Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 mang tới các dạng bài tập trọng tâm, giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập thật tốt cho bài thi học kì 2 sắp tới. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi hướng dẫn ôn tập môn Toán cuối học kì 2 cho các em học sinh.

Đề cương môn Toán học kì 2 gồm các bài tập phép tính với phân số, tìm x, tính giá trị biểu thức, viết số thích hợp vào chỗ chấm, khoanh vào câu trả lời đúng, tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của hai số đó. Vậy mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Cẩm Nang Tiếng Anh:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

1. Các phép tính với phân số

a. Phép cộng:

frac{3}{4}+frac{5}{4} ; quad frac{3}{8}+frac{7}{3} quad ; quad frac{2}{3}+frac{3}{4} ; quad frac{9}{4}+frac{3}{5} ; quad frac{4}{24}+frac{1}{4} ; quad frac{26}{81}+frac{4}{27}

b. Phép trừ:

frac{8}{3}-frac{5}{3} ; quad frac{16}{5}-frac{9}{5} ; quad frac{3}{15}-frac{5}{35} ; quad frac{18}{27}-frac{2}{6} ; quad frac{37}{12}-3 ; quad 5-frac{14}{3}

c. Phép nhân:

frac{4}{5} times frac{6}{7} ; frac{2}{4} times frac{7}{5} ; frac{11}{9} times frac{5}{10} ; frac{7}{13} times frac{13}{7} ; 4 times frac{6}{7} ; 3 times frac{4}{11} ; frac{3}{9} times frac{6}{8}

d. Phép chia:

frac{10}{21}: frac{2}{3} ; quad frac{3}{5}: frac{3}{4} ; quad frac{2}{5}: frac{3}{10} ; quad frac{3}{8}: frac{9}{4} ; quad frac{8}{21}: frac{4}{7} ; frac{5}{8}: frac{15}{8}

2. Tìm X

frac{3}{5} times X=frac{4}{7}; quad frac{1}{8} times X=frac{1}{5}; quad frac{2}{7} times X=frac{2}{3}

frac{3}{5}: X=frac{1}{3}; X: frac{7}{11}=22; X-frac{3}{2}=frac{11}{4}; X+frac{5}{4}=frac{3}{2}

3. Tính giá trị biểu thức

9900 : 36 – 15 x 11

9700 : 100 + 36 x 12

(15792 : 336) x 5 + 27 x 11

(160 x 5 – 25 x 4) : 4

1036 + 64 x 52 – 1827

215 x 86 + 215 x 14

12 054 : (15 + 67)

53 x 128 – 43 x 128

29 150 – 136 x 201

left(frac{6}{11}+frac{5}{11}right) times frac{3}{7};frac{3}{5} times frac{7}{9}-frac{3}{5} times frac{2}{9}; left(frac{6}{7}-frac{4}{7}right): frac{2}{5}

frac{8}{15}: frac{2}{11}+frac{7}{15}: frac{2}{11}; quad frac{2}{3}+frac{5}{2}-frac{3}{4}; quad frac{4}{5}-frac{1}{2}+frac{1}{3}

frac{2}{5} times frac{1}{2}: frac{1}{3}; quad frac{1}{2} times frac{1}{3}+frac{1}{4}; quad frac{2}{9}: frac{2}{9} times frac{1}{2}

frac{7}{9} times frac{3}{14}: frac{5}{8}; quad frac{2}{7}: frac{2}{3}-frac{1}{7}; quad frac{5}{12}-frac{7}{32}: frac{21}{16}

4. Tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài 1: Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó.

Bài 2: Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là 3/8.

Bài 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Bài 4: Một hình chữ nhật có nữa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Bài 5: Hiệu của hai số là 85, tỉ của hai số đó là 3/8. Tìm hai số đó.

Bài 6: Số thứ hai hơn số thứ nhất 60. Nếu số thứ nhất lên gấp 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 7: Quãng đường từ nhà An đến trường học dài 840m gồm hai đoạn. Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách bằng 3/5 đoạn đường từ hiệu sách đến trường học. Tính độ dài mỗi đoạn đường đó.

Bài 8: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy

Bài 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg tóc. Hỏi đã thu ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Bài 11: Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng 1/6 tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Bài 12: Diện tích thửa ruộng hình vuông bằng diện tích thửa ruộng hình chữ nhật. Biết rằng thửa ruộng hình chữ nhật có nữa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, Tính diện tích thửa ruộng hình vuông đó.

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

530 dm2 = …………cm2 frac1{10} phút = …………..giây

9 000 000m2 = …… km2 4 tấn 90 kg = …………….kg

2110dm2 = …………cm2 12000 kg = ……………..tấn

500cm2 = …………….dm2 6000kg = …………….tạ

2 yến = ……….kg frac34tấn = ……….kg 3 giờ 15 phút =…………phút

5 tạ = ………kg frac25tạ = …………kg frac12giờ =…………….phút

1 tấn = ……….kg frac1{10}m2 = ……….dm2 frac1{12}phút = …………giây

2 yến 6 kg =……kg frac1{10}m2 = ………cm2 420 giây = ………phút

5 tạ 75 kg =………kg 2 tấn 800 kg =………kg 5 giờ =…………..phút

6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a. Phân số frac59 bằng phân số nào dưới đây.

A. frac{25}{18}
B.frac{20}{36}
C. frac{45}{63}
D. frac{35}{45}

b. Trong các phân số sau:

Phân số nào bé hơn 1:

A.frac{1}{2}
B.frac{7}{3}
C. frac{6}{5}
D. frac{12}{7}

Phân số nào lớn hơn 1:

A.frac{12}{7}
B. frac{1}{2}
C. frac{7}{8}
D. frac{4}{5}

c. Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là.

A. 3
B. 300
C. 3000
D. 30 000

d. Số thích hợp để viết vào ô trống của frac{square}{9}=frac{4}{36} là:

A. 1
B. 50
C. 9
D. 36

e. Nếu quả táo nặng 50 g thì cần bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4 kg?

A. 80
B. 50
C. 40
D. 20

g. Diện tích hình bình hành theo số đo hình vẽ là:

A. 20 cm2
B. 40 cm2
C. 26 cm2
D. 13 cm2

Toán 4

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 mang tới các dạng bài tập trọng tâm, giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập thật tốt cho bài thi học kì 2 sắp tới. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi hướng dẫn ôn tập môn Toán cuối học kì 2 cho các em học sinh.

Đề cương môn Toán học kì 2 gồm các bài tập phép tính với phân số, tìm x, tính giá trị biểu thức, viết số thích hợp vào chỗ chấm, khoanh vào câu trả lời đúng, tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của hai số đó. Vậy mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Cẩm Nang Tiếng Anh:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

1. Các phép tính với phân số

a. Phép cộng:

frac{3}{4}+frac{5}{4} ; quad frac{3}{8}+frac{7}{3} quad ; quad frac{2}{3}+frac{3}{4} ; quad frac{9}{4}+frac{3}{5} ; quad frac{4}{24}+frac{1}{4} ; quad frac{26}{81}+frac{4}{27}

b. Phép trừ:

frac{8}{3}-frac{5}{3} ; quad frac{16}{5}-frac{9}{5} ; quad frac{3}{15}-frac{5}{35} ; quad frac{18}{27}-frac{2}{6} ; quad frac{37}{12}-3 ; quad 5-frac{14}{3}

c. Phép nhân:

frac{4}{5} times frac{6}{7} ; frac{2}{4} times frac{7}{5} ; frac{11}{9} times frac{5}{10} ; frac{7}{13} times frac{13}{7} ; 4 times frac{6}{7} ; 3 times frac{4}{11} ; frac{3}{9} times frac{6}{8}

d. Phép chia:

frac{10}{21}: frac{2}{3} ; quad frac{3}{5}: frac{3}{4} ; quad frac{2}{5}: frac{3}{10} ; quad frac{3}{8}: frac{9}{4} ; quad frac{8}{21}: frac{4}{7} ; frac{5}{8}: frac{15}{8}

2. Tìm X

frac{3}{5} times X=frac{4}{7}; quad frac{1}{8} times X=frac{1}{5}; quad frac{2}{7} times X=frac{2}{3}

frac{3}{5}: X=frac{1}{3}; X: frac{7}{11}=22; X-frac{3}{2}=frac{11}{4}; X+frac{5}{4}=frac{3}{2}

3. Tính giá trị biểu thức

9900 : 36 – 15 x 11

9700 : 100 + 36 x 12

(15792 : 336) x 5 + 27 x 11

(160 x 5 – 25 x 4) : 4

1036 + 64 x 52 – 1827

215 x 86 + 215 x 14

12 054 : (15 + 67)

53 x 128 – 43 x 128

29 150 – 136 x 201

left(frac{6}{11}+frac{5}{11}right) times frac{3}{7};frac{3}{5} times frac{7}{9}-frac{3}{5} times frac{2}{9}; left(frac{6}{7}-frac{4}{7}right): frac{2}{5}

frac{8}{15}: frac{2}{11}+frac{7}{15}: frac{2}{11}; quad frac{2}{3}+frac{5}{2}-frac{3}{4}; quad frac{4}{5}-frac{1}{2}+frac{1}{3}

frac{2}{5} times frac{1}{2}: frac{1}{3}; quad frac{1}{2} times frac{1}{3}+frac{1}{4}; quad frac{2}{9}: frac{2}{9} times frac{1}{2}

frac{7}{9} times frac{3}{14}: frac{5}{8}; quad frac{2}{7}: frac{2}{3}-frac{1}{7}; quad frac{5}{12}-frac{7}{32}: frac{21}{16}

4. Tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài 1: Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó.

Bài 2: Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là 3/8.

Bài 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Bài 4: Một hình chữ nhật có nữa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Bài 5: Hiệu của hai số là 85, tỉ của hai số đó là 3/8. Tìm hai số đó.

Bài 6: Số thứ hai hơn số thứ nhất 60. Nếu số thứ nhất lên gấp 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 7: Quãng đường từ nhà An đến trường học dài 840m gồm hai đoạn. Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách bằng 3/5 đoạn đường từ hiệu sách đến trường học. Tính độ dài mỗi đoạn đường đó.

Bài 8: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy

Bài 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg tóc. Hỏi đã thu ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Bài 11: Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng 1/6 tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Bài 12: Diện tích thửa ruộng hình vuông bằng diện tích thửa ruộng hình chữ nhật. Biết rằng thửa ruộng hình chữ nhật có nữa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, Tính diện tích thửa ruộng hình vuông đó.

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

530 dm2 = …………cm2 frac1{10} phút = …………..giây

9 000 000m2 = …… km2 4 tấn 90 kg = …………….kg

2110dm2 = …………cm2 12000 kg = ……………..tấn

500cm2 = …………….dm2 6000kg = …………….tạ

2 yến = ……….kg frac34tấn = ……….kg 3 giờ 15 phút =…………phút

5 tạ = ………kg frac25tạ = …………kg frac12giờ =…………….phút

1 tấn = ……….kg frac1{10}m2 = ……….dm2 frac1{12}phút = …………giây

2 yến 6 kg =……kg frac1{10}m2 = ………cm2 420 giây = ………phút

5 tạ 75 kg =………kg 2 tấn 800 kg =………kg 5 giờ =…………..phút

6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a. Phân số frac59 bằng phân số nào dưới đây.

A. frac{25}{18}
B.frac{20}{36}
C. frac{45}{63}
D. frac{35}{45}

b. Trong các phân số sau:

Phân số nào bé hơn 1:

A.frac{1}{2}
B.frac{7}{3}
C. frac{6}{5}
D. frac{12}{7}

Phân số nào lớn hơn 1:

A.frac{12}{7}
B. frac{1}{2}
C. frac{7}{8}
D. frac{4}{5}

c. Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là.

A. 3
B. 300
C. 3000
D. 30 000

d. Số thích hợp để viết vào ô trống của frac{square}{9}=frac{4}{36} là:

A. 1
B. 50
C. 9
D. 36

e. Nếu quả táo nặng 50 g thì cần bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4 kg?

A. 80
B. 50
C. 40
D. 20

g. Diện tích hình bình hành theo số đo hình vẽ là:

A. 20 cm2
B. 40 cm2
C. 26 cm2
D. 13 cm2

Toán 4

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button