Đề ThiGiáo DụcLớp 7Tiếng Anh

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 huyện Thanh Oai, Hà Nội năm 2014 – 2015

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 |

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 huyện Thanh Oai, Hà Nội 5 2014 – 2015 có đáp án và file nghe kèm theo giúp các em học trò ôn tập môn Tiếng Anh hiệu quả. Mời các em tải vềOlympic Tiếng Anh lớp 7 huyện Thanh Oai để nghiên cứu và tham khảo. Chúc may mắn với việc học của bạn!

Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN THANH OAI

ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7

5 học: 2014 – 2015

đề tiếng Anh

Thời gian: 150 phút (ngoại trừ thời kì giao đề)

PHẦN MỘT: NGHE:

Nghe đoạn băng và điền vào chỗ trống bằng những từ bạn nghe được: (15 x 0,2 = 3,0 điểm)

Nghe đoạn văn và xong xuôi thông tin còn thiếu.

Bữa qua Hoa dậy đi tắm. Cô đấy mặc vào (1) ………… áo quần. Cô đấy đánh bóng (2) …………….. và mặc chúng vào. Cô đấy ăn sáng và sau ấy cô đấy đánh răng cho cô đấy (3) ………… Cô đấy đặt 1 (4) ……… ……….. . trong bữa trưa của cô đấy (5) …………….. và 1 chai (6) ………. trong túi của cô đấy. Cô đấy đã đi học.

Vào giờ giải lao, she (7) …….. her sandwich. Sau ấy cô đấy uống 1 ít nước và (8) ………………………….. với cô đấy (9) …. …… ……..
Ở nhà, cô đấy đã thay (10) …… quần và áo sơ mi, và đi dép của cô đấy.

Sau lúc (11) ………………………….., cô rửa sạch và (12) ……. ………. ….. áo quần của cô đấy. Sau ấy, cô đấy đã làm (13) ………… bài tập về nhà.

Cô đấy chải cô đấy (14) …………….. và đi tắm. Sau ấy cô đấy đi ngủ khi (15) ………… giờ.

PHẦN THỨ HAI: PHONETICS: (10 x 0,2 = 2,0 điểm)

I. Chọn 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ khác bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D. (50,2 = 1,0 pt)

16. A. thiếu niênger B. togête C. guess D. regular

17. A. chicken B. coach C. hoặcchestra D. chThiên thần

18. A. vật lýS B. uSeful C. diSdễ dàng D. hâm hot lạiSe

19. A. Concert B. contestant C. compliment D. comic

20. A. liked B. dự địnhed C. ở lạied D. họced

Viết câu giải đáp của bạn ở đây:

1 …………….. 2 …………………………. . 3 …… …………….. 4 … ……… 5 ……………..

II. Chọn từ có mẫu trọng âm khác với các từ khác bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D (5 x 0,2 = 1,0 pt)

21. A. kinh khủng B. hoàn hảo C. cute D. đẹp

22. A. giữa B. bao quanh C. gần gũi D. tổ quốc

23. A. cuộc thi B. phim hoạt hình C. ko thích D. khán giả

24. A. điểm tới B. kỷ niệm C. hướng D. giáo dục

25. A. da diết B. khám phá C. vấn đề D. tầm thường

Đáp án đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7

PHẦN MỘT: LẮNG NGHE: Nghe băng và điền vào chỗ trống bằng những từ bạn nghe được: (15 x 0,2 = 3,0 điểm)

Nghe đoạn văn và xong xuôi thông tin còn thiếu.

Bữa qua Hoa dậy đi tắm. Cô đấy mặc vào (1) lau dọn áo quần. Cô đấy đánh bóng cô đấy (2) đôi giày và mặc chúng vào. Cô đấy ăn sáng và sau ấy cô đấy đánh răng cho cô đấy (3) hàm răng. Cô đấy đặt 1 (4) bánh mì sandwich trong bữa trưa của cô đấy (5) hộp và 1 chai (6) nước trong túi xách của cô đấy.

Cô đấy đã đi học.

Vào giờ giải lao, cô đấy (7) ăn bánh sandwich của cô đấy. Sau ấy, cô đấy uống 1 ít nước và (8) chuyện trò với cô đấy (9) bè bạn.

Ở nhà, cô đấy đã chỉnh sửa thành (10) màu đỏ quần và áo sơ mi, và đi dép của cô đấy.

Sau (11) bữa tốicô đấy đã rửa sạch và (12) ủi áo quần của cô đấy. Sau ấy, cô đấy đã làm (13) cô đấy bài tập về nhà.

Cô đấy chải cô đấy (14) hàm răng và đã tắm. Sau ấy cô đấy đi ngủ khi (15) 11 giờ.

PHẦN THỨ HAI: PHONETICS: (10 x 0,2 = 2,0 điểm)

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ khác bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D (5 x 0,2 = 1,0 pt)

16. A 17. C 18. C 19. B 20. HẾT

II. Chọn từ có mẫu trọng âm khác với các từ khác bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D (5 x 0,2 = 1,0 pt)

21. B. hoàn hảo 22. B. bao quanh 23. D. khán giả 24. C. hướng 25. B. khám phá

PHẦN BA: TỪ VỰNG VÀ GRAMMAR (25 x 0,2 = 5,0 điểm)

I. Khoanh tròn vào phương án đúng nhất A, B, C hoặc D để xong xuôi các câu sau. (10 x 0,2 = 2,0 điểm)

26. A. cưỡi 27. B. Căn dặn 28. C. giữ 29.C. Cảm ơn 30. D. Tôi ko

31. D. five – week 32. C. mập see 33. B. zebre cross 34. C. smile 35. A. mập send


Thông tin thêm

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 huyện Thanh Oai, Hà Nội 5 2014 – 2015

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 huyện Thanh Oai, Hà Nội 5 2014 – 2015 có đáp án và file nghe đi kèm giúp các bạn học trò ôn tập môn Tiếng Anh hiệu quả. Mời các bạn học trò tải về đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 huyện Thanh Oai để ôn tập và tham khảo. Chúc các bạn ôn tập tốt!Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba ĐìnhPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN THANH OAIĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7Năm học: 2014 – 2015Môn: Tiếng AnhThời gian: 150 phút (ngoại trừ thời kì giao đề)PART ONE: LISTENING:Listen mập the tape and fill in the gaps with the words you hear: (15 x 0.2 = 3.0 pts)Listen mập the passage and complete the missing information.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Yesterday, Hoa got up and took a shower. She put on (1) …………………. clothes. She polished her (2) …………………. and put them on. She had her breakfast and then she brushed her (3) ………………….. She put a (4) …………………. in her lunch (5) …………………. and a bottle of (6) …………………. in her bag. She went mập school.At recess, she (7) …………………. her sandwich. Then she drank some water and (8)…………………. with her (9) ………………….At home, she changed into (10) …………………. pants and a shirt , and put on her sandals.After (11) …………………., she washed and (12) …………………. her clothes. Then she did (13) …………………. homework.She brushed her (14) …………………. and had a bath. Then she went mập bed at (15) …………………. o’clock.PART TWO: PHONETICS: (10 x 0.2 = 2.0 pts)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})I. Choose one word that has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D. (50,2 = 1,0 pt)16. A. teenager B. together C. guess D. regular17. A. chicken B. coach C. orchestra D. change18. A. physics B. useful C. disease D. rehearse19. A. concert B. contestant C. compliment D. comic20. A. liked B. intended C. stayed D. learnedWrite your answers here:1…………….. 2…………………… 3……………………… 4……………………… 5………………II. Choose the word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C or D (5 x 0.2 = 1.0 pt)21. A. awful B. amazing C. lovely D. beautiful22. A. middle B. around C. friendly D. country23. A. contest B. cartoon C. dislike D. audience24. A. destination B. anniversary C. direction D. education25. A. skinful B. discovery C. problem D. popular(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đáp án đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7PART ONE: LISTENING: Listen mập the tape and fill in the gaps with the words you hear: (15 x 0.2 = 3.0 pts)Listen mập the passage and complete the missing information.Yesterday, Hoa got up and took a shower. She put on (1) clean clothes. She polished her (2) shoes and put them on. She had her breakfast and then she brushed her (3) teeth. She put a (4) sandwich in her lunch (5) box and a bottle of (6) water in her bag.She went mập school.At recess, she (7) ate her sandwich. Then she drank some water and (8) talked with her (9) friends.At home, she changed into (10) red pants and a shirt , and put on her sandals.After (11) dinner, she washed and (12) ironed her clothes. Then she did (13) her homework.She brushed her (14) teeth and had a bath. Then she went mập bed at (15) 11 o’clock.PART TWO: PHONETICS: (10 x 0.2 = 2.0 pts)I. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C or D (5 x 0.2 = 1.0 pt)16. A 17. C 18. C 19. B 20. BII. Choose the word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C or D (5 x 0.2 = 1.0 pt)21. B. amazing 22. B. around 23. D. audience 24. C. direction 25. B. discoveryPART THREE: VOCABULARY AND GRAMMAR (25 x 0.2 = 5.0 pts)I. Circle best option A, B, C or D mập complete the following sentences. (10 x 0.2= 2.0 pts)26. A. riding 27. B. advising 28. C. keep 29.C. Thanks mập 30. D. I don’t(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})31. D. five – week 32. C. mập seeing 33. B. zebre crossing 34. C. laugh 35. A. mập send

#Đề #thi #Olympic #Tiếng #Anh #lớp #huyện #Thanh #Oai #Hà #Nội #5


#Đề #thi #Olympic #Tiếng #Anh #lớp #huyện #Thanh #Oai #Hà #Nội #5

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button