Văn bản Pháp luật

Công văn 1462/TCHQ-CCHĐH

Công văn 1462/TCHQ-CCHĐH về xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Số: 1462/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH APL-NOL Việt Nam.
(Địa chỉ: 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số 1203/2013 ngày 13/03/2013 của Công ty TNHH APL-NOL Việt Nam về việc kiến nghị về tiêu chí của ô 9 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK đối với hàng hóa xuất khẩu vào kho CFS, Ban Cải cách hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung khai báo “cửa khẩu xuất hàng” tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử in xuất khẩu HQ/2012-XK hiện nay thực hiện theo quy định tại chỉ tiêu thông tin 1.1.35 và 1.1.36, mẫu số 1, phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC. Trường hợp hàng xuất vào kho CFS, khi xuất không đúng cảng theo khai báo ban đầu thì phải điều chỉnh theo đúng quy định.

Ban Cải cách hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Trần Quốc Định

Xem thêm về bài viết

Công văn 1462/TCHQ-CCHĐH

Công văn 1462/TCHQ-CCHĐH về xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————-

Số: 1462/TCHQ-CCHĐH V/v xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH APL-NOL Việt Nam. (Địa chỉ: 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số 1203/2013 ngày 13/03/2013 của Công ty TNHH APL-NOL Việt Nam về việc kiến nghị về tiêu chí của ô 9 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK đối với hàng hóa xuất khẩu vào kho CFS, Ban Cải cách hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Nội dung khai báo “cửa khẩu xuất hàng” tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử in xuất khẩu HQ/2012-XK hiện nay thực hiện theo quy định tại chỉ tiêu thông tin 1.1.35 và 1.1.36, mẫu số 1, phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC. Trường hợp hàng xuất vào kho CFS, khi xuất không đúng cảng theo khai báo ban đầu thì phải điều chỉnh theo đúng quy định.
Ban Cải cách hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:– Như trên;– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;– Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Trần Quốc Định

TagsĐầu tư – Chứng khoán – Thương mại

#Công #văn #1462TCHQCCHĐH


#Công #văn #1462TCHQCCHĐH

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button