Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2020 – 2021 giúp các em ôn tập thật tốt từ vựng, ngữ pháp cũng như các dạng bài tập trọng tâm để ôn tập thật tốt, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Tài liệu được sưu tầm và biên soạn bám sát nội dung chương trình học của môn Anh lớp 4, giúp các bạn dễ dàng ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì II. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu tại đây.

Từ vựng trọng tâm học kì 2 tiếng Anh lớp 4

Từ vựng theo các chủ điểm sau: thời gian; nghề nghiệp; đồ ăn; miêu tả ngoại hình; ngày lễ; địa điểm; trang phục; số điện thoại; các con vật; chủ đề nghỉ hè

Ngữ pháp tiếng Anh học kì 2 lớp 4

Unit 11: What’s time is it?

– What’s time is it?

→ It’s + time.

– What time do you….?

→ I+ ….+ at (time)

Unit 12: What does your father do?

– What does your…..do?

→ He’s/ she’s a ……..

– Where does he/she works?

→ He/ she works in……

Unit 13: Would you like some milk?

– What is + your/ his/ her + favourite drink/food ?

→ It’s + ……

– Would you like some + ….?

→ Yes, please/ No, thanks.

Unit 14: What does he look like?

– What does he/ she look like?

→ He/ She + is + Adj.

– Who’s + Comparatives (Adj-er)?

→ S1 + is + Adj-er + than + S2.

Unit 15: When’s Children’s Day?

– When is + (festival)?

→ It’s on the + (ordinal number) + of + (month).

– What do you do at/ on + (festival)?

→ I/ We + (Verb).

Unit 16: Let’s go to the bookshop.

– Let’s go to the + (place).

→ Good idea!/ Sorry. I’m busy

-Why do you want to go to the…..?

→ Because I want to …….

Unit 17: How much is the T-shirt?

– How much is the ………?

→ It’s…..

– How much are the ………?

→ They’re

Unit 18: What’s your phone number?

– What’s your phone number?

→ It’s.. …

– Would you like to + V?

→ Yes, I’d love to/ Sorry, I can’t.

Unit 19: What animal do you want to see?

– What animal do you want to see?

→ I want to see……………

– What animal does he/she want to see?

→ He/ she wants to see……………

– Why + do/ does + (Subject) + like + …….?

→ S + like/ likes + …….. + because + they are + ……..

Unit 20: What are you going to do this summer?

– What are you going to do this summer?

→ I’m going to + (Verb).

– Where are you going to do this summer?

→ I’m going to + (Verb).

Đề ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 4

I. Odd one out:

1. Have breakfast have dinner have lunch go to bed
2. Farmer factory doctor driver
3. Bread beef pork chicken
4. Old clerk strong slim
5. Water orange juice milk fish
6. Nurse hospital field office
7. Taller young short big
8. Make banh chung wear new clothes get lucky money firework
9. Buy flowers decorate the house visit friends New Year
10. This thin thick thanks

II. Read and circle A, B or C:

1. What time is it? – …………………nine o’clock.

A. Its

B. It is

C. It’s is

2. …………do you get up? – I get up at 6 o’clock

A. What time

B. what

C. what’s

3. What time do you …………? – At 10 p.m

A. Have lunch

B. get up

C. go to bed

4. ………… does your father do? – He’s a teacher

A. When

B. what

C. where

5. My uncle is a ………… – He drives a taxi.

A. Driver

B. farmer

C. worker

6. ………… does a worker work?

A. What

B.where

C.when

7. A farmer………… in a …………

A. Work/ field

B. works/ field

C. field/ works

8. My sister is a clerk. She work in………… .

A hospital

B. a school

C. an office

9. ………… your favourite food?

A. Would

B. what

C. what’s

9. What’s your favourite drink?

A. It’s beef.

B. It’s apple juice.

C. It milk.

10.………… is his favourite drink.

A. Bread

B. rice

C. lemonade

11………… you like some lemonade?

A. Would

B. do

C. what

12.What does he ………… like? – He’s tall.

A. Do

B. slim

C. look

13. She is tall and

A. Taller

B. slim

C. short

14. What ……… they look like?

A. Do

B. does

C. are

15. Trang is ………… than Hoa.

A. Younger

B. young

C. younger than

16. ………… is smaller? – Jenny is.

A. Who’s

B. what

C. who

17. The mother is ………… than the sister.

A. Younger

B. old

C. older

18. When is………… ? –It’s on the first of June.

A. Christmas

B. Children’s Day

C. New Year

19. Teacher’s Day is on ………… .

A. The twentieth of November.

B. The first of January.

C. The twenty- fifth of December.

20. We …………banh chung and…………the house at Tet.

A. Make/ decorate

B. decorate/ make

C. makes/ decorates

21. Nam and his family watch ………… at Tet.

A. Firework display

B. display firework

C. firework displays

III. Matching:

A

A-B

B

1. What time is it?

1-

a. A doctor works in a hospital

2. What time do you go to school?

2 –

b. He’s tall and slim.

3. When’s Children’s Day?

3 –

c. It’s seven thirty.

4. What does your father do?

4 –

d. He is a driver.

5. Where does a doctor work?

5 –

e. She decorates the house.

6. What’s your favourite food?

6 –

f. It’s lemonade.

7. What’s your favourite drink?

7 –

g. It’s on the first of June.

8. Would you like some bread?

8 –

h. It’s beef.

9. What does your brother look like?

9 –

i.I go to school at six thirty.

10. What does Mai do at Tet?

10 –

j. Yes, please.

IV. Reading:

My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go to school. I have lunch at 11: 30, and I go home at 4 o’clock in the afternoon. I like beef and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. my brother is tall and slim. I’m shorter than him. My parents are young. We love Tet very much. We make banh chung, decorate the house and wear new clothes at Tet.

A. Write True (T) or False (F):

1. Joe is in class 6A.

2. He has a brother.

3. His father is a farmer.

4. His mother works in a school.

5. His brother is a driver.

6. Joe is shorter than his brother.

7. He likes beef and orange juice.

B. Answers the questions:

1. How old is Joe?

…………………………………………………………………………..

2. What time does he get up?

…………………………………………………………………………

3. Where does his father do?

………………………………………………………………………….

4. What does his brother look like?

…………………………………………………………………………..

5. What do they do at Tet?

…………………………………………………………………………

V. Translate into English?

1. Bố tôi cao hơn mẹ tôi.

……………………………………………………………………………..

2. Tôi đi mua sắm và mặc quần áo mới vào ngày Tết.

…………………………………………………………………….

3. Tom đi ngủ vào lúc 9 giờ.

…………………………………………………………………………..

4. Một công nhân làm việc ở nhà máy.

………………………………………………………………………………

5. Thịt gà là thức ăn ưa thích của tôi.

………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

I. Odd one out:

1 – go to bed; 2 – factory; 3 – Bread; 4 – clerk; 5 – fish;

6 – nurse; 7 – taller; 8 – firework; 9 – new year; 10 – this;

II. Read and circle A, B or C:

1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – A;

6 – B; 7 – B; 8 – C; 9 – C; 10 – C;

11 – A; 12 – C; 13 – B; 14 – A; 15 – A;

16 – C; 17 – C; 18 – B; 19 – A; 20 – A; 21 – A;

III. Matching:

1 – c; 2 – i; 3 – g; 4 – d; 5 – a;

6 – h; 7 – f; 8 – j; 9 – b; 10 – e;

IV. Reading:

A. Write True (T) or False (F):

1 – F; 2 – T; 3 – F; 4 – F; 5 – F; 6 – T; 7 – T;

B. Answers the questions:

1 – he is 10 years old.

2 – He gets up at 6 o’clock.

3 – He works in a factory.

4 – He is tall and slim.

5 – They make banh chung, decorate the house and wear new clothes at Tet.

V. Translate into English?

1 – My father is taller than my mother.

2 – I go shopping and wear new clothes at Tet.

3 – Tim goes to bed at 9 o’clock.

4 – A worker works at the factory.

5 – Chicken is my favorite food.

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2020 – 2021 giúp các em ôn tập thật tốt từ vựng, ngữ pháp cũng như các dạng bài tập trọng tâm để ôn tập thật tốt, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Tài liệu được sưu tầm và biên soạn bám sát nội dung chương trình học của môn Anh lớp 4, giúp các bạn dễ dàng ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì II. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu tại đây.

Từ vựng trọng tâm học kì 2 tiếng Anh lớp 4

Từ vựng theo các chủ điểm sau: thời gian; nghề nghiệp; đồ ăn; miêu tả ngoại hình; ngày lễ; địa điểm; trang phục; số điện thoại; các con vật; chủ đề nghỉ hè

Ngữ pháp tiếng Anh học kì 2 lớp 4

Unit 11: What’s time is it?

– What’s time is it?

→ It’s + time.

– What time do you….?

→ I+ ….+ at (time)

Unit 12: What does your father do?

– What does your…..do?

→ He’s/ she’s a ……..

– Where does he/she works?

→ He/ she works in……

Unit 13: Would you like some milk?

– What is + your/ his/ her + favourite drink/food ?

→ It’s + ……

– Would you like some + ….?

→ Yes, please/ No, thanks.

Unit 14: What does he look like?

– What does he/ she look like?

→ He/ She + is + Adj.

– Who’s + Comparatives (Adj-er)?

→ S1 + is + Adj-er + than + S2.

Unit 15: When’s Children’s Day?

– When is + (festival)?

→ It’s on the + (ordinal number) + of + (month).

– What do you do at/ on + (festival)?

→ I/ We + (Verb).

Unit 16: Let’s go to the bookshop.

– Let’s go to the + (place).

→ Good idea!/ Sorry. I’m busy

-Why do you want to go to the…..?

→ Because I want to …….

Unit 17: How much is the T-shirt?

– How much is the ………?

→ It’s…..

– How much are the ………?

→ They’re

Unit 18: What’s your phone number?

– What’s your phone number?

→ It’s.. …

– Would you like to + V?

→ Yes, I’d love to/ Sorry, I can’t.

Unit 19: What animal do you want to see?

– What animal do you want to see?

→ I want to see……………

– What animal does he/she want to see?

→ He/ she wants to see……………

– Why + do/ does + (Subject) + like + …….?

→ S + like/ likes + …….. + because + they are + ……..

Unit 20: What are you going to do this summer?

– What are you going to do this summer?

→ I’m going to + (Verb).

– Where are you going to do this summer?

→ I’m going to + (Verb).

Đề ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 4

I. Odd one out:

1. Have breakfast have dinner have lunch go to bed
2. Farmer factory doctor driver
3. Bread beef pork chicken
4. Old clerk strong slim
5. Water orange juice milk fish
6. Nurse hospital field office
7. Taller young short big
8. Make banh chung wear new clothes get lucky money firework
9. Buy flowers decorate the house visit friends New Year
10. This thin thick thanks

II. Read and circle A, B or C:

1. What time is it? – …………………nine o’clock.

A. Its

B. It is

C. It’s is

2. …………do you get up? – I get up at 6 o’clock

A. What time

B. what

C. what’s

3. What time do you …………? – At 10 p.m

A. Have lunch

B. get up

C. go to bed

4. ………… does your father do? – He’s a teacher

A. When

B. what

C. where

5. My uncle is a ………… – He drives a taxi.

A. Driver

B. farmer

C. worker

6. ………… does a worker work?

A. What

B.where

C.when

7. A farmer………… in a …………

A. Work/ field

B. works/ field

C. field/ works

8. My sister is a clerk. She work in………… .

A hospital

B. a school

C. an office

9. ………… your favourite food?

A. Would

B. what

C. what’s

9. What’s your favourite drink?

A. It’s beef.

B. It’s apple juice.

C. It milk.

10.………… is his favourite drink.

A. Bread

B. rice

C. lemonade

11………… you like some lemonade?

A. Would

B. do

C. what

12.What does he ………… like? – He’s tall.

A. Do

B. slim

C. look

13. She is tall and

A. Taller

B. slim

C. short

14. What ……… they look like?

A. Do

B. does

C. are

15. Trang is ………… than Hoa.

A. Younger

B. young

C. younger than

16. ………… is smaller? – Jenny is.

A. Who’s

B. what

C. who

17. The mother is ………… than the sister.

A. Younger

B. old

C. older

18. When is………… ? –It’s on the first of June.

A. Christmas

B. Children’s Day

C. New Year

19. Teacher’s Day is on ………… .

A. The twentieth of November.

B. The first of January.

C. The twenty- fifth of December.

20. We …………banh chung and…………the house at Tet.

A. Make/ decorate

B. decorate/ make

C. makes/ decorates

21. Nam and his family watch ………… at Tet.

A. Firework display

B. display firework

C. firework displays

III. Matching:

A

A-B

B

1. What time is it?

1-

a. A doctor works in a hospital

2. What time do you go to school?

2 –

b. He’s tall and slim.

3. When’s Children’s Day?

3 –

c. It’s seven thirty.

4. What does your father do?

4 –

d. He is a driver.

5. Where does a doctor work?

5 –

e. She decorates the house.

6. What’s your favourite food?

6 –

f. It’s lemonade.

7. What’s your favourite drink?

7 –

g. It’s on the first of June.

8. Would you like some bread?

8 –

h. It’s beef.

9. What does your brother look like?

9 –

i.I go to school at six thirty.

10. What does Mai do at Tet?

10 –

j. Yes, please.

IV. Reading:

My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go to school. I have lunch at 11: 30, and I go home at 4 o’clock in the afternoon. I like beef and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. my brother is tall and slim. I’m shorter than him. My parents are young. We love Tet very much. We make banh chung, decorate the house and wear new clothes at Tet.

A. Write True (T) or False (F):

1. Joe is in class 6A.

2. He has a brother.

3. His father is a farmer.

4. His mother works in a school.

5. His brother is a driver.

6. Joe is shorter than his brother.

7. He likes beef and orange juice.

B. Answers the questions:

1. How old is Joe?

…………………………………………………………………………..

2. What time does he get up?

…………………………………………………………………………

3. Where does his father do?

………………………………………………………………………….

4. What does his brother look like?

…………………………………………………………………………..

5. What do they do at Tet?

…………………………………………………………………………

V. Translate into English?

1. Bố tôi cao hơn mẹ tôi.

……………………………………………………………………………..

2. Tôi đi mua sắm và mặc quần áo mới vào ngày Tết.

…………………………………………………………………….

3. Tom đi ngủ vào lúc 9 giờ.

…………………………………………………………………………..

4. Một công nhân làm việc ở nhà máy.

………………………………………………………………………………

5. Thịt gà là thức ăn ưa thích của tôi.

………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

I. Odd one out:

1 – go to bed; 2 – factory; 3 – Bread; 4 – clerk; 5 – fish;

6 – nurse; 7 – taller; 8 – firework; 9 – new year; 10 – this;

II. Read and circle A, B or C:

1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – A;

6 – B; 7 – B; 8 – C; 9 – C; 10 – C;

11 – A; 12 – C; 13 – B; 14 – A; 15 – A;

16 – C; 17 – C; 18 – B; 19 – A; 20 – A; 21 – A;

III. Matching:

1 – c; 2 – i; 3 – g; 4 – d; 5 – a;

6 – h; 7 – f; 8 – j; 9 – b; 10 – e;

IV. Reading:

A. Write True (T) or False (F):

1 – F; 2 – T; 3 – F; 4 – F; 5 – F; 6 – T; 7 – T;

B. Answers the questions:

1 – he is 10 years old.

2 – He gets up at 6 o’clock.

3 – He works in a factory.

4 – He is tall and slim.

5 – They make banh chung, decorate the house and wear new clothes at Tet.

V. Translate into English?

1 – My father is taller than my mother.

2 – I go shopping and wear new clothes at Tet.

3 – Tim goes to bed at 9 o’clock.

4 – A worker works at the factory.

5 – Chicken is my favorite food.

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button