Cuộc Sống

Đáp án môn Địa THPT quốc gia 2021 chính thức tất cả các mã đề

Đáp án môn Địa tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 chính thức do bộ GD&ĐT công bố, mời các bạn theo dõi để so sánh và đối chiếu sau khi kết thúc kỳ thi.

Các thí sinh sẽ bước vào làm bài thi môn Địa 2021 vào lúc 8h35 phút sáng ngày 8/7/2021. Mời các bạn thí sinh theo dõi để so sánh và đối chiếu đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn địa.

Đáp án Địa 2021

 • Đáp án môn Địa mã đề 301
 • Đáp án môn Địa mã đề 302
 • Đáp án môn Địa mã đề 303
 • Đáp án môn Địa mã đề 304
 • Đáp án môn Địa mã đề 305
 • Đáp án môn Địa mã đề 306
 • Đáp án môn Địa mã đề 307
 • Đáp án môn Địa mã đề 308
 • Đáp án môn Địa mã đề 309
 • Đáp án môn Địa mã đề 310
 • Đáp án môn Địa mã đề 311
 • Đáp án môn Địa mã đề 312
 • Đáp án môn Địa mã đề 313
 • Đáp án môn Địa mã đề 314
 • Đáp án môn Địa mã đề 315
 • Đáp án môn Địa mã đề 316
 • Đáp án môn Địa mã đề 317
 • Đáp án môn Địa mã đề 318
 • Đáp án môn Địa mã đề 319
 • Đáp án môn Địa mã đề 320
 • Đáp án môn Địa mã đề 321
 • Đáp án môn Địa mã đề 322
 • Đáp án môn Địa mã đề 323
 • Đáp án môn Địa mã đề 324

Đáp án Địa 2021

Đã xong 305, 320, 302, 315, 308

Đáp án môn Địa mã đề 301

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Địa mã đề 302

41. C 42. D 43. C 44. D 45. A 46. C 47. A 48. B 49. D 50. D
51. B 52. C 53. C 54. C 55. B 56. B 57. C 58. A 59. B 60. A
61. B 62. B 63. A 64. C 65. B 66. B 67. A 68. C 69. C 70. A
71. C 72. A 73. A 74. B 75. C 76. A 77. C 78. B 79. A 80. B

Đáp án môn Địa mã đề 303

41. D 42. C 43. A 44. B 45. C 46. B 47. A 48. C 49. C 50. C
51. A 52. C 53. D 54. B 55. C 56. B 57. D 58. A 59. D 60. A
61. D 62. C 63. A 64. C 65. A 66. A 67. C 68. D 69. C 70. C
71. A 72. C 73. D 74. D 75. D 76. C 77. A 78. D 79. D 80. A

Đáp án môn Địa mã đề 304

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Địa mã đề 305

41. C 42. D 43. D 44. A 45. A 46. C 47. C 48. B 49. A 50. D
51. D 52. B 53. A 54. A 55. D 56. A 57. B 58. C 59. C 60. D
61. D 62. A 63. A 64. D 65. B 66. B 67. D 68. A 69. C 70. A
71. C 72. C 73. B 74. B 75. A 76. A 77. C 78. D 79. B 80. C

Đáp án môn Địa mã đề 306

41. B 42. B 43. B 44. A 45. B 46. C 47. C 48. D 49. B 50. D
51. C 52. C 53. C 54. D 55. B 56. A 57. B 58. D 59. A 60. B
61. C 62. B 63. A 64. D 65. B 66. B 67. D 68. D 69. B 70. C
71. B 72. C 73. B 74. D 75. D 76. D 77. C 78. C 79. D 80. D

Đáp án môn Địa mã đề 307

41. B 42. B 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A 49. A 50. B
51. B 52. D 53. D 54. B 55. A 56. D 57. C 58. D 59. B 60. A
61. A 62. A 63. C 64. C 65. A 66. B 67. C 68. D 69. C 70. D
71. C 72. D 73. C 74. D 75. D 76. C 77. C 78. A 79. B 80. A

Đáp án môn Địa mã đề 308

41. C 42. B 43. A 44. C 45. C 46. A 47. C 48. A 49. C 50. C
51. A 52. A 53. B 54. A 55. D 56. A 57. A 58. B 59. D 60. C
61. D 62. B 63. B 64. B 65. D 66. D 67. C 68. D 69. D 70. C
71. D 72. B 73. B 74. D 75. D 76. B 77. B 78. C 79. B 80. B

Đáp án môn Địa mã đề 309

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Địa mã đề 310

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Địa mã đề 311

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Địa mã đề 312

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Địa mã đề 313

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Địa mã đề 314

41. D 42. B 43. D 44. D 45. B 46. D 47. C 48. D 49. C 50. C
51. A 52. D 53. B 54. D 55. C 56. A 57. A 58. D 59. B 60. A
61. B 62. A 63. C 64. C 65. D 66. A 67. C 68. A 69. C 70. B
71. D 72. D 73. B 74. A 75. B 76. C 77. A 78. B 79. A 80. C

Đáp án môn Địa mã đề 315

41. C 42. C 43. C 44. B 45. C 46. B 47. C 48. C 49. D 50. A
51. B 52. A 53. C 54. B 55. C 56. A 57. B 58. D 59. A 60. D
61. D 62. C 63. B 64. A 65. A 66. B 67. A 68. A 69. D 70. B
71. D 72. B 73. C 74. D 75. A 76. A 77. A 78. A 79. B 80. D

Đáp án môn Địa mã đề 316

41. A 42. B 43. C 44. D 45. C 46. D 47. B 48. A 49. B 50. B
51. A 52. D 53. A 54. B 55. C 56. D 57. C 58. C 59. D 60. A
61. D 62. D 63. D 64. C 65. D 66. A 67. 68. C 69. A 70. B
71. D 72. C 73. C 74. B 75. C 76. B 77. A 78. D 79. C 80. C

Đáp án môn Địa mã đề 317

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Địa mã đề 318

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Địa mã đề 319

41. B 42. C 43. D 44. A 45. A 46. A 47. D 48. B 49. A 50. D
51. C 52. A 53. C 54. D 55. A 56. D 57. C 58. B 59. C 60. B
61. C 62. C 63. A 64. A 65. D 66. A 67. B 68. D 69. B 70. A
71. C 72. C 73. D 74. B 75. B 76. B 77. A 78. D 79. C 80. D

Đáp án môn Địa mã đề 320

41. B 42. A 43. D 44. A 45. A 46. A 47. D 48. C 49. D 50. B
51. B 52. C 53. D 54. C 55. B 56. B 57. D 58. D 59. B 60. C
61. A 62. C 63. D 64. D 65. A 66. A 67. B 68. D 69. D 70. A
71. C 72. C 73. C 74. C 75. C 76. A 77. C 78. C 79. A 80. C

Đáp án môn Địa mã đề 321

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Địa mã đề 322

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Địa mã đề 323

41. B 42. C 43. D 44. B 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. A
51. A 52. D 53. C 54. D 55. A 56. A 57. B 58. C 59. B 60. B
61. D 62. D 63. C 64. C 65. A 66. C 67. D 68. B 69. C 70. A
71. A 72. B 73. B 74. D 75. C 76. A 77. B 78. C 79. C 80. D

Đáp án môn Địa mã đề 324

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đề thi Địa 2021 chính thức

de thi dia 2021 1*169940de thi dia 2021 2*169942de thi dia 2021 3*169941de thi dia 2021 4*169939

 • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Toán tất cả các mã đề
 • Đáp án đề thi Văn THPT quốc gia 2021
 • Đáp án môn Sử đề thi THPT quốc gia 2021
Back to top button
You cannot copy content of this page