Cách bật/tắt cập nhật NTFS Last Access Time Stamp trong Windows 10

Last Access Time stamp hiển thị thời gian cập nhật mỗi file và thư mục trên ổ NTFS được truy cập gần nhất.

Trong chế độ System Managed, driver NTFS có thể bật hoặc tắt cập nhật “Last Access” trong quá trình boot (đặc biệt, khi volume hệ thống được mount). Cập nhật “Last Access” được bật cho volume NTFS khi dung lượng của volume hệ thống (thường được mount dưới dạng ổ C:) là 128GB trở xuống. Nếu volume hệ thống lớn hơn, thì các bản cập nhật “Last Access” sẽ bị tắt.

Trong chế độ User Managed, trạng thái của các bản cập nhật “Last Access” không được hệ thống sửa đổi trong quá trình boot. “Last Access” sẽ vẫn được bật hoặc tắt khi bạn thiết lập.

Giá trị Mô tả
0 Chế độ User Managed, Last Access Time Updates được bật
1 Chế độ User Managed, Last Access Time Updates tắt
2 (mặc định) Chế độ System Managed, Last Access Time Updates được bật
3 Chế độ System Managed, Last Access Time Updates tắt

Các giá trị Last Access Time stamp

Các giá trị Last Access Time stamp

Việc bật Last Access Time stamp trên máy tính cũ hoặc chậm có thể khiến quyền truy cập file mất nhiều thời gian hơn.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt các bản cập nhật NTFS Last Access Time stamp cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để bật hoặc tắt Last Access Time stamp.
Hướng dẫn này chỉ có hiệu lực trong Windows 10 phiên bản 1803 trở lên.

Ví dụ về Last Access Time stamp

Ví dụ về Last Access Time stamp

Lưu ý: Cột Date accessed trong chế độ xem chi tiết File Explorer không có ở đó theo mặc định trừ khi được thêm vào.

Cột Date accessed trong chế độ xem chi tiết File Explorer

Cột Date accessed trong chế độ xem chi tiết File Explorer
  • Cách bật/tắt tự động mở khóa cho ổ BitLocker trong Windows 10

Bật/tắt cập nhật NTFS Last Access Time Stamp bằng lệnh

1. Mở Command Prompt với quyền admin hoặc PowerShell với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới mà bạn muốn sử dụng vào cửa sổ dòng lệnh và nhấn Enter.

Xem trạng thái hiện tại của Last Access Time Updates:

fsutil behavior query disablelastaccess

Chế độ User Managed, Last Access Time Updates được bật:

fsutil behavior set disablelastaccess 0

Chế độ User Managed, Last Access Time Updates tắt:

fsutil behavior set disablelastaccess 1

Mặc định – Chế độ System Managed, Last Access Time Updates được bật:

fsutil behavior set disablelastaccess 2

Chế độ System Managed, Last Access Time Updates tắt:

fsutil behavior set disablelastaccess 3

3. Đóng cửa sổ giao diện điều khiển với quyền admin.

4. Khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Back to top button