Tài Liệu

Công văn 8412/BTC-TCHQ

Công văn 8412/BTC-TCHQ năm 2013 lưu giữ tờ khai hải quan tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Số: 8412/BTC-TCHQ
V/v lưu giữ tờ khai hải quan tại các doanh nghiệp CPN

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

Hiệp hội các Công ty chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương
(Đ/c: 18 A Đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc của Hiệp hội các Công ty chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương (CAPEC VN) về việc nêu tại trích yếu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Hiệp hội các Công ty chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương đối với việc lưu tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2011-PMD dưới định dạng điện tử trên hệ thống máy tính của từng công ty (Bản người khai lưu) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

a. Hệ thống máy tính của từng Công ty lưu trữ được:

– Toàn bộ thông tin của tờ khai hải quan: người gửi, người nhận, người được ủy quyền, tên hàng số lượng, trọng lượng, xuất xứ, trị giá khai báo, số vận tải đơn và thể hiện được việc kết quả phân luồng của cơ quan hải quan.

– Các chứng từ khác nhằm phục vụ cung cấp thông tin cho tờ khai hải quan: Vận tải đơn, hóa đơn thương mại (nếu có), phiếu đóng gói (nếu có), biên lai thu lệ phí hải quan do từng công ty tự in, văn bản ủy quyền của khách hàng.

b. Thời hạn lưu giữ tờ khai và các chứng từ theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan Việt Nam.

c. Công ty chịu trách nhiệm lưu giữ các dữ liệu và sẵn sàng xuất trình cho cơ quan Hải quan để kiểm tra theo yêu cầu.

2. Khi các Công ty đáp ứng được các điều kiện trên đề nghị Công ty có công văn cam kết gửi đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý để thẩm định và cho phép tiến hành lưu trữ hồ sơ hải quan trên hệ thống máy tính của từng công ty. Theo đó, các công ty trả cho khách hàng tờ khai (Bản người khai lưu) theo mẫu HQ/2011-PMD.

Bộ Tài chính trả lời để Hiệp hội các Công ty chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan (để TH);
– Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Công văn 8412/BTC-TCHQ năm 2013 lưu giữ tờ khai hải quan tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Số: 8412/BTC-TCHQ
V/v lưu giữ tờ khai hải quan tại các doanh nghiệp CPN

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

Hiệp hội các Công ty chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương
(Đ/c: 18 A Đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc của Hiệp hội các Công ty chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương (CAPEC VN) về việc nêu tại trích yếu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Hiệp hội các Công ty chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương đối với việc lưu tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2011-PMD dưới định dạng điện tử trên hệ thống máy tính của từng công ty (Bản người khai lưu) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

a. Hệ thống máy tính của từng Công ty lưu trữ được:

– Toàn bộ thông tin của tờ khai hải quan: người gửi, người nhận, người được ủy quyền, tên hàng số lượng, trọng lượng, xuất xứ, trị giá khai báo, số vận tải đơn và thể hiện được việc kết quả phân luồng của cơ quan hải quan.

– Các chứng từ khác nhằm phục vụ cung cấp thông tin cho tờ khai hải quan: Vận tải đơn, hóa đơn thương mại (nếu có), phiếu đóng gói (nếu có), biên lai thu lệ phí hải quan do từng công ty tự in, văn bản ủy quyền của khách hàng.

b. Thời hạn lưu giữ tờ khai và các chứng từ theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan Việt Nam.

c. Công ty chịu trách nhiệm lưu giữ các dữ liệu và sẵn sàng xuất trình cho cơ quan Hải quan để kiểm tra theo yêu cầu.

2. Khi các Công ty đáp ứng được các điều kiện trên đề nghị Công ty có công văn cam kết gửi đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý để thẩm định và cho phép tiến hành lưu trữ hồ sơ hải quan trên hệ thống máy tính của từng công ty. Theo đó, các công ty trả cho khách hàng tờ khai (Bản người khai lưu) theo mẫu HQ/2011-PMD.

Bộ Tài chính trả lời để Hiệp hội các Công ty chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan (để TH);
– Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button