Đơn xin học nội trú

Đơn xin vào học nội trú là mẫu đơn được sử dụng khá phổ biến đối với các em học sinh có nhu cầu vào học nội trú tại các trường có ý định theo học. Mẫu đơn giúp bạn đưa ra ý kiến, nguyện vọng và mong muốn của mình đến nhà trường và xin được học tập tại trường.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin cá nhân của học sinh có nhu cầu xin vào học tại trường nội trú bao gồm họ tên, giới tính, dân tộc, ngày tháng năm sinh, thông tin về nơi học và cấp học hiện tại, thông tin về gia đình, bố mẹ và số điện thoại liên lạc. Ngoài đơn xin vào học nội trú bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều hơn nữa những nội dung phù hợp các biểu mẫu văn bản có liên quan như đơn xin học thêm dành cho các em học sinh muốn bổ sung thêm kiến thức. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

SỞ GD&ĐT………………….
TRƯỜNG ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Ngày……tháng……năm………
HIỆU TRƯỞNG

ĐƠN XIN VÀO HỌC NỘI TRÚ

Năm học………..

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường………………………..

Họ và tên học sinh: ……………………Giới tính…………

Ngày sinh:……………….. Dân tộc ,…………..Lớp:…….

Nơi sinh: ……………………………………………………

Họ và tên bố:……………….. Nghề nghiệp……………….

Họ và tên mẹ: ,……………….Nghề nghiệp……………..

Nơi ở hiện nay:……………………………………………….

Điện thoại liên lạc:…………………………………………….

Sau khi nghiên cứu kỹ nội quy, quy định của nhà trường, gia đình và học sinh có nguyện vọng cho học sinh được vào nội trú tại Trường và cam kết tuân thủ đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường. Trong quá trình học tập và ở nội trú tại Trường nếu vi phạm, tùy theo mức độ nhà trường xử lý kỷ luật, gia đình và học sinh tự nguyện chấp hành Quyết định của nhà trường./.

……….., ngày…tháng…năm…

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA QUẢN SINH
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA GVCN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin vào học nội trú là mẫu đơn được sử dụng khá phổ biến đối với các em học sinh có nhu cầu vào học nội trú tại các trường có ý định theo học. Mẫu đơn giúp bạn đưa ra ý kiến, nguyện vọng và mong muốn của mình đến nhà trường và xin được học tập tại trường.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin cá nhân của học sinh có nhu cầu xin vào học tại trường nội trú bao gồm họ tên, giới tính, dân tộc, ngày tháng năm sinh, thông tin về nơi học và cấp học hiện tại, thông tin về gia đình, bố mẹ và số điện thoại liên lạc. Ngoài đơn xin vào học nội trú bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều hơn nữa những nội dung phù hợp các biểu mẫu văn bản có liên quan như đơn xin học thêm dành cho các em học sinh muốn bổ sung thêm kiến thức. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

SỞ GD&ĐT………………….
TRƯỜNG ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Ngày……tháng……năm………
HIỆU TRƯỞNG

ĐƠN XIN VÀO HỌC NỘI TRÚ

Năm học………..

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường………………………..

Họ và tên học sinh: ……………………Giới tính…………

Ngày sinh:……………….. Dân tộc ,…………..Lớp:…….

Nơi sinh: ……………………………………………………

Họ và tên bố:……………….. Nghề nghiệp……………….

Họ và tên mẹ: ,……………….Nghề nghiệp……………..

Nơi ở hiện nay:……………………………………………….

Điện thoại liên lạc:…………………………………………….

Sau khi nghiên cứu kỹ nội quy, quy định của nhà trường, gia đình và học sinh có nguyện vọng cho học sinh được vào nội trú tại Trường và cam kết tuân thủ đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường. Trong quá trình học tập và ở nội trú tại Trường nếu vi phạm, tùy theo mức độ nhà trường xử lý kỷ luật, gia đình và học sinh tự nguyện chấp hành Quyết định của nhà trường./.

……….., ngày…tháng…năm…

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA QUẢN SINH
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA GVCN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Back to top button