x geq-6

A. (-infty ;-3]

B. (-3 ;+infty).

C. [-3 ;+infty).

D. (-infty ;-3).

Câu 7: Nhị thức bậc nhất nào dưới đây có bảng xét dấu như sau

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020 - 2021

A. f(x)=2 x-4

B. f(x)=-2 x+4.

C. f(x)=-x+2

D. f(x)=x+2.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3-x)(x+2)>0 là

A. [-3 ; 2]

B. (-2 ; 3]

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong mặt phẳng O x y, điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ left{begin{array}{l}3 x-y>1 \ x+2 y leq 2end{array} ?right.

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: Cho tam thức bậc hai f(x)=2 x^{2}-x-2. Giá trị f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: Cho tam thức bậc hai f(x)=x^{2}-4 x+4. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. f(x)>0, forall x in mathbb{R}.

B. f(x) geq 0, forall x in mathbb{R}.

C. f(x)<0, forall x in mathbb{R}

D. f(x) leq 0, forall x in mathbb{R}.

…………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm

Back to top button