Colestein Veglin là ai? Điều đáng sợ về Colestein Veglin chưa ai biết

Who is Colestein Veglin, what country is Colestein Veglin from, wowhay4u.com shares scary things about Colestein Veglin no one knows.

Who is Colestein Veglin?

Colestein Veglin is a man who claims to be 615 years old and has 6 wives, all of whom are living.

According to the July 20, 1876 edition of The New York Times, Colestein Veglin was a man arrested in Newark, NJ who claimed to be 615 years old and had six wives, all of whom were living. After this statement, he was sent to an insane asylum for two days.

Colestein Veglin là ai? Điều đáng sợ về Colestein Veglin chưa ai biết

Colestein Veglin is a person associated with the longevity tradition.

What is longevity myth?

Longevity myths are traditions about long-lived people (usually super-longevityers), as individuals or groups, and practices that are believed to confer longevity, but scientific evidence does not. support the claimed eras or reasons for the claims.

While literal interpretations of such myths may indicate unusual longevity, many scholars believe that such numbers may be the result of mistranslation of the numbering system through languages. different terms along with the cultural and/or symbolic meanings of certain numbers.

The phrase “longevity tradition” can include “purification, ritual, practice of longevity, meditation and alchemy” which is believed to bring about a longer life for people, especially in Chinese culture.

Longevity myths in the world

These include claims before about 150 AD, before the fall of the Roman Empire.

China

Fu Xi (伏羲) is said to have lived for 197 years.

Lucian wrote of the “Seres” (a Chinese people), claiming they had lived for more than 300 years.

Zuo Ci who lived during the Three Kingdoms period is said to have lived for 300 years.

In Chinese legend, Peng Zu is said to have lived for over 800 years during the Yin Dynasty (殷朝, 16th to 11th centuries BC).

Emperor

The emperor is said to have lived for 113 years.

Emperor Yao is said to have lived 101 years.

Emperor Shun is said to have lived 110 years.

Greek

The book Macrobii (“Long-livers”) is a work devoted to longevity. It is attributed to the ancient Greek author Lucian, although it is now accepted that he could not have written it. Most of the examples given have a lifespan of 80 to 100 years, but some are much longer:

Tiresias, blind seer of Thebes, over 600 years.

Nestor has lived for more than 300 years.

Members of “Seres” for more than 300 years.

Japan

Some of Japan’s first emperors are believed to have reigned for more than a century, according to tradition recorded in the Kojiki, viz., Emperor Jimmu and Emperor Kōan.

Emperor Jimmu (traditionally, February 13, 711 BC – March 11, 585 BC) lived 126 years according to the Kojiki. These dates correspond to 125 years, 339 days, on the pre-Julian and Gregorian calendars. However, the form of his posthumous name suggests that it was invented during the reign of Kanmu (782–806), or possibly during a time when the legend of the origin of the Yamato dynasty was compiled as Kojiki .

Korea

Taejo of Goguryeo (46/47 – 165) is said to have reigned in Korea for 93 years, starting at the age of 7. After his retirement, Samguk Sagi and Samguk Yusa give his death age as 118, while Book of the Later Han. said he died at the age of 121 at the age of 74.

Persian Empire

The reigns of several kings in the Shahnameh, an epic poem by Ferdowsi, are given over a century long:

Zahhak, 1,000 years.

Jamshid, 700 years.

Fereydun, 500 years.

Askani, 200 years.

Kay Kāvus, 150 years.

Manuchehr, 120 years.

Lohrasp, 120 years.

Goshtasp, 120 years.

Ancient Rome

In Roman times, Pliny wrote about longevity records from a census conducted in AD 74 under Vespasian.

In one region of Italy, many people are said to have lived past 100; four are said to be 130, others up to 140. Ancient Greek author Lucian is the putative author of the Macrobii (dragon robes), a work devoted to longevity.

Most of the examples Lucian gives are considered to be the normal long lifespan (80–100 years).

Tiresias, the blind prophet of Thebes, lived more than 600 years (Lucian).

Nestor lived more than 300 years (Lucian).

According to one tradition, the Epimenides of Crete (7th-7th century BC) lived for almost 300 years.

Sumer

The age claims for the first eight Sumerian kings in the main collection of the Sumerian King List are measured in units and fractions of shar (3,600 years) and total 67 shar or 241,200 years.

Of this list’s only ten kings, three (Alalngar, […] kidunnu, and En-men-dur-ana) are recorded to have ruled together for 72,000 years. The main collection assigns 43,200 years to the reigns of Enmen-lu-ana, and 36,000 years to each of the reigns of Alalngar and Dumuzid.


Thông tin thêm

Colestein Veglin là ai? Điều đáng sợ về Colestein Veglin chưa ai biết

Colestein Veglin là ai, Colestein Veglin là người nước nào, wowhay4u.com chia sẻ điều đáng sợ về Colestein Veglin chưa ai biết.
Colestein Veglin là ai?
Colestein Veglin là một người đàn ông tuyên bố mình 615 tuổi và có 6 người vợ, tất cả đều đang sống.
Theo ấn bản ngày 20 tháng 7 năm 1876 của The New York Times, Colestein Veglin là một người đàn ông bị bắt ở Newark, NJ tuyên bố là 615 tuổi và có 6 người vợ, tất cả đều đang sống. Sau tuyên bố này, anh ta bị đưa đến một nhà thương điên trong hai ngày.

Colestein Veglin là một người liên quan đến thần thoại trường thọ (“longevity tradition”).
Thần thoại trường thọ là gì?
Thần thoại trường thọ là những truyền thống về những người sống lâu (thường là những người siêu tuổi thọ), với tư cách là cá nhân hoặc nhóm người và các thực hành được cho là mang lại tuổi thọ, nhưng bằng chứng khoa học không ủng hộ các thời đại được tuyên bố hoặc lý do cho các tuyên bố. 
Trong khi cách giải thích theo nghĩa đen của những huyền thoại như vậy có thể cho thấy tuổi thọ bất thường, nhiều học giả tin rằng những con số như vậy có thể là kết quả của việc dịch sai hệ thống đánh số thông qua các ngôn ngữ khác nhau cùng với ý nghĩa văn hóa và / hoặc biểu tượng của một số con số nhất định.
Cụm từ “longevity tradition” có thể bao gồm “thanh lọc, nghi lễ, thực hành trường thọ, thiền định và giả kim” được cho là mang lại tuổi thọ cao hơn cho con người, đặc biệt là trong văn hóa Trung Quốc.
Những thần thoại trường thọ trên thế giới
Chúng bao gồm các tuyên bố trước khoảng năm 150 sau Công nguyên, trước khi đế chế La Mã sụp đổ.
Trung Quốc
Fu Xi (伏羲) được cho là đã sống được 197 năm.
Lucian đã viết về “Seres” (một dân tộc Trung Quốc), khẳng định họ đã sống hơn 300 năm.
Zuo Ci sống trong thời Tam Quốc được cho là đã sống 300 năm.
Trong truyền thuyết Trung Quốc, Peng Zu được cho là đã sống hơn 800 năm trong thời nhà Âm (殷朝, thế kỷ 16 đến 11 trước Công nguyên).
Hoàng đế
Hoàng đế được cho là đã sống trong 113 năm.
Hoàng đế Nghiêu được cho là đã sống 101 năm.
Hoàng đế Shun được cho là đã sống 110 năm.
Hy Lạp
Cuốn sách Macrobii (“Long-livers”) là một tác phẩm dành cho tuổi thọ. Nó được cho là của tác giả Hy Lạp cổ đại Lucian , mặc dù bây giờ người ta chấp nhận rằng ông không thể viết nó. Hầu hết các ví dụ được đưa ra trong đó có tuổi thọ từ 80 đến 100 năm, nhưng một số còn lâu hơn nhiều:
Tiresias, nhà tiên tri mù của Thebes, hơn 600 năm.
Nestor đã sống hơn 300 năm.
Các thành viên của “Seres” hơn 300 năm.
Nhật Bản
Một số hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản được cho là đã trị vì hơn một thế kỷ, theo truyền thống được ghi lại trong Kojiki, viz., Thiên hoàng Jimmu và Thiên hoàng Kōan.
Hoàng đế Jimmu (theo truyền thống, ngày 13 tháng 2 năm 711 trước Công nguyên – 11 tháng 3 năm 585 trước Công nguyên) đã sống 126 năm theo Kojiki . Những ngày này tương ứng với 125 năm, 339 ngày, trên lịch Julian và Gregorian tiền hiền. Tuy nhiên, hình thức của tên di cảo của ông cho thấy rằng nó được phát minh vào triều đại của Kanmu (782–806), hoặc có thể trong thời gian mà truyền thuyết về nguồn gốc của triều đại Yamato được biên soạn thành Kojiki .
Korea
Taejo của Goguryeo (46/47 – 165) được cho là đã trị vì ở Hàn Quốc trong 93 năm, bắt đầu từ tuổi 7. Sau khi nghỉ hưu, Samguk Sagi và Samguk Yusa cho tuổi chết của ông là 118, trong khi Sách của Hậu Hán. cho biết ông qua đời ở tuổi 121 ở tuổi 74.
Đế chế Ba Tư
Triều đại của một số vị vua trong Shahnameh, một bài thơ sử thi của Ferdowsi , được đưa ra dài hơn một thế kỷ:
Zahhak, 1.000 năm.
Jamshid, 700 năm.
Fereydun, 500 năm.
Askani, 200 năm.
Kay Kāvus, 150 năm.
Manuchehr, 120 năm.
Lohrasp, 120 năm.
Goshtasp, 120 năm.
Rome cổ đại
Vào thời La Mã, Pliny đã viết về hồ sơ tuổi thọ từ cuộc điều tra dân số được thực hiện vào năm 74 sau Công nguyên dưới thời Vespasian. 
Ở một vùng của Ý, nhiều người được cho là đã sống quá 100 tuổi; bốn người được cho là 130, những người khác lên đến 140. Tác giả Hy Lạp cổ đại Lucian là tác giả giả định của Macrobii (long bào), một tác phẩm dành cho tuổi thọ. 
Hầu hết các ví dụ mà Lucian đưa ra đều được coi là tuổi thọ dài bình thường (80–100 năm).
Tiresias, nhà tiên tri mù của Thebes, đã sống hơn 600 năm (Lucian).
Nestor đã sống hơn 300 năm (Lucian).
Theo một truyền thống, Epimenides của Crete (thế kỷ thứ 7, thứ 6 trước Công nguyên) đã sống gần 300 năm.
Sumer
Các tuyên bố về tuổi cho tám vị vua đầu tiên của người Sumer trong phần thu thập chính của Danh sách các vị vua Sumer được tính bằng đơn vị và phần nhỏ của shar (3.600 năm) và tổng cộng là 67 shar hoặc 241.200 năm.
Trong danh sách mười vị vua duy nhất của danh sách này, ba vị vua (Alalngar, […] kidunnu, và En-men-dur-ana) được ghi lại là đã cùng nhau trị vì 72.000 năm. Bộ sưu tập chính ấn định 43.200 năm cho triều đại của En-men-lu-ana, và 36.000 năm cho mỗi triều đại của Alalngar và Dumuzid.

#Colestein #Veglin #là #Điều #đáng #sợ #về #Colestein #Veglin #chưa #biết


#Colestein #Veglin #là #Điều #đáng #sợ #về #Colestein #Veglin #chưa #biết

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button