Thủ Thuật

Điểm mới về miễn nhiệm, từ chức cán bộ

Ngày 03/11/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 41-QĐ / TW về việc miễn nhiệm và cho từ nhiệm đối với cán bộ.

Quy chế 41 quy định nguyên lý, thẩm quyền, căn cứ, thủ tục phê chuẩn miễn nhiệm, cho từ nhiệm đối với cán bộ chỉ đạo, điều hành; vận dụng đối với cán bộ chỉ đạo, điều hành trong hệ thống chính trị. Theo ấy, so với những quy định trước đây, Quy định số 41-QĐ / TW có nhiều điểm mới nhưng mọi cán bộ cần xem xét. Vậy sau đây là cụ thể 5 điểm mới về việc miễn nhiệm và từ nhiệm đối với nhân viên, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

1. Không cho cán bộ từ nhiệm nếu phải miễn nhiệm.

Không để cán bộ từ nhiệm nếu phải miễn nhiệm nêu tại Khoản 3 Điều 3 Quy chế 41. Chi tiết:

Kiên quyết, kịp thời phê chuẩn miễn nhiệm, cho từ nhiệm đối với cán bộ lúc có đủ căn cứ. Không cho từ nhiệm đối với cán bộ thuộc diện miễn nhiệm.
Trong lúc ấy, khoản 3 Điều 3 Quy chế 260 cũ ko nhắc đến tới vấn đề này nhưng chỉ nêu việc cán bộ từ nhiệm do cấp trưởng quyết định sau lúc tham khảo quan điểm ​​của các thành viên chỉ đạo khác.

Cùng lúc, so với quy định cũ, Quy chế 41 cũng tách 1 Điều về thẩm quyền ko được nêu nguyên lý chung như Quy chế 260. Chi tiết:

– Cấp có thẩm quyền bổ dụng, giới thiệu cán bộ ứng cử thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn miễn nhiệm, cho từ nhiệm đối với cán bộ.

– Khi từ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp trên thì cấp ủy, tổ chức Đảng báo cáo cấp trên đề xuất miễn nhiệm, cho từ nhiệm.

– Khi có đủ căn cứ, cấp trên có quyền đề xuất cấp dưới phê chuẩn, tiến hành việc miễn nhiệm, cho từ nhiệm đối với cán bộ.

2. Cất chức 6 trường hợp, cán bộ phê chuẩn cho từ nhiệm 4 trường hợp.

Điều này được quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Quy định 41 như sau:

Xem xét đuổi việc

 • Bị cảnh cáo / khiển trách, uy tín suy giảm, ko đảm nhận chức phận được giao (quy định cũ là đề xuất công tác cần thay thế). Cùng lúc, loại trừ những trường hợp vi phạm luật pháp được kết luận bằng văn bản nhưng mà chưa tới mức cất chức / cất chức.
 • Bị khiển trách 02 lần trở lên trong cùng 1 nhiệm kỳ / kỳ bổ dụng (quy định cũ ko quy định bề ngoài kỷ luật khiển trách nhưng chỉ đề xuất xử lý kỷ luật 02 lần).
 • Tại kỳ bỏ thăm có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp (đã bổ sung quy định mới).
 • Có 2 5 liên tiếp xếp loại ko chấm dứt nhiệm vụ (như quy định cũ).
 • Kết luận là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều Đảng viên ko được làm, nghĩa vụ nêu gương, làm tác động xấu tới uy tín của bản thân và cơ quan. , đơn vị đang công việc (quy định cũ bị kết luận vi phạm những điều Đảng viên, cán bộ, công chức ko được làm).
 • Bị kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng tới mức bị cất chức (quy định cũ).

Như vậy, so với quy định cũ, Bộ Chính trị đã bổ sung thêm nhiều trường hợp miễn nhiệm cũng như trường hợp “để / khiến cho đơn vị mất kết đoàn, bị kết luận bằng văn bản về vi phạm chuẩn mực đạo đức cán bộ”.

Cân nhắc từ nhiệm

 • Do giảm thiểu về năng lực / ko còn đủ uy tín để chấm dứt chức trách, nhiệm vụ được giao (trước đây do nhận thức còn giảm thiểu về năng lực …)
 • Để cơ quan, đơn vị mình điều hành, gánh vác mắc sai phép nghiêm trọng (quy định cũ là do nhận thấy sai phép, thiếu sót của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cấp dưới liên can tới nghĩa vụ của mình). nghĩa vụ của nó).
 • Tại kỳ bỏ thăm có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp (quy định mới được bổ sung).
 • Vì những lý do tư nhân chính đáng khác. Việc nhân viên từ nhiệm vì lý do sức khỏe ko còn được liệt vào trường hợp riêng. Có thể thấy, các lý do chính đáng khác của tư nhân theo quy định mới bao gồm lý do sức khỏe này.

Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng ko đưa trường hợp “cán bộ từ nhiệm để chuyển chức phận chỉ đạo, điều hành” vào 1 trong các trường hợp từ nhiệm nêu tại Quy định 41 này.

3. Quyết định từ nhiệm, nghỉ việc trong thời hạn chậm nhất là 25 ngày.

Trước ấy, tại Quy định 260, Bộ Chính trị đã quy định thứ tự phê chuẩn để cán bộ miễn nhiệm, từ nhiệm theo quy định riêng và quy định thời hạn để cán bộ khắc phục, phê chuẩn miễn nhiệm, từ nhiệm là 30 ngày (theo Điều 19 của Quy định 260).

Tuy nhiên, tại Quy chế 41, thứ tự phê chuẩn miễn nhiệm, từ nhiệm đã được trình bày chi tiết, rõ ràng hơn như sau:

– Chậm nhất là 10 ngày làm việc, từ khi ngày có đủ căn cứ để miễn nhiệm, từ nhiệm: Cấp ủy, tổ chức Đảng, cộng đồng chỉ đạo, người đứng đầu tư quan, đơn vị sử dụng cán bộ … có nghĩa vụ luận bàn với cán bộ và yêu cầu cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định.

– 10 ngày làm việc: Cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định miễn nhiệm hoặc cho từ nhiệm.

– Không quá 15 ngày làm việc: Nếu có lý do khách quan, trường hợp thiết yếu có thể kéo dài thời kì khắc phục.

Như vậy, theo quy định này, thời kì phê chuẩn, quyết định miễn nhiệm, cho từ nhiệm đối với cán bộ nhanh nhất là 20 ngày, lâu nhất là 25 ngày.

4. Quy định mới về từ nhiệm và giấy tờ từ nhiệm

Nếu nó là trước đâyQuy định 260 đề xuất giấy tờ của từng trường hợp như sau:

Khi phê chuẩn đuổi việc

 • Báo cáo công việc cán bộ của cơ quan tham vấn.
 • Các tài liệu liên can lúc phê chuẩn miễn nhiệm bao gồm quyết định kỷ luật, văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền liên can tới cán bộ.
 • Tóm lược lý lịch viên chức.
 • Nhận xét, bình chọn của cán bộ trong nhiệm kỳ và nhiệm kỳ.

Khi phê chuẩn từ nhiệm

 • Đơn xin nghỉ việc của viên chức.
 • Báo cáo của cơ quan tham vấn.

Hiện giờ thì Theo Quy định 41, cả từ nhiệm và miễn nhiệm đều sử dụng các loại tài liệu sau:

 • Báo cáo công việc cán bộ của cơ quan tham vấn.
 • Quyết định, kết luận, công bố, quan điểm ​​của cơ quan có thẩm quyền; biên bản hội nghị, đơn đề xuất từ nhiệm của nhân viên; báo cáo theo đề xuất của cơ quan sử dụng nhân viên và các tài liệu khác có liên can.

5. Cán bộ từ nhiệm có thể được phê chuẩn bổ dụng, quy hoạch

Điều 10 Quy chế 41 quy định về việc sắp đặt công việc đối với cán bộ sau lúc nghỉ việc. Chi tiết, nếu họ có ước muốn tiếp diễn làm việc sau lúc nghỉ việc thì sẽ được phê chuẩn, sắp đặt công tác thích hợp với năng lực, đạo đức và kinh nghiệm công việc.

Cùng lúc, nếu đã từ nhiệm, được sắp đặt làm công tác khác được bình chọn tốt, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, giải quyết những yếu kém, sai phép, thiếu sót thì được phê chuẩn quy hoạch, bổ dụng, giới thiệu ứng cử.


Thông tin thêm

Điểm mới về miễn nhiệm, từ nhiệm cán bộ

Ngày 03/11/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ nhiệm với cán bộ.Quy định 41 quy định nguyên lý, thẩm quyền, căn cứ, thứ tự phê chuẩn việc miễn nhiệm, từ nhiệm đối với cán bộ chỉ đạo, điều hành; vận dụng đối với cán bộ chỉ đạo, điều hành trong hệ thống chính trị. Theo ấy so với quy định trước đây thì Quy định số 41-QĐ/TW có rất nhiều điểm mới nhưng mọi cán bộ cần xem xét. Vậy sau đây là nội dung cụ thể 5 điểm mới về việc miễn nhiệm, từ nhiệm với cán bộ mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.Điểm mới về miễn nhiệm, từ nhiệm cán bộ mới nhất1. Không cho cán bộ từ nhiệm nếu phải miễn nhiệm2. 6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp phê chuẩn cán bộ từ chức3. Quyết định miễn nhiệm, cho từ nhiệm chậm nhất trong 25 ngày4. Quy định mới về giấy tờ miễn nhiệm, từ chức5. Cán bộ từ nhiệm có thể được phê chuẩn bổ dụng, quy hoạch(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Không cho cán bộ từ nhiệm nếu phải miễn nhiệmKhông cho cán bộ từ chúc nếu phải miễn nhiệm được nhắc đến tới tại khoản 3 Điều 3 Quy định 41. Chi tiết:Kiên quyết, kịp thời phê chuẩn cho miễn nhiệm, từ nhiệm đối với cán bộ lúc có đủ căn cứ. Không tiến hành việc cho từ nhiệm đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm.Trong lúc ấy, khoản 3 Điều 3 Quy định 260 cũ ko nhắc đến tới vấn đề này nhưng chỉ nêu, việc từ nhiệm của cán bộ do người đứng đầu quyết định sau lúc tham khảo quan điểm của các thành viên chỉ đạo khác.Cùng lúc, so với quy định cũ, Quy định 41 cũng tách riêng 1 Điều về thẩm quyền nhưng chẳng phải nêu trong nguyên lý chung như Quy định 260. Chi tiết:- Cấp có thẩm quyền bổ dụng, giới thiệu cán bộ ứng cử thì cũng có thẩm quyền phê chuẩn cán bộ miễn nhiệm, từ nhiệm.-Khi việc cho từ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền cấp trên thì cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo cấp trên yêu cầu miễn nhiệm, từ nhiệm.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Khi có đủ căn cứ, cấp trên có quyền đề xuất cấp dưới phê chuẩn, tiến hành miễn nhiệm, từ nhiệm với cán bộ.2. 6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp phê chuẩn cán bộ từ chứcĐiều này được quy địn tại Điều 5 và Điều 6 Quy định 41 như sau:Xem xét miễn nhiệmBị cảnh cáo/khiển trách, uy tín suy giảm chẳng thể đảm nhận chức phận được giao (quy định cũ đang là đề xuất nhiệm vụ công việc cần phải thay thế). Cùng lúc, bỏ trường hợp vi phạm luật pháp bị kết luận bằng văn bản nhưng mà chưa tới mức cất chức/bãi nhiệm.Bị khiển trách 02 lần trở lên trong cùng 1 nhiệm kỳ/thời hạn bổ dụng (quy định cũ ko nên rõ bề ngoài kỷ luật khiển trách nhưng chỉ đề xuất là bị kỷ luật 2 lần).Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu (quy định mới được bổ sung).Có 02 5 liên tục xếp loại mức ko chấm dứt nhiệm vụ (như quy định cũ).Bị kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm điều Đảng viên ko được làm, nghĩa vụ nêu gương, tác động xấu tới uy tín bản thân, cơ quan, đơn vị đang công việc (quy định cũ quy định bị kết luận vi phạm những điều Đảng viên, cán bộ, công chức ko được làm).Bị kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng tới mức phải miễn nhiệm (như quy định cũ).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Như vậy, so với quy định cũ, Bộ Chính trị đã bổ sung thêm nhiều trường hợp miễn nhiệm cũng như bỏ trường hợp “để/làm đơn vị mất kết đoàn, bị kết luận bằng văn bản về việc vi phạm nhân cách đạo đức cán bộ”.Xem xét từ nhiệmDo giảm thiểu về năng lực/ko còn đủ uy tín để chấm dứt chức trách, nhiệm vụ được giao (trước đây là do nhận thấy giảm thiểu về năng lực…)Để cơ quan, đơn vị mình điều hành, gánh vác xảy ra sai phép nghiêm trọng (quy định cũ là do nhận thấy sai phép, thiếu sót của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc của cấp dưới có liên can tới nghĩa vụ của mình).Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu (quy định mới được bổ sung).Vì lý do chính đáng khác của tư nhân. Việc cán bộ xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe hiện đã ko còn được liệt kê thành 1 trường hợp biệt lập. Có thể thấy, lý do chính đáng khác của tư nhân theo quy định mới đã bao gồm lý do sức khỏe này.Kế bên ấy, Bộ Chính trị đã ko đưa trường hợp “cán bộ từ nhiệm để chuyển giao địa điểm chỉ đạo, điều hành” vào 1 trong các trường hợp được từ nhiệm nêu tại Quy định 41 này.3. Quyết định miễn nhiệm, cho từ nhiệm chậm nhất trong 25 ngàyTrước đây, tại Quy định 260, Bộ Chính trị quy định về thứ tự phê chuẩn cho cán bộ miễn nhiệm, từ nhiệm theo quy định riêng và quy định thời kì khắc phục, phê chuẩn miễn nhiệm, từ nhiệm của cán bộ là trong thời hạn 30 ngày (theo Điều 19 Quy định 260).Tuy nhiên, tại Quy định 41, thứ tự phê chuẩn miễn nhiệm, từ nhiệm đã được trình bày chi tiết, rõ ràng hơn như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Chậm nhất 10 ngày làm việc từ khi lúc có đủ căn cứ miễn nhiệm, từ nhiệm: Cấp ủy, tổ chức Đảng, cộng đồng chỉ đạo, người đứng đầu tư quan, đơn vị sử dụng cán bộ… có nghĩa vụ luận bàn với cán bộ, yêu cầu cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định.- 10 ngày làm việc: Cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định việc miễn nhiệm, từ nhiệm.- Không quá 15 ngày làm việc: Nếu có lý do khách quan, trong trường hợp thiết yếu có thể kéo dài thời kì khắc phục.Như vậy, theo quy định này, thời kì nhanh nhất để phê chuẩn, quyết định miễn nhiệm, từ nhiệm cán bộ là 20 ngày, dài nhất là 25 ngày.4. Quy định mới về giấy tờ miễn nhiệm, từ chứcNếu như trước đây, Quy định 260 đề xuất giấy tờ của từng trường hợp như sau:Khi phê chuẩn miễn nhiệmTờ trình về công việc cán bộ của cơ quan tham vấn.Văn bản liên can lúc phê chuẩn miễn nhiệm gồm quyết định kỷ luật, văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền liên can tới cán bộ.Tóm lược lý lịch cán bộ.Nhận xét, bình chọn cán bộ trong nhiệm kỳ, thời hạn giữ chức phận.Khi phê chuẩn từ chứcĐơn xin từ nhiệm của cán bộ.Tờ trình của cơ quan tham vấn.Thì hiện tại theo Quy định 41, cả trường hợp từ nhiệm và miễn nhiệm đều sử dụng hợp nhất những loại giấy tờ như sau:Tờ trình về công việc cán bộ của cơ quan tham vấn.Quyết định, kết luận, công bố, quan điểm của cơ quan có thẩm quyền; biên bản hội nghị, đơn xin của cán bộ xin từ nhiệm; báo cáo đề xuất của cơ quan sử dụng cán bộ cùng các tài liệu liên can khác.5. Cán bộ từ nhiệm có thể được phê chuẩn bổ dụng, quy hoạchĐiều 10 Quy định 41 nêu về việc sắp đặt công việc với cán bộ sau lúc từ nhiệm. Chi tiết, nếu có ước muốn tiếp diễn công việc sau lúc từ nhiệm thì sẽ được phê chuẩn, sắp đặt công việc thích hợp sau lúc căn cứ vào năng lực, đạo đức, kinh nghiệm làm việc.Cùng lúc, nếu đã từ nhiệm, được sắp đặt công việc khác và được bình chọn tốt, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, giải quyết yếu kém, sai phép, thiếu sót thì có thể được phê chuẩn quy hoạch, bổ dụng, giới thiệu ứng cử.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

#Điểm #mới #về #miễn #nhiệm #từ #chức #cán #bộ


#Điểm #mới #về #miễn #nhiệm #từ #chức #cán #bộ

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button