Biểu mẫuTài Liệu

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi lên Tổng cục Thuế về việc đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch cụ làm thủ tục về thuế. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM
THỦ TỤC VỀ THUẾ

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Họ và tên (chữ in hoa):………………………………… Nam/Nữ……………..

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………….

CMT số……………… cấp ngày………………. Cấp tại…………………

Quê quán :……………………………………………………………………………..…

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp: …<Tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng>

Chuyên ngành ……………………………………………..năm………..

Hiện đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác từ ngày …tháng ……năm….

Quá trình làm việc tại cơ quan thuế:

Thời gian công tác tại cơ quan thuế Ngạch công chức thuế Ghi chú

– Từ năm……..

– Đến năm…….

Sau khi xem xét có đủ điều kiện quy định tại Thông tư số ………/TT-BTC ngày ………, tôi làm đơn xin đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Quản lý Thuế và Thông tư số …/TT-BTC ngày … của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Kính đề nghị Tổng cục Thuế xem xét, chấp thuận./.

……, ngày……tháng………năm.……

Xác nhận của cơ quan thuế(1)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi lên Tổng cục Thuế về việc đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch cụ làm thủ tục về thuế. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM
THỦ TỤC VỀ THUẾ

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Họ và tên (chữ in hoa):………………………………… Nam/Nữ……………..

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………….

CMT số……………… cấp ngày………………. Cấp tại…………………

Quê quán :……………………………………………………………………………..…

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp: …<Tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng>

Chuyên ngành ……………………………………………..năm………..

Hiện đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác từ ngày …tháng ……năm….

Quá trình làm việc tại cơ quan thuế:

Thời gian công tác tại cơ quan thuế Ngạch công chức thuế Ghi chú

– Từ năm……..

– Đến năm…….

Sau khi xem xét có đủ điều kiện quy định tại Thông tư số ………/TT-BTC ngày ………, tôi làm đơn xin đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Quản lý Thuế và Thông tư số …/TT-BTC ngày … của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Kính đề nghị Tổng cục Thuế xem xét, chấp thuận./.

……, ngày……tháng………năm.……

Xác nhận của cơ quan thuế(1)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Back to top button
You cannot copy content of this page