Giáo Dục

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng (10 mẫu)

Viết một đoạn văn ngắn về cách chúng ta nên làm để tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh là tài liệu hữu ích, gồm 10 đoạn văn mẫu.

Qua tài liệu này giúp các bạn học sinh lớp 7 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, từ đó củng cố vốn từ, biết cách viết đoạn văn để giải bài tập tiếng Anh 7 trang 45 bài 10. Chúc các bạn học tốt.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 1

Tiếng Anh

Nowadays, energy is being run out more and more so it is one of the most important things of our life. We need to save energy because nobody of us can lives without energy. So why don’t we start to do it right in our home? We have many ways to save energy in our home. One of those ways is using electricity, water and gas economically. Such as we should turn off the light in room when we go out or in unnecessary situations, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. Use a microwave instead of a stove to reheat food. Use rechargeable batteries instead of disposable batteries… Besides, we should use electrical equipments which are energy – saving. Such as using lights and fans that have low capacity, or using equipments which reserve electricty. Not only do these help us to save money but also they work effectively.
In addition, we should frequently check electrical equipments in our home in order to fix opportunely. In summary, we need to save energy so that energy isn’t run out and continues to serve human’s life.

Tiếng Việt

Ngày nay, năng lượng đang bị cạn kiệt ngày càng nhiều vì vậy nó là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta. Chúng ta cần tiết kiệm năng lượng bởi vì không ai trong chúng ta có thể sống mà không có năng lượng. Vậy tại sao chúng ta không bắt tay vào thực hiện ngay tại nhà của mình? Chúng ta có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng trong nhà. Một trong những cách đó là sử dụng tiết kiệm điện, nước, gas. Chẳng hạn như chúng ta nên tắt đèn trong phòng khi đi ra ngoài hoặc trong những trường hợp không cần thiết, tránh lãng phí nước, tắt bếp khi ngừng nấu. Sử dụng lò vi sóng thay cho bếp để hâm nóng thức ăn. Sử dụng pin sạc thay cho pin dùng một lần … Bên cạnh đó, chúng ta nên sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm điện. Chẳng hạn như sử dụng đèn và quạt có công suất thấp, hoặc sử dụng thiết bị dự trữ điện. Những điều này không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm tiền mà còn hoạt động hiệu quả.
Ngoài ra, chúng ta nên thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong nhà để kịp thời sửa chữa. Tóm lại, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng để năng lượng không bị cạn kiệt và tiếp tục phục vụ cuộc sống của con người.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 2

Tiếng Anh

As you know, energy is very importsnt for our lives. We need energy to live and to work. If there isn’t energy, our lives will be very difficult. However, the natural resources are being used up. So we should know how to save energy in the three following ways: First: how to save water. Second: how to save electricity. Third: how to save petrol or gas. As for me, we should save water by taking a shower instead of a bath; using less hydro. We should save electricity by turning off the lights, TV, air conditioner,…before leaving the room; using low energy light bulbs. To save petrol or gas, we should use public transport for short trips; try walking or cycling instead of using cars or motorbikes; using less gas when cooking. To sum up, we should save energy because to save is also to money as to as natural resources.

Tiếng Việt 

Như bạn đã biết, năng lượng rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần năng lượng để sống và làm việc. Nếu không có nghị lực, cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang được sử dụng hết. Vì vậy chúng ta nên biết cách tiết kiệm năng lượng theo 3 cách sau: Thứ nhất: làm thế nào để tiết kiệm nước. Thứ hai: làm thế nào để tiết kiệm điện. Thứ ba: làm thế nào để tiết kiệm xăng hoặc xăng. Đối với tôi, chúng ta nên tiết kiệm nước bằng cách tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn; sử dụng ít hydro hơn. Chúng ta nên tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn, TV, điều hòa, … trước khi ra khỏi phòng; sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Để tiết kiệm xăng hoặc xăng, chúng ta nên sử dụng phương tiện công cộng cho những chuyến đi ngắn; thử đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì sử dụng ô tô hoặc xe máy; sử dụng ít gas hơn khi đun nấu. Tóm lại, chúng ta nên tiết kiệm năng lượng bởi vì tiết kiệm cũng là tiền đối với tài nguyên thiên nhiên.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 3

Tiếng Anh

With fast growth of civilization there is also an ever mounting need for energy. Energy may be in the form of fuels or electricity. Petrol is a liquid fuel which is used widely nowadays. But this kind of fuels is likely to be exhausted at the rate man is using it recently. To meet the challenge, various methods have been suggested. One is to minimize the man’s demand in using the energy. Non-essential consumption should be minimized. During certain days of the year, people all over the world turn off the electricity for 1 hour to save the energy. Modern gadgets consuming energy should only be used when they are absolutely necessary. Energy conservation is possible through modernization of plant and equipment. People should replace the obsolete equipment by the modern ones. Energy can be saved on transport by the following methods. People should commute by the rail rather than by cars and vans. The transport must be improved with a view to sparing the energy. Cities must be planned in such a way that the commuting distance from this place to others is minimized. In industry, many things could be done to reduce waste of energy or to economize energy. The machine maintenance needs to be tightened; heater must be utilized properly. When systems are streamlined, economy in fuel is obvious. Instead of using materials requiring higher energy, those which require lower energy should be used. We hope man with his ever rising urge for existence will cope up with this urgent problem and find alternatives

Tiếng Việt

Với sự phát triển nhanh chóng của nền văn minh, nhu cầu năng lượng cũng ngày càng cao. Năng lượng có thể ở dạng nhiên liệu hoặc điện. Xăng dầu là nhiên liệu lỏng được sử dụng rộng rãi hiện nay. Nhưng loại nhiên liệu này có thể sẽ cạn kiệt với tốc độ mà con người đang sử dụng nó trong thời gian gần đây. Để đáp ứng thách thức, nhiều phương pháp khác nhau đã được đề xuất. Một là giảm thiểu nhu cầu của con người trong việc sử dụng năng lượng. Tiêu dùng không thiết yếu nên được giảm thiểu. Trong những ngày nhất định trong năm, mọi người trên khắp thế giới tắt điện trong 1 giờ để tiết kiệm năng lượng. Các tiện ích hiện đại tiêu tốn nhiều năng lượng chỉ nên được sử dụng khi chúng thực sự cần thiết. Có thể tiết kiệm năng lượng thông qua hiện đại hóa nhà máy và thiết bị. Mọi người nên thay thế những thiết bị lạc hậu bằng những thiết bị hiện đại. Có thể tiết kiệm năng lượng khi vận chuyển bằng các phương pháp sau. Mọi người nên đi bằng đường sắt hơn là ô tô và xe tải. Giao thông vận tải phải được cải thiện để tiết kiệm năng lượng. Các thành phố phải được quy hoạch sao cho giảm thiểu khoảng cách đi lại từ nơi này đến nơi khác. Trong công nghiệp, nhiều việc có thể được thực hiện để giảm lãng phí năng lượng hoặc tiết kiệm năng lượng. Việc bảo trì máy cần được thắt chặt; lò sưởi phải được sử dụng đúng cách. Khi hệ thống được sắp xếp hợp lý, khả năng tiết kiệm nhiên liệu là điều hiển nhiên. Thay vì sử dụng các vật liệu yêu cầu năng lượng cao hơn, nên sử dụng những vật liệu yêu cầu năng lượng thấp hơn. Chúng tôi hy vọng con người với sự thôi thúc không ngừng dâng cao về sự tồn tại của mình sẽ đối phó với vấn đề cấp bách này và tìm ra giải pháp thay thế.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 4

Tiếng Anh 

We can save energy by doing some following tips. First of all, we should use electricity more efficiently and reduce our electricity bill. We need to turn off the TV when we are not watching, turn off all the lights before going to bed. Besides, we should not leave the fridge door open in a long time due to wasting of electricity. Morever, we should save water by taking showers instead of baths or turning off the water when you don not use it. The next tip is reducing the use of fossil fuels like gas, coal, and oil. It is not only saving energy but also protect our environment. To do this, we can use public transport and avoid using car or motorbike for short trip. All in all, because our energy is limited we need to reserve it for the future generations.

Tiếng Việt 

Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách thực hiện một số gợi ý dưới đây. Trước hết, chúng ta cần sử dụng điện năng một cách hiệu quả và giảm thiểu hóa đơn điện. Chúng ta cần tắt TV khi chúng ta không xem nữa, tắt hết điện trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó, chúng ta không nên để cửa tủ lạnh mở trong thời gian dài vì nó sẽ lãng phí điện năng. Hơn nữa, chúng ta nên tiết kiệm nguồn nước bằng cách tắm bằng vòi hoa sen thay vì tắm bằng bồn tắm hay tắt vòi nước khi chúng ta không sử dụng. Gợi ý tiếp theo là giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như khí gas, than và dầu. Điều này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn bảo về môi trường sống xung quanh. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng các phương tiện công cộng và tránh việc sử dụng ô tô, xe máy khi đi quãng đường ngắn. Tóm lại, bởi vì năng lượng của chúng ta là có hạn, nên chúng ta cần bảo tồn nó cho thế hệ tương lai.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 5

Tiếng Anh 

There are some tips to save power which I think are very easy to apply. Firstly, we should use energy saving light bulbs in our house. It will help us to reduce our electricity bill. Secondly, we should use public transport if we need to go long distance. We can use bicycles for short distances. I think it is good for our health and economical. And remember, before going to bed, we should turn off all lights and other unused electrical devices. It’s an easy way to save our planet.

Tiếng Việt 

Có một số mẹo để tiết kiệm năng lượng tớ nghĩ là rất dễ áp dụng. Đầu tiên chúng ta nên sử dụng bóng đèn tiêu thụ ít năng lượng trong gia đình. Nó sẽ giúp chúng ta giảm hóa đơn tiền điện. Thứ hai chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu chúng ta đi khoảng cách xa. Chúng ta có thể sử dụng xe đạp cho các khoảng cách ngắn. Tớ nghĩ điều đó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta và tiết kiệm tiền. Và hãy nhớ trước khi đi ngủ, chúng ta nên tắt tất cả bóng đèn và các thiết bị điện không sử dụng. Đó là một cách rất đơn giản đế cứu trái đất của chúng ta.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 6

Tiếng Anh 

There are many ways to save energy. Here are a few ideas to get you started: First, change your travel behaviour, think more in terms of public transportation, if possible, walk or ride your bicycle instead of taking the car. Second, choose products that come with lightweight packaging. Third, turn off lights and appliances when you are not using them, use energy-saving light bulbs. Finally, Use rechargeable batteries instead of disposable batteries. These are easy ways for us to save energy everyday.

Tiếng Việt

Có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng. Dưới đây là một vài ý tưởng giúp bạn bắt đầu: Đầu tiên, thay đổi hành vi đi lại của bạn, suy nghĩ nhiều hơn về phương tiện giao thông công cộng, nếu có thể, đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì đi xe hơi. Thứ hai, chọn sản phẩm đi kèm với bao bì nhẹ. Thứ ba, tắt đèn và các thiết bị khi bạn không sử dụng chúng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Cuối cùng, sử dụng pin sạc thay vì pin dùng một lần. Đây là những cách dễ dàng để chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng mỗi ngày.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 7

Tiếng Anh 

In our daily life, energy play a very important role, so we should save energy. I think there are many ways to save energy and now I will share with you some ways to save energy effectively. Firstly, we should turn off all the electric appliances when we don’t use them such as: lights, fans, air conditioner. Secondly, we can use solar energy or wind energy instead of electric energy in our house. It will help us save more money. Thirdly, we can go to school or go to work on foot, by bike or by public transport instead of motorbike or car. By these ways, the energy will be saved.

Tiếng Việt 

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, năng lượng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, vì thế chúng ta nên tiết kiệm năng lượng. Tôi nghĩ có nhiều cách tiết kiệm năng lượng và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số cách tiết kiệm hiệu quả. Đầu tiên, chúng ta nên tắt tất cả những thiết bị điện khi không sử dụng như đèn, quạt, điều hòa. Thứ 2, chúng ta có thể sử dụng năng lượng mặt trời hay năng lượng gió thay cho điện ở trong nhà của chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thứ 3, thay vì đi ô tô hay xe máy, chúng ta có thể đi bộ đi học hoặc đi làm. Bằng những cách này, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều năng lượng.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 8

Tiếng Anh

In my opinion, we ought to save energy because energy is very important in our life. Firstly, we should save water. We can do any activities with water. Saving water is easy. However, some people don’t know how to save water. Try to reduce the amount of water tour family uses. Instead of using the bathtub, we should use the showers. Because the bathtub uses twice as much water as showers. Beside, we should check the pipes usually and remember to turn off the faucet’s water. Secondly, we should save electricity. We ought to turn off the light when we go out orin unnecessary situation. Use the fan to replace the air conditioner to save electricity. On the other hand, we do not use many electrical appliances during rush- hour such as electric iron, washer,… And use the saving-energy equipment. Thirdly, we should save gas. Instead of going to school by motorbike or car, we should go to school by bicycle or public transport such as bus, subway,…Moreover, we should prepare the food before cooking with the gas stove to save gas. In short, the energy source is not endless, so we must save energy to protect our life. Let’s save energy together.

Tiếng Việt

Theo tôi, chúng ta nên tiết kiệm năng lượng vì năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nên tiết kiệm nước. Chúng ta có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào với nước. Tiết kiệm nước rất dễ dàng. Tuy nhiên, một số người không biết cách tiết kiệm nước. Cố gắng giảm lượng nước sử dụng của các tour du lịch gia đình. Thay vì sử dụng bồn tắm, chúng ta nên sử dụng vòi hoa sen. Vì bồn tắm sử dụng lượng nước gấp đôi vòi hoa sen. Bên cạnh đó, chúng ta nên kiểm tra đường ống thường xuyên và nhớ tắt nguồn nước của vòi. Thứ hai, chúng ta nên tiết kiệm điện. Chúng ta nên tắt đèn khi chúng ta ra ngoài nếu không gặp trường hợp không cần thiết. Sử dụng quạt thay thế điều hòa để tiết kiệm điện. Mặt khác, chúng ta không sử dụng nhiều thiết bị điện trong giờ cao điểm như bàn ủi điện, máy giặt, … và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện. Thứ ba, chúng ta nên tiết kiệm xăng. Thay vì đến trường bằng xe máy, ô tô, chúng ta nên đến trường bằng xe đạp hoặc các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm,… Hơn nữa, chúng ta nên sơ chế đồ ăn trước khi nấu bằng bếp gas để tiết kiệm gas. Tóm lại, nguồn năng lượng không phải là vô tận nên chúng ta phải tiết kiệm năng lượng để bảo vệ cuộc sống của mình. Hãy cùng nhau tiết kiệm năng lượng.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 9

Tiếng Anh

Electricity saving is a very good job, the media and people mentioned a lot on the news, books, newspapers. But few do this job. Electricity saving has a very common theme: “Shutting down when not in use” and at the same time it is also a way to save electricity. There are still a lot of ways to save on electricity: buy household appliances that consume less electricity, do not use more electronics at home at the same time. Let’s join hands to save energy. light !

Tiếng Việt

Tiết kiệm điện là một việc làm rất tốt, được các phương tiện truyền thông và người dân nhắc đến nhiều trên các bản tin, sách, báo. Nhưng ít người làm công việc này. Tiết kiệm điện có một chủ đề rất phổ biến: “Tắt khi không sử dụng” đồng thời cũng là một cách để tiết kiệm điện. Vẫn còn rất nhiều cách để tiết kiệm điện: mua các thiết bị gia dụng ít tiêu thụ điện, không sử dụng nhiều đồ điện tử trong nhà cùng một lúc. Hãy chung tay tiết kiệm điện. ánh sáng !

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 10

Tiếng Anh 

Energy is very important in our daily life. We use energy for almost everything we do. However energy is limited. We should do the following things to save energy. Firstly, we should use electricity more efficiently. Secondly, we had better reduce our electricity bills. Besides, it’s necessary to turn off the lights when leaving a room or before going to bed to save energy. Moreover, we ought to reduce the use of fossil fuels. In short, we should try our best to save energy for our future and for our planet’s future.

Tiếng Việt 

Năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng năng lượng cho hầu hết mọi thứ chúng ta làm. Tuy nhiên, năng lượng là có hạn. Chúng ta nên làm những điều sau đây để tiết kiệm năng lượng. Đầu tiên, chúng ta nên sử dụng điện một cách hiệu quả hơn. Thứ hai, chúng ta nên giảm hóa đơn tiền điện. Bên cạnh đó, nên tắt đèn khi rời khỏi phòng hoặc trước khi đi ngủ để tiết kiệm năng lượng. Chúng ta cũng nên giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tóm lại, chúng ta nên cố gắng hết sức để tiết kiệm năng lượng cho tương lai của chúng ta và cho hành tinh của chúng ta.

Viết một đoạn văn ngắn về cách chúng ta nên làm để tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh là tài liệu hữu ích, gồm 10 đoạn văn mẫu.

Qua tài liệu này giúp các bạn học sinh lớp 7 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, từ đó củng cố vốn từ, biết cách viết đoạn văn để giải bài tập tiếng Anh 7 trang 45 bài 10. Chúc các bạn học tốt.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 1

Tiếng Anh

Nowadays, energy is being run out more and more so it is one of the most important things of our life. We need to save energy because nobody of us can lives without energy. So why don’t we start to do it right in our home? We have many ways to save energy in our home. One of those ways is using electricity, water and gas economically. Such as we should turn off the light in room when we go out or in unnecessary situations, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. Use a microwave instead of a stove to reheat food. Use rechargeable batteries instead of disposable batteries… Besides, we should use electrical equipments which are energy – saving. Such as using lights and fans that have low capacity, or using equipments which reserve electricty. Not only do these help us to save money but also they work effectively.
In addition, we should frequently check electrical equipments in our home in order to fix opportunely. In summary, we need to save energy so that energy isn’t run out and continues to serve human’s life.

Tiếng Việt

Ngày nay, năng lượng đang bị cạn kiệt ngày càng nhiều vì vậy nó là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta. Chúng ta cần tiết kiệm năng lượng bởi vì không ai trong chúng ta có thể sống mà không có năng lượng. Vậy tại sao chúng ta không bắt tay vào thực hiện ngay tại nhà của mình? Chúng ta có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng trong nhà. Một trong những cách đó là sử dụng tiết kiệm điện, nước, gas. Chẳng hạn như chúng ta nên tắt đèn trong phòng khi đi ra ngoài hoặc trong những trường hợp không cần thiết, tránh lãng phí nước, tắt bếp khi ngừng nấu. Sử dụng lò vi sóng thay cho bếp để hâm nóng thức ăn. Sử dụng pin sạc thay cho pin dùng một lần … Bên cạnh đó, chúng ta nên sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm điện. Chẳng hạn như sử dụng đèn và quạt có công suất thấp, hoặc sử dụng thiết bị dự trữ điện. Những điều này không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm tiền mà còn hoạt động hiệu quả.
Ngoài ra, chúng ta nên thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong nhà để kịp thời sửa chữa. Tóm lại, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng để năng lượng không bị cạn kiệt và tiếp tục phục vụ cuộc sống của con người.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 2

Tiếng Anh

As you know, energy is very importsnt for our lives. We need energy to live and to work. If there isn’t energy, our lives will be very difficult. However, the natural resources are being used up. So we should know how to save energy in the three following ways: First: how to save water. Second: how to save electricity. Third: how to save petrol or gas. As for me, we should save water by taking a shower instead of a bath; using less hydro. We should save electricity by turning off the lights, TV, air conditioner,…before leaving the room; using low energy light bulbs. To save petrol or gas, we should use public transport for short trips; try walking or cycling instead of using cars or motorbikes; using less gas when cooking. To sum up, we should save energy because to save is also to money as to as natural resources.

Tiếng Việt 

Như bạn đã biết, năng lượng rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần năng lượng để sống và làm việc. Nếu không có nghị lực, cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang được sử dụng hết. Vì vậy chúng ta nên biết cách tiết kiệm năng lượng theo 3 cách sau: Thứ nhất: làm thế nào để tiết kiệm nước. Thứ hai: làm thế nào để tiết kiệm điện. Thứ ba: làm thế nào để tiết kiệm xăng hoặc xăng. Đối với tôi, chúng ta nên tiết kiệm nước bằng cách tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn; sử dụng ít hydro hơn. Chúng ta nên tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn, TV, điều hòa, … trước khi ra khỏi phòng; sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Để tiết kiệm xăng hoặc xăng, chúng ta nên sử dụng phương tiện công cộng cho những chuyến đi ngắn; thử đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì sử dụng ô tô hoặc xe máy; sử dụng ít gas hơn khi đun nấu. Tóm lại, chúng ta nên tiết kiệm năng lượng bởi vì tiết kiệm cũng là tiền đối với tài nguyên thiên nhiên.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 3

Tiếng Anh

With fast growth of civilization there is also an ever mounting need for energy. Energy may be in the form of fuels or electricity. Petrol is a liquid fuel which is used widely nowadays. But this kind of fuels is likely to be exhausted at the rate man is using it recently. To meet the challenge, various methods have been suggested. One is to minimize the man’s demand in using the energy. Non-essential consumption should be minimized. During certain days of the year, people all over the world turn off the electricity for 1 hour to save the energy. Modern gadgets consuming energy should only be used when they are absolutely necessary. Energy conservation is possible through modernization of plant and equipment. People should replace the obsolete equipment by the modern ones. Energy can be saved on transport by the following methods. People should commute by the rail rather than by cars and vans. The transport must be improved with a view to sparing the energy. Cities must be planned in such a way that the commuting distance from this place to others is minimized. In industry, many things could be done to reduce waste of energy or to economize energy. The machine maintenance needs to be tightened; heater must be utilized properly. When systems are streamlined, economy in fuel is obvious. Instead of using materials requiring higher energy, those which require lower energy should be used. We hope man with his ever rising urge for existence will cope up with this urgent problem and find alternatives

Tiếng Việt

Với sự phát triển nhanh chóng của nền văn minh, nhu cầu năng lượng cũng ngày càng cao. Năng lượng có thể ở dạng nhiên liệu hoặc điện. Xăng dầu là nhiên liệu lỏng được sử dụng rộng rãi hiện nay. Nhưng loại nhiên liệu này có thể sẽ cạn kiệt với tốc độ mà con người đang sử dụng nó trong thời gian gần đây. Để đáp ứng thách thức, nhiều phương pháp khác nhau đã được đề xuất. Một là giảm thiểu nhu cầu của con người trong việc sử dụng năng lượng. Tiêu dùng không thiết yếu nên được giảm thiểu. Trong những ngày nhất định trong năm, mọi người trên khắp thế giới tắt điện trong 1 giờ để tiết kiệm năng lượng. Các tiện ích hiện đại tiêu tốn nhiều năng lượng chỉ nên được sử dụng khi chúng thực sự cần thiết. Có thể tiết kiệm năng lượng thông qua hiện đại hóa nhà máy và thiết bị. Mọi người nên thay thế những thiết bị lạc hậu bằng những thiết bị hiện đại. Có thể tiết kiệm năng lượng khi vận chuyển bằng các phương pháp sau. Mọi người nên đi bằng đường sắt hơn là ô tô và xe tải. Giao thông vận tải phải được cải thiện để tiết kiệm năng lượng. Các thành phố phải được quy hoạch sao cho giảm thiểu khoảng cách đi lại từ nơi này đến nơi khác. Trong công nghiệp, nhiều việc có thể được thực hiện để giảm lãng phí năng lượng hoặc tiết kiệm năng lượng. Việc bảo trì máy cần được thắt chặt; lò sưởi phải được sử dụng đúng cách. Khi hệ thống được sắp xếp hợp lý, khả năng tiết kiệm nhiên liệu là điều hiển nhiên. Thay vì sử dụng các vật liệu yêu cầu năng lượng cao hơn, nên sử dụng những vật liệu yêu cầu năng lượng thấp hơn. Chúng tôi hy vọng con người với sự thôi thúc không ngừng dâng cao về sự tồn tại của mình sẽ đối phó với vấn đề cấp bách này và tìm ra giải pháp thay thế.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 4

Tiếng Anh 

We can save energy by doing some following tips. First of all, we should use electricity more efficiently and reduce our electricity bill. We need to turn off the TV when we are not watching, turn off all the lights before going to bed. Besides, we should not leave the fridge door open in a long time due to wasting of electricity. Morever, we should save water by taking showers instead of baths or turning off the water when you don not use it. The next tip is reducing the use of fossil fuels like gas, coal, and oil. It is not only saving energy but also protect our environment. To do this, we can use public transport and avoid using car or motorbike for short trip. All in all, because our energy is limited we need to reserve it for the future generations.

Tiếng Việt 

Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách thực hiện một số gợi ý dưới đây. Trước hết, chúng ta cần sử dụng điện năng một cách hiệu quả và giảm thiểu hóa đơn điện. Chúng ta cần tắt TV khi chúng ta không xem nữa, tắt hết điện trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó, chúng ta không nên để cửa tủ lạnh mở trong thời gian dài vì nó sẽ lãng phí điện năng. Hơn nữa, chúng ta nên tiết kiệm nguồn nước bằng cách tắm bằng vòi hoa sen thay vì tắm bằng bồn tắm hay tắt vòi nước khi chúng ta không sử dụng. Gợi ý tiếp theo là giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như khí gas, than và dầu. Điều này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn bảo về môi trường sống xung quanh. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng các phương tiện công cộng và tránh việc sử dụng ô tô, xe máy khi đi quãng đường ngắn. Tóm lại, bởi vì năng lượng của chúng ta là có hạn, nên chúng ta cần bảo tồn nó cho thế hệ tương lai.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 5

Tiếng Anh 

There are some tips to save power which I think are very easy to apply. Firstly, we should use energy saving light bulbs in our house. It will help us to reduce our electricity bill. Secondly, we should use public transport if we need to go long distance. We can use bicycles for short distances. I think it is good for our health and economical. And remember, before going to bed, we should turn off all lights and other unused electrical devices. It’s an easy way to save our planet.

Tiếng Việt 

Có một số mẹo để tiết kiệm năng lượng tớ nghĩ là rất dễ áp dụng. Đầu tiên chúng ta nên sử dụng bóng đèn tiêu thụ ít năng lượng trong gia đình. Nó sẽ giúp chúng ta giảm hóa đơn tiền điện. Thứ hai chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu chúng ta đi khoảng cách xa. Chúng ta có thể sử dụng xe đạp cho các khoảng cách ngắn. Tớ nghĩ điều đó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta và tiết kiệm tiền. Và hãy nhớ trước khi đi ngủ, chúng ta nên tắt tất cả bóng đèn và các thiết bị điện không sử dụng. Đó là một cách rất đơn giản đế cứu trái đất của chúng ta.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 6

Tiếng Anh 

There are many ways to save energy. Here are a few ideas to get you started: First, change your travel behaviour, think more in terms of public transportation, if possible, walk or ride your bicycle instead of taking the car. Second, choose products that come with lightweight packaging. Third, turn off lights and appliances when you are not using them, use energy-saving light bulbs. Finally, Use rechargeable batteries instead of disposable batteries. These are easy ways for us to save energy everyday.

Tiếng Việt

Có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng. Dưới đây là một vài ý tưởng giúp bạn bắt đầu: Đầu tiên, thay đổi hành vi đi lại của bạn, suy nghĩ nhiều hơn về phương tiện giao thông công cộng, nếu có thể, đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì đi xe hơi. Thứ hai, chọn sản phẩm đi kèm với bao bì nhẹ. Thứ ba, tắt đèn và các thiết bị khi bạn không sử dụng chúng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Cuối cùng, sử dụng pin sạc thay vì pin dùng một lần. Đây là những cách dễ dàng để chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng mỗi ngày.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 7

Tiếng Anh 

In our daily life, energy play a very important role, so we should save energy. I think there are many ways to save energy and now I will share with you some ways to save energy effectively. Firstly, we should turn off all the electric appliances when we don’t use them such as: lights, fans, air conditioner. Secondly, we can use solar energy or wind energy instead of electric energy in our house. It will help us save more money. Thirdly, we can go to school or go to work on foot, by bike or by public transport instead of motorbike or car. By these ways, the energy will be saved.

Tiếng Việt 

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, năng lượng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, vì thế chúng ta nên tiết kiệm năng lượng. Tôi nghĩ có nhiều cách tiết kiệm năng lượng và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số cách tiết kiệm hiệu quả. Đầu tiên, chúng ta nên tắt tất cả những thiết bị điện khi không sử dụng như đèn, quạt, điều hòa. Thứ 2, chúng ta có thể sử dụng năng lượng mặt trời hay năng lượng gió thay cho điện ở trong nhà của chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thứ 3, thay vì đi ô tô hay xe máy, chúng ta có thể đi bộ đi học hoặc đi làm. Bằng những cách này, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều năng lượng.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 8

Tiếng Anh

In my opinion, we ought to save energy because energy is very important in our life. Firstly, we should save water. We can do any activities with water. Saving water is easy. However, some people don’t know how to save water. Try to reduce the amount of water tour family uses. Instead of using the bathtub, we should use the showers. Because the bathtub uses twice as much water as showers. Beside, we should check the pipes usually and remember to turn off the faucet’s water. Secondly, we should save electricity. We ought to turn off the light when we go out orin unnecessary situation. Use the fan to replace the air conditioner to save electricity. On the other hand, we do not use many electrical appliances during rush- hour such as electric iron, washer,… And use the saving-energy equipment. Thirdly, we should save gas. Instead of going to school by motorbike or car, we should go to school by bicycle or public transport such as bus, subway,…Moreover, we should prepare the food before cooking with the gas stove to save gas. In short, the energy source is not endless, so we must save energy to protect our life. Let’s save energy together.

Tiếng Việt

Theo tôi, chúng ta nên tiết kiệm năng lượng vì năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nên tiết kiệm nước. Chúng ta có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào với nước. Tiết kiệm nước rất dễ dàng. Tuy nhiên, một số người không biết cách tiết kiệm nước. Cố gắng giảm lượng nước sử dụng của các tour du lịch gia đình. Thay vì sử dụng bồn tắm, chúng ta nên sử dụng vòi hoa sen. Vì bồn tắm sử dụng lượng nước gấp đôi vòi hoa sen. Bên cạnh đó, chúng ta nên kiểm tra đường ống thường xuyên và nhớ tắt nguồn nước của vòi. Thứ hai, chúng ta nên tiết kiệm điện. Chúng ta nên tắt đèn khi chúng ta ra ngoài nếu không gặp trường hợp không cần thiết. Sử dụng quạt thay thế điều hòa để tiết kiệm điện. Mặt khác, chúng ta không sử dụng nhiều thiết bị điện trong giờ cao điểm như bàn ủi điện, máy giặt, … và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện. Thứ ba, chúng ta nên tiết kiệm xăng. Thay vì đến trường bằng xe máy, ô tô, chúng ta nên đến trường bằng xe đạp hoặc các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm,… Hơn nữa, chúng ta nên sơ chế đồ ăn trước khi nấu bằng bếp gas để tiết kiệm gas. Tóm lại, nguồn năng lượng không phải là vô tận nên chúng ta phải tiết kiệm năng lượng để bảo vệ cuộc sống của mình. Hãy cùng nhau tiết kiệm năng lượng.

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 9

Tiếng Anh

Electricity saving is a very good job, the media and people mentioned a lot on the news, books, newspapers. But few do this job. Electricity saving has a very common theme: “Shutting down when not in use” and at the same time it is also a way to save electricity. There are still a lot of ways to save on electricity: buy household appliances that consume less electricity, do not use more electronics at home at the same time. Let’s join hands to save energy. light !

Tiếng Việt

Tiết kiệm điện là một việc làm rất tốt, được các phương tiện truyền thông và người dân nhắc đến nhiều trên các bản tin, sách, báo. Nhưng ít người làm công việc này. Tiết kiệm điện có một chủ đề rất phổ biến: “Tắt khi không sử dụng” đồng thời cũng là một cách để tiết kiệm điện. Vẫn còn rất nhiều cách để tiết kiệm điện: mua các thiết bị gia dụng ít tiêu thụ điện, không sử dụng nhiều đồ điện tử trong nhà cùng một lúc. Hãy chung tay tiết kiệm điện. ánh sáng !

Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng – Mẫu 10

Tiếng Anh 

Energy is very important in our daily life. We use energy for almost everything we do. However energy is limited. We should do the following things to save energy. Firstly, we should use electricity more efficiently. Secondly, we had better reduce our electricity bills. Besides, it’s necessary to turn off the lights when leaving a room or before going to bed to save energy. Moreover, we ought to reduce the use of fossil fuels. In short, we should try our best to save energy for our future and for our planet’s future.

Tiếng Việt 

Năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng năng lượng cho hầu hết mọi thứ chúng ta làm. Tuy nhiên, năng lượng là có hạn. Chúng ta nên làm những điều sau đây để tiết kiệm năng lượng. Đầu tiên, chúng ta nên sử dụng điện một cách hiệu quả hơn. Thứ hai, chúng ta nên giảm hóa đơn tiền điện. Bên cạnh đó, nên tắt đèn khi rời khỏi phòng hoặc trước khi đi ngủ để tiết kiệm năng lượng. Chúng ta cũng nên giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tóm lại, chúng ta nên cố gắng hết sức để tiết kiệm năng lượng cho tương lai của chúng ta và cho hành tinh của chúng ta.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button