Tài Liệu

Công văn 2515/BGDĐT-QLCL

Ngày 17/06/2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 2515/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, quyết định sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau:

  • Thí sinh không nằm trong diện F0, F1, F2 dự thi đợt 1 diễn ra vào ngày 7 và 8-7. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường việc chuẩn bị tổ chức đợt 1 kỳ thi nghiêm túc, khách quan, có các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
  • Thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế, thí sinh cư trú trong khu vực đang bị phong tỏa, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng để thực hiện biện pháp cấp cách phòng chống dịch COVID-19 sẽ thực hiện thi đợt 2.

Nội dung Công văn 2515/BGDĐT-QLCL

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2515/BGDĐT-QLCL
V/v tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (gọi tắt là Kỳ thi) cho đối tượng thí sinh không thể tham dự Kỳ thi vào các ngày 07, 08/7/2021 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bộ GDĐT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Chủ tịch UBND tỉnh) chỉ đạo sở GDĐT và các sở, ngành liên quan của địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền chủ trương tổ chức Kỳ thi của Bộ GDĐT để tạo sự đồng thuận của xã hội. Quán triệt thí sinh, người tham gia tổ chức thi nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế và hạn chế đi đến những nơi không thật cần thiết.

2. Nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh để triển khai tổ chức Kỳ thi tại địa phương phù hợp với thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và tất cả những người tham gia tổ chức thi. Theo đó:

a) Chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt đợt thi vào các ngày 07, 08/7/2021 cho các thí sinh không ở những nơi bị phong toả hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế. Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và ưu tiên xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho những người tham gia tổ chức thi; bố trí Điểm thi dự phòng và các phòng thi dự phòng ở mỗi Điểm thi để sử dụng khi cần thiết.

b) Cập nhật đầy đủ tình hình thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể dự thi vào các ngày 07, 08/7/2021 và sẽ tham dự đợt thi thứ 2; gửi báo cáo số lượng thí sinh dự thi đợt thi thứ 2 về Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) trước ngày 05/7/2021.

Trên cơ sở đề nghị (nếu có) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ GDĐT sẽ quyết định thời gian tổ chức thi đợt 2 của Kỳ thi và ban hành hướng dẫn tổ chức đợt thi này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo)
– BCĐ cấp QG và BCĐ cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;
– Các sở GDĐT;
– Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Nội dung Công văn 1318/BGDĐT-QLCL

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o—-
Số: 1318/BGDĐT-QLCL
V/v: Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: – Các sở giáo dục và đào tạo;

– Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT, sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (GD-KH-CN), Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng (gọi chung là các sở GDĐT) một số nội dung sau:

1. Lịch thi

NgàyBuổiBài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợpThời gian làm bàiGiờ phát đề thi cho thí sinhGiờ bắt đầu làm bài
06/7/2021SÁNG08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
CHIỀU14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi
07/7/2021SÁNGNgữ văn120 phút07 giờ 3007 giờ 35
CHIỀUToán90 phút14 giờ 2014 giờ 30
08/7/2021SÁNGBài thi KHTNVật lí50 phút07 giờ 3007 giờ 35
Hóa học50 phút08 giờ 3008 giờ 35
Sinh học50 phút09 giờ 3009 giờ 35
Bài thi KHXHLịch sử50 phút07 giờ 3007 giờ 35
Địa lí50 phút08 giờ 3008 giờ 35
Giáo dục công dân50 phút09 giờ 3009 giờ 35
CHIỀUNgoại ngữ60 phút14 giờ 2014 giờ 30
09/7/2021SÁNGDự phòng

2. Hướng dẫn công tác tổ chức Kỳ thi

a) Để bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc, các đơn vị thực hiện đúng Lịch công tác Kỳ thi quy định tại Phụ lục I;

b) Việc tổ chức các Hội đồng thi và đăng ký dự thi thực hiện theo quy định tại Chương II và Chương III Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục II;

c) Việc in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện theo Điều 18, Điều 19 Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục III;

d) Coi thi thực hiện theo quy định tại Chương V Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV;

đ) Chấm thi, chấm kiểm tra và phúc khảo thực hiện theo quy định tại Chương VI, Chương VII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục V;

e) Xét công nhận tốt nghiệp THPT thực hiện theo quy định tại Chương VIII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục VI;

g) Để bảo đảm tính thống nhất trong quá trình tổ chức thi, các đơn vị cần thực hiện đúng các quy định, về: Mã số Hội đồng thi tại Phụ lục VII; Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tại Phụ lục VIII; Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT tại Phụ lục IX và các biểu mẫu tại Phụ lục X, XI, XII, XIII, XIV;

h) Để thuận tiện trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ, các Hội đồng thi tổ chức in thẻ đeo cho tất cả những người tham gia tổ chức Kỳ thi; thẻ đeo phải được đóng dấu treo của sở GDĐT (hoặc của Điểm thi đối với những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi). Trên thẻ đeo cần ghi rõ tên Hội đồng thi, tên Điểm thi (hoặc tên Ban), họ tên người làm nhiệm vụ, nhiệm vụ thực hiện (có thể sử dụng màu thẻ đeo khác nhau cho các nhóm nhiệm vụ);

i) Người làm nhiệm vụ thanh tra của sở GDĐT ở các khâu của Kỳ thi (sau đây gọi là thanh tra) thực hiện theo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT.

3. Công tác phối hợp trong tổ chức Kỳ thi

Sở GDĐT cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh), Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia bảo đảm thực hiện đúng Quy chế thi, Công văn hướng dẫn này và các hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp tổ chức thi của các cấp có thẩm quyền (nếu có).

4. Các phần mềm dùng trong Kỳ thi

Các đơn vị thống nhất sử dụng các phần mềm trong Kỳ thi do Bộ GDĐT cung cấp:

– Phần mềm quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2021, Phần mềm Hỗ trợ chấm thi (gọi tắt là Hệ thống QLT);

– Phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Các đơn vị phải bảo đảm đúng quy định của Quy chế thi về phân công công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ sử dụng Hệ thống QLT, phần mềm chấm thi trắc nghiệm và sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin khác phục vụ các khâu tổ chức thi.

5. Chế độ báo cáo, lưu trữ

a) Chế độ báo cáo: Các sở GDĐT phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu, kiểm tra bảo đảm độ chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT;

b) Địa chỉ nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng (QLCL) – Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; điện thoại: (024).38683992 và (024)36231655;

c) Nếu phát sinh tình huống đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT qua địa chỉ email và điện thoại nêu trên.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT nghiêm túc thực hiện Công văn hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện cần báo cáo ngay về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
– Ban Chỉ đạo cấp quốc gia; Bộ Quốc phòng;
– Bộ Công an;
– Thanh tra Chính phủ;
– UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ; Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Sở GD, KH&CN Bạc Liêu;
– Lưu; VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Phụ lục I: 

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi

Cục QLCL

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/4/2021

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông thuộc sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày 25/4/2021

3

Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các sở GDĐT; các đơn vị trực thuộc được sở phân công

Các đối tượng thí sinh; đơn vị ĐKDT

Từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5/2021

4

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp

Bộ GDĐT, UBND tỉnh

Hoàn thành trước ngày 11/5/2021

5

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

Các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 19/5/2021

6

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh; bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT

Các sở GDĐT

Các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành trước ngày 27/5/2021

7

Tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm

Cục QLCL

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/5/2021

8

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên

Các sở GDĐT

Các đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 01/6/2021

9

Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông; các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi

10

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 01/6/2021

11

Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/6/2021

12

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/6/2021

13

Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi

Các Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 09/6/2021

14

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2021

15

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/7/2021

16

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

17

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 06/7/2021

18

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Từ ngày 06/7/2021

19

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Các ngày 07, 08 và 09/7/2021

20

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30.

Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

21

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 09/7/2021

22

-Tổ chức chấm thi;

– Tổng kết công tác chấm thi;

– Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

– Đối sánh kết quả thi

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/7/2021

23

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày 26/7/2021

24

Xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2021

25

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT

Các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2021

26

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 02/8/2021

27

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thì cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 02/8/2021

28

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Từ ngày 26/7 đến hết ngày 05/8/2021

29

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GDĐT/Hội đồng thi

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT/ Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 06/8/2021

30

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 16/8/2021

31

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2021

32

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL)

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 22/8/2021

33

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ)

Các sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDDT

Chậm nhất ngày 27/8/2021

Phụ lục II

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THI VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI

(Kèm theo Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Hội đồng thi được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 8 Quy chế thi; lưu ý một số điểm sau:

a) Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi tại Hội đồng thi do sở GDĐT chủ trì hoặc tổ chức 01 Hội đồng thi do Cục Nhà trường chủ trì. Mỗi Hội đồng thi có thể có nhiều Điểm thi.

b) Quy định mã trong Kỳ thi:

– Mã sở GDĐT, mã Hội đồng thi được quy định tại Phụ lục VII.

– Mỗi đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) được sở GDĐT gán mã số gồm ba chữ số từ 000 đến 999; theo đó:

+ Mã từ 001, 002… được gán cho các đơn vị ĐKDT là trường THPT, trung tâm GDTX hoặc cơ sở giáo dục tương đương khác (gọi chung là trường phổ thông), nơi thí sinh thuộc điểm a, b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ĐKDT.

+ Mã 000 (đơn vị ĐKDT tại sở GDĐT) và mã 901 đến 999 được gán cho các đơn vị là nơi thí sinh thuộc điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ĐKDT.

– Mã Điểm thi: được Hội đồng thi gán mã số từ 01 đến hết.

Các sở GDĐT/Hội đồng thi được cấp 01 tài khoản để truy cập vào Hệ thống QLT, sau khi đăng nhập vào hệ thống, sở GDĐT nhập các thông tin theo quy định trong Hệ thống QLT; rà soát lại danh sách và thông tin có liên quan đến trường phổ thông, các đơn vị ĐKDT thuộc phạm vi của sở GDĐT quản lý và cấp tài khoản cho các đơn vị ĐKDT.

2. Các sở GDĐT chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức cho các đối tượng ĐKDT theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy chế thi; lưu ý một số điểm sau:

a) Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và điền vào Phiếu ĐKDT Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 (gọi tắt là Phiếu ĐKDT) đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để bảo đảm độ chính xác thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh; tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

b) Các sở GDĐT quyết định các nơi ĐKDT bảo đảm thuận tiện cho thí sinh, đơn vị ĐKDT cần chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT (ví dụ: nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi hồ sơ,…..); tổ chức kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt lưu ý các thông tin về diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

c) Khi ĐKDT, thí sinh phải kê khai bảo đảm chính xác các thông tin về mã tỉnh, mã trường phổ thông,… đúng quy định; đồng thời nghiên cứu kỹ hướng dẫn thực hiện Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non hiện hành để ghi các thông tin vào mục đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐSP trong Phiếu ĐKDT.

d) Đăng ký bài thi tổ hợp/môn thi thành phần: Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT chỉ được ĐKDT một bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH); thí sinh thuộc điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi chỉ được ĐKDT các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp.

đ) Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 (bảy) ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; thí sinh là học viên GDTX được ĐKDT bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cẩm Nang Tiếng Anh

Học, Học nữa, Học Mãi
Check Also
Close
Back to top button