Giáo Dục

Công nợ tiếng Anh là gì? Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng

Công nợ tiếng Anh là gì? Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng tham khảo video và bài viết dưới đây nhé!

=>> Link Tải Sác Từ Vựng 2021

Công nợ được coi là nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, tuy nhiên công nợ tiếng Anh là gì vẫn còn là thắc mắc của nhiều người. Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giúp Quý vị giải đáp thắc mắc này tốt nhất. hãy tham khảo với CNTA nhé.

Video Hướng Dẫn đối chiếu công nợ tiếng anh là gì


Công nợ là gì?

Công nợ là một hoặc nhiều khoản nợ phát sinh trong kỳ thanh toán của cá nhân, doanh nghiệp và được chuyển sang kỳ thanh toán sau, công nợ được phân loại thành hai loại chính là: Công nợ phải thu và công nợ phải trả.

– Công nợ phải thu: bao gồm tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền hay khoản đầu tư tài chính.

Công nợ tiếng Anh là gì? Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng

– Công nợ phải trả: bao gồm các khoản tiền phải trả cho nhà cung cấp vật tư, công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ,… mà doanh nghiệp chưa thanh toán.

Kế toán doanh nghiệp khi thực hiện chốt công nợ cần lưu ý một số điểm như:

– Hạch toán chi tiết các đối tượng, các lần phát sinh, theo dõi và đôn đốc khách hàng.

– Các chứng từ liên quan đến công nợ cần lưu trữ cẩn thận.

– Đối với các khoản có khoản nợ cao, nợ quá hạn lâu, các trường hợp nằm ngoài khả năng xử lí cần thông báo với các cấp cao hơn

Công nợ tiếng Anh là gì?

Công nợ tiếng Anh là: Debt is one or more debts arising in the payment period of individuals, enterprises and transferred to the following payment period.

Ngoài ra một số thông tin nhằm giải đáp công nợ tiếng Anh là gì có nghĩa như sau: Liabilities are classified into two main categories: Receivable and payable.

– Receivables: including proceeds from selling products, goods or providing services to customers but not yet collected money or financial investments.

– Liabilities: including amounts payable to suppliers of materials, tools, tools, raw materials, goods, services, … that the enterprise has not yet paid.

Business accountants when performing debt closing should note a few points such as:

– Detailed accounting of objects, arising times, and follow up and urge customers.

– Documents related to debt need to be carefully archived.

– For high debt, long overdue debt, cases beyond the ability to be handled need to notify higher levels.

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng


1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: Chi phí phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: xây dựng cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả

19. Deferred expenses: Chi phí chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: Người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Chi phí hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: Chi phí bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cố định

37. General and administrative expenses: Chi phí quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công cụ, dụng cụ trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Bạn đang xem: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu động khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners’ equity: Nguồn vốn chủ sở hữu

71. Payables to employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: Chi phí trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản phải thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Chi phí bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders’ equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes and other payables to the State budget—- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

Biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh mới nhất


Mẫu số 01: Hợp đồng được lập song song với hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Name of your company                                                                         Socialist Republic of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh, 29th December, 2019

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

CONFIRMATION OF PUBLIC DEBT

No: ………

Căn cứ vào hợp đồng thương mại số…….., được ký ngày 16/10/2019 giữa:

Based on the commercial contract number ………., Was signed on October 16, 2019 between:

Người mua/ Auyer:………………………………… …………………………….

Địa chỉ/ Address:…………………………………………………. ………………

Điện thoại/Phone number: …………….…………….…………….………………

Đại diện/ Represent: …………….…………….…………….…………….………

Chức vụ/ Position: …………….…………….…………….…………….………..

Người bán/ Seller: …………….…………….…………….…………….…………

Địa chỉ/ Address:………………………………………………….…………………

Điện thoại/Phone number: …………………………………………………………

Đại diện/ Represent: …………….…………….…………….…………….…………

Chức vụ/ Position: …………….…………….…………….…………….…………

Căn cứ vào điều khoản thanh toán của hợp đồng:

Based on the payment terms of the contract:

– Thanh toán trước………… ngày sau ký hợp đồng/ Payment in advance ………… the day after signing the contract.

-Thanh toán…………còn lại của hợp đồng trước khi giao/ Payment ………… remaining of the contract before delivery.

Hôm nay, ngày 29/12/2019 tại…………., chúng tôi xin xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được 50% thanh toán trước cho hợp đồng này vào ngày 30/10/2019, với số tiền là 1.000.000 USD.

Today, December 29, 2019 at …………., We would like to confirm that we received 50% prepayment for this contract on October 30, 2019, for the amount of 1,000. 000 USD.

Phần thanh toán còn lại của hợp đồng sẽ được chúng tôi thông báo khi hàng hóa đã chuẩn bị xong.

The remaining payment of the contract will be notified by us when the goods have been prepared.

Công ty chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Our company deeply thanks for the cooperation from your company in the past.

Giám đốc công ty/ Director of the company

Mai Tien Thanh

Mẫu số 02: Hợp đồng được thành lập toàn bộ bằng ngôn nhữ tiếng Anh

Công ty
Địa chỉ
CUSTOMER RECEIVABLES CONFIRMATION
ACCUNT: 131- RECEIVABLES FROM CUSTOMERS
Today,  03  month  07  year  2020
Seller:
Address:
TIN:
Purchaser:
Address:
TIN:
OPENING BALANCE:0
VOUCHERDESCRIPTIONARISING AMOUNT
DATENO.DEBITCREDIT
TOTAL DEBIT AMOUNT:
TOTAL CREDIT AMOUNT:
CLOSING BALANCE:0
Please compare and verify all items and send us to the address above.
Date …………………………
PREPARED BY
(Signature, full name)
CHIEF ACCOUNTANT
(Signature, full name)
DIRECTOR
(Signature, full name)
Customer’s confirmation:
 

Một số từ vựng chuyên ngành khi kế toán làm việc với ngân hàng


1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

Một số từ vựng liên quan đến kế toán quản trị


1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: Chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi phí hoạt động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá gốc

Các công thức trong tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán


Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ phải trả cuối kỳ – số dư nợ phải trả đầu kỳ + các khoản chiết khấu nhận được + Các khoản tiền nợ trả cho nhà cung cấp + bù trừ giữa nợ phải thu và nợ phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

Các ký hiệu viết tắt trong tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán


GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước từ

FAQ Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán

Công nợ tiếng Anh là gì?


Trong tiếng anh thì có khá nhiều từ được dùng để diễn tả cho từ công nợ: debt, mortgage, liabilities, wages, entire, investments, indebtedness.

Trong đó, từ dept là thường xuyên gặp nhất và được dùng phổ biến nhất. Có lẽ do từ này khá đơn giản và dễ nhớ nên là sự lựa chọn đầu tiên cho các bạn không học tiếng anh chuyên ngành.

Đối chiếu công nợ tiếng anh là gì?


 • Đối chiếu công nợ tiếng anh là Debt comparison

Kế toán công nợ tiếng anh là gì?


 • Kế toán công nợ tiếng anh là accounting liabilities

Cấn trừ công nợ tiếng anh là gì? hay bù trừ công nợ tiếng anh là gì?


 • Cấn trừ công nợ tiếng anh là Clearing debt

Công nợ phải thu tiếng anh là gì?


 • Công nợ phải thu tiếng anh là Receivable

Nợ phải trả tiếng anh là gì?


 • Liabilities: Nợ phải trả

Con nợ tiếng anh là gì?


 • Con nợ: debtor

Thu hồi công nợ tiếng anh là gì?


 • recovery of loans – thu hồi công nợ.

Bảng đối chiếu công nợ tiếng anh là gì?


 • Đối chiếu công nợ (debt comparison)

Khi mà các bạn tìm ra được nhiều từ như vậy thì chắc sẽ hơi hoang mang vì không biết nên dùng từ nào cho phù hợp với câu chữ, ngữ nghĩa hay ngữ cảnh. Cùng tìm hiểu một vài ví dụ sau đây để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng từ công nợ.

 • How could you sell the dept on my company to the gringos? – Làm sao bạn có thể bán công nợ công ty của tôi cho người ngoại quốc?
 • This graph show the dept. – Biểu đồ này nói về công nợ.
 • That is my global dept – Đây là đồng hồ công nợ của tôi.
 • Portfolio investments – paper debt such as stocks , bonds , mutual funds and insurance. – Danh mục theo đầu tư và các khoản đầu tư công nợ chẳng hạn như cổ phiếu , trái phiếu , quỹ đầu tư tín thác , bảo hiểm.
 • mortgage payments – thanh toán công nợ.
 • It can accordingly be the subject of a charge or mortgage , effected by means of an assignment. – Nó có thể là đối tượng của một khoản phí hoặc công nợ, được thực hiện bằng cách chuyển nhượng.
 • Additional finance was to be raised by a mortgage with the Yorkshire Bank. – Tài chính bổ sung đã được huy động bằng một khoản công nợ với Ngân hàng Yorkshire.
 • Only the death of another perfect man could pay the wages of sin. – Chỉ có cái chết của người đàn ông hoàn toàn khác mới cò thể trả hết công nợ của tội lỗi.
 • Over the past few weeks, they’ve bought the entire Moroccan loan. – Trong mấy tuần qua họ đã mua toàn bộ công nợ của Ma Rốc.
 • Portfolio – paper investments such as stocks , bonds and mutual funds. – Xét về danh mục đầu tư  và danh mục đầu tư công nợ chẳng hạn cổ phiếu , trái phiếu , quỹ đầu tư tín thác.
 • Meanwhile in the eurozone , the indebtedness has worsened . – Trong khi đó, tại khu vực đồng tiền chung Châu  Âu , khủng hoảng công nợ ngày càng nghiêm trọng .

Một vài từ liên quan Công nợ tiếng Anh


 • auditing accounts – kiểm tra công nợ.
 • statement of accounts – bảng công nợ.
 • recovery of loans – thu hồi công nợ.
 • debit and credit – công nợ trong bảng kê kế toán.
 • go bankrupt under the load of debt – phá sản do công nợ.

Trên đây là tổng hợp về công nợ trong tiếng anh của mình, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn đọc được hiểu rõ hơn.

Xem thêm : Hack não 1500 và hack não ngữ pháp

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…

Trả lời

Back to top button