Tài LiệuVăn bản pháp luật

Công văn 5054/BHXH-DVT

Ngày 13/11/2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 5054/BHXH-DVT về việc dừng thanh toán các loại thuốc quy định tại Quyết định 416/QĐ-QLD ngày 21/9/2017. Theo đó, tất cả cơ sở trên địa bàn có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan BHXH ngừng thanh toán theo chế độ BHYT cho 42 thuốc nằm trong danh mục đính kèm Quyết định 416. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết Công văn tại đây.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5054/BHXH-DVT
V/v dừng thanh toán các thuc tại Quyết định số 416/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21/09/2017, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã có Quyết định số 416/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton đang lưu hành tại Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo đến tất cả các cơ sở trên địa bàn có ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan BHXH: ngừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với các thuốc được nêu trong Danh mục các thuốc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam (đính kèm Quyết định số 416/QĐ-QLD)

2. Kiểm tra, rà soát số liệu thanh toán chi phí KCB tại các cơ sở KCB BHYT, thông báo cho các cơ sở KCB về việc thu hồi và điều chỉnh giảm chi phí đã thanh toán theo chế độ BHYT (nếu có) vào kỳ quyết toán Quý 4 năm 2017 đối với các thuốc có trong Danh mục rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam nêu trên kể từ ngày Quyết định số 416/QĐ-QLD có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
– PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
– Vụ TTKT, TCKT, KTNB, Ban CSYT:
– Website BHXH VN;
– Lưu: VT. DVT (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VTYT
Nguyễn Tá Tỉnh

Ngày 13/11/2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 5054/BHXH-DVT về việc dừng thanh toán các loại thuốc quy định tại Quyết định 416/QĐ-QLD ngày 21/9/2017. Theo đó, tất cả cơ sở trên địa bàn có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan BHXH ngừng thanh toán theo chế độ BHYT cho 42 thuốc nằm trong danh mục đính kèm Quyết định 416. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết Công văn tại đây.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5054/BHXH-DVT
V/v dừng thanh toán các thuc tại Quyết định số 416/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21/09/2017, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã có Quyết định số 416/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton đang lưu hành tại Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo đến tất cả các cơ sở trên địa bàn có ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan BHXH: ngừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với các thuốc được nêu trong Danh mục các thuốc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam (đính kèm Quyết định số 416/QĐ-QLD)

2. Kiểm tra, rà soát số liệu thanh toán chi phí KCB tại các cơ sở KCB BHYT, thông báo cho các cơ sở KCB về việc thu hồi và điều chỉnh giảm chi phí đã thanh toán theo chế độ BHYT (nếu có) vào kỳ quyết toán Quý 4 năm 2017 đối với các thuốc có trong Danh mục rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam nêu trên kể từ ngày Quyết định số 416/QĐ-QLD có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
– PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
– Vụ TTKT, TCKT, KTNB, Ban CSYT:
– Website BHXH VN;
– Lưu: VT. DVT (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VTYT
Nguyễn Tá Tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Back to top button