Tài Liệu

Công văn 6902/TCHQ-GSQL

Ngày 23/10/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 6902/TCHQ-GSQL hướng dẫn xác nhận thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, trình tự, thời hạn xác nhận thông quan hàng hóa trên hệ thống trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông tin khai bổ sung, công chức hải quan phải truy cập Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để kiểm tra và quyết định việc thông quan hàng hóa… Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Công văn tại đây.

Công văn 6902/TCHQ-GSQL – Hướng dẫn thời hạn, trình tự xác nhận thông quan hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6902/TCHQ-GSQL
V/v thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp liên quan đến trình tự, thời hạn công chức hải quan phải xác nhận thông quan hàng hóa trên hệ thống sau khi người khai hải quan cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra chuyên ngành đã được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để hàng hóa kịp thời đưa vào kinh doanh, sản xuất, không kéo dài thời gian phải bảo quản chờ thông quan; Để đảm bảo thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xác nhận thông quan sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành:

Khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, người khai hải quan cung cấp thông tin tham chiếu (Số giấy xác nhận chất lượng) thông qua việc khai bổ sung hồ sơ hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông tin khai bổ sung do người khai hải quan gửi đến, công chức hải quan chịu trách nhiệm truy cập Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác thông tin giấy phép của các Bộ đã cấp để quyết định việc thông quan hàng hóa; không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy theo đúng hướng dẫn tại công văn số 5887/TCHQ-CNTT ngày 30/6/2015 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp không có dữ liệu về kết quả kiểm tra trên Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs), công chức hải quan thông báo cho người khai hải quan biết, đồng thời liên hệ với Bộ phận HelpDesk để được hỗ trợ tra cứu thông tin.

2. Thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu khi nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia và Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E- Customs) để hỗ trợ công chức hải quan trong việc tiếp nhận thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc kết xuất dữ liệu các tờ khai hải quan đang chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành theo từng Chi cục đảm bảo cho việc theo dõi, kịp thời thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty cổ phần thương mại Ngân Hà Đ/c: Số 20/15 Bùi Ngọc Dương – Bạch Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội (thay t/l);
– Cục CNTT&TKHQ (để thực hiện);
– Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Ngày 23/10/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 6902/TCHQ-GSQL hướng dẫn xác nhận thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, trình tự, thời hạn xác nhận thông quan hàng hóa trên hệ thống trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông tin khai bổ sung, công chức hải quan phải truy cập Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để kiểm tra và quyết định việc thông quan hàng hóa… Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Công văn tại đây.

Công văn 6902/TCHQ-GSQL – Hướng dẫn thời hạn, trình tự xác nhận thông quan hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6902/TCHQ-GSQL
V/v thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp liên quan đến trình tự, thời hạn công chức hải quan phải xác nhận thông quan hàng hóa trên hệ thống sau khi người khai hải quan cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra chuyên ngành đã được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để hàng hóa kịp thời đưa vào kinh doanh, sản xuất, không kéo dài thời gian phải bảo quản chờ thông quan; Để đảm bảo thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xác nhận thông quan sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành:

Khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, người khai hải quan cung cấp thông tin tham chiếu (Số giấy xác nhận chất lượng) thông qua việc khai bổ sung hồ sơ hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông tin khai bổ sung do người khai hải quan gửi đến, công chức hải quan chịu trách nhiệm truy cập Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác thông tin giấy phép của các Bộ đã cấp để quyết định việc thông quan hàng hóa; không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy theo đúng hướng dẫn tại công văn số 5887/TCHQ-CNTT ngày 30/6/2015 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp không có dữ liệu về kết quả kiểm tra trên Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs), công chức hải quan thông báo cho người khai hải quan biết, đồng thời liên hệ với Bộ phận HelpDesk để được hỗ trợ tra cứu thông tin.

2. Thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu khi nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia và Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E- Customs) để hỗ trợ công chức hải quan trong việc tiếp nhận thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc kết xuất dữ liệu các tờ khai hải quan đang chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành theo từng Chi cục đảm bảo cho việc theo dõi, kịp thời thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty cổ phần thương mại Ngân Hà Đ/c: Số 20/15 Bùi Ngọc Dương – Bạch Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội (thay t/l);
– Cục CNTT&TKHQ (để thực hiện);
– Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Back to top button
You cannot copy content of this page