Biểu mẫu

Chứng chỉ Khóa học Nhận thức về Đảng

Khóa học Chứng chỉ nhận thức về Đảng là khóa học mà mỗi học viên xác định cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập và rèn luyện tốt để nhanh chóng trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  • Đề xuất chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị
  • Tổng hợp ý kiến ​​đóng góp của các tổ chức đoàn thể và cấp ủy địa phương đối với đảng viên dự bị
  • Mẫu CN-ĐVVM – Giấy chứng nhận lớp đảng viên mới

1. Lớp nhận thức về chứng chỉ lễ kỷ niệm

ĐẢNG BỘ
……………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số …………………… / CN

CHỨNG CHỈ

Giấy chứng nhận của đồng chí: ……………………………………………………. Ngày sinh ……. / ….. / …………

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Đoàn kết : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ….

Là những tình cảm của Đảng đối với bộ phận: ……………………………………………………………………………………………… ..

Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương,

Làm: ………………………………………………………………………………………………

Được tổ chức từ ngày …………. Có thể ………. hàng tháng …………. năm ……………………

Kết quả học tập đạt được: ………………………………………………………………………………………………… ..

…………, ngày… .. tháng… .. 20… ..

T / M Ban Thường vụ
(họ tên, chữ ký, đóng dấu)

2. Chứng chỉ Khóa học Nhận thức về Đảng

Theo Chỉ thị số 01 -HD / TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong thi hành điều lệ Đảng, đã hơn 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ kết nạp Đảng, nhưng chi bộ vẫn chưa chưa được coi là yêu cầu. Nếu bạn có thể đăng ký, bạn phải làm lại các tài liệu sau:

– Bản trình bày của đảng viên chính thức có trách nhiệm giúp đỡ quần chúng vào đảng.

– Nghị quyết về việc giới thiệu công đoàn viên vào Đảng của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc tập thể cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở.

– Văn bản xác minh lý lịch người vào Đảng nếu có thay đổi so với lần xác minh trước.

– Nhận xét bổ sung về tổ chức chính trị – xã hội mà người vào Đảng sinh hoạt và chi bộ, chi bộ mà người đó cư trú đối với người ứng cử vào Đảng.

Quá thời hạn 60 tháng, kể từ ngày đảng viên được cấp Giấy chứng nhận đã qua học lớp nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa thẩm tra đề nghị kết nạp thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng để lại. – học tập để có được chứng chỉ thành viên, chứng chỉ mới trước khi kiểm tra và nhập học.

.

Back to top button