Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Nguyễn Trọng

Tài liệu gồm 99 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Trọng, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh luyện tập khi học chương trình Giải tích 12 chương 2.

Mục lục tài liệu chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Nguyễn Trọng:
Bài 1. Mũ – lũy thừa.
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức (Trang 1).
+ Dạng 2. So sánh các lũy thừa (Trang 3).
+ Dạng 3. Biến đổi, rút gọn, biểu diễn các biểu thức chứa lũy thừa (Trang 5).
Bài 2. Hàm số lũy thừa.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số thức chứa lũy thừa (Trang 9).
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm số luỹ thừa (Trang 11).
+ Dạng 3. Tính chất, đồ thị của hàm số luỹ thừa (Trang 14).
Bài 3. Logarit.
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức (Trang 19).
+ Dạng 2. Biến đổi, rút gọn, biểu diễn biểu thức chứa logarit, mũ, lũy thừa (Trang 21).
+ Dạng 3. Biểu diễn các biểu thức chứa logarit theo biểu thức khác (Trang 25).
Bài 4. Hàm số mũ – logarit.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 29).
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm số mũ, logarit (Trang 31).
+ Dạng 3. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số mũ – logarit (Trang 34).
+ Dạng 4. Tìm GTLN – GTNN của hàm số (Trang 38).
+ Dạng 5. Toán thực tế (Trang 40).
+ Dạng 6. Toán tìm tham số m để hàm số xác định (Trang 45).
Bài 5. Phương trình mũ.
+ Dạng 1. Phương trình mũ cơ bản (Trang 50).
+ Dạng 2. Phương trình mũ đưa về cùng cơ số (Trang 52).
+ Dạng 3. Đặt ẩn phụ (Trang 54).
+ Dạng 4. Phương trình chứa tham số m thỏa mãn điều kiện (Trang 57).
Bài 6. Phương trình logarit.
+ Dạng 1. Phương trình logarit cơ bản (Trang 64).
+ Dạng 2. Phương trình logarit đưa về cùng cơ số (Trang 66).
+ Dạng 3. Đặt ẩn phụ (Trang 68).
+ Dạng 4. Phương trình chứa tham số m (Trang 71).
Bài 7. Bất phương trình mũ.
+ Dạng 1. Bất phương trình mũ cơ bản (Trang 77).
+ Dạng 2. Bất phương trình mũ đặt ẩn phụ (Trang 79).
+ Dạng 3. Bất phương trình mũ chứa tham số (Trang 82).
Bài 8. Bất phương trình logarit.
+ Dạng 1. Bất phương trình logarit cơ bản (Trang 88).
+ Dạng 2. Bất phương trình logarit đặt ẩn phụ (Trang 92).
+ Dạng 3. Bất phương trình logarit chứa tham số (Trang 94).

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Nguyễn Trọng

Tài liệu gồm 99 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Trọng, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh luyện tập khi học chương trình Giải tích 12 chương 2.
Mục lục tài liệu chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Nguyễn Trọng:
Bài 1. Mũ – lũy thừa.
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức (Trang 1).
+ Dạng 2. So sánh các lũy thừa (Trang 3).
+ Dạng 3. Biến đổi, rút gọn, biểu diễn các biểu thức chứa lũy thừa (Trang 5).
Bài 2. Hàm số lũy thừa.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số thức chứa lũy thừa (Trang 9).
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm số luỹ thừa (Trang 11).
+ Dạng 3. Tính chất, đồ thị của hàm số luỹ thừa (Trang 14).
Bài 3. Logarit.
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức (Trang 19).
+ Dạng 2. Biến đổi, rút gọn, biểu diễn biểu thức chứa logarit, mũ, lũy thừa (Trang 21).
+ Dạng 3. Biểu diễn các biểu thức chứa logarit theo biểu thức khác (Trang 25).
Bài 4. Hàm số mũ – logarit.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 29).
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm số mũ, logarit (Trang 31).
+ Dạng 3. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số mũ – logarit (Trang 34).
+ Dạng 4. Tìm GTLN – GTNN của hàm số (Trang 38).
+ Dạng 5. Toán thực tế (Trang 40).
+ Dạng 6. Toán tìm tham số m để hàm số xác định (Trang 45).
Bài 5. Phương trình mũ.
+ Dạng 1. Phương trình mũ cơ bản (Trang 50).
+ Dạng 2. Phương trình mũ đưa về cùng cơ số (Trang 52).
+ Dạng 3. Đặt ẩn phụ (Trang 54).
+ Dạng 4. Phương trình chứa tham số m thỏa mãn điều kiện (Trang 57).
Bài 6. Phương trình logarit.
+ Dạng 1. Phương trình logarit cơ bản (Trang 64).
+ Dạng 2. Phương trình logarit đưa về cùng cơ số (Trang 66).
+ Dạng 3. Đặt ẩn phụ (Trang 68).
+ Dạng 4. Phương trình chứa tham số m (Trang 71).
Bài 7. Bất phương trình mũ.
+ Dạng 1. Bất phương trình mũ cơ bản (Trang 77).
+ Dạng 2. Bất phương trình mũ đặt ẩn phụ (Trang 79).
+ Dạng 3. Bất phương trình mũ chứa tham số (Trang 82).
Bài 8. Bất phương trình logarit.
+ Dạng 1. Bất phương trình logarit cơ bản (Trang 88).
+ Dạng 2. Bất phương trình logarit đặt ẩn phụ (Trang 92).
+ Dạng 3. Bất phương trình logarit chứa tham số (Trang 94).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Chuyên #đề #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #logarit #Nguyễn #Trọng


#Chuyên #đề #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #logarit #Nguyễn #Trọng

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button