Đơn xin nghỉ học tạm thời

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời là mẫu đơn dành cho các bạn học sinh, sinh viên muốn xin nghỉ học trong thời gian dài để giải quyết việc riêng, có thể là việc gia đình, ốm đau dài ngày, mang bầu sinh đẻ và bảo lưu kết quả để có thể tiếp tục đi học lại sau đó.

Đây là mẫu đơn xin phép nghỉ học được Cẩm Nang Tiếng Anh cung cấp theo đúng quy định và chuẩn mới nhất của Bộ GD&ĐT. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——-

ĐƠN XIN
TẠM NGỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường …………………

Tôi tên:……………………… Mã số:…………………….

Ngày sinh:………………….. Nơi sinh:………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………

Hiện đang học lớp: ………..Khóa:……………………

Thuộc Khoa:…………………………………………………

Hệ đào tạo:…………. tại Trường………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học cho phép tôi được nghỉ học kể từ ngày …/……/…..đến ngày …/…/….. và bảo lưu kết quả học kỳ:………năm học: 20…..- 20…..

Gồm các học phần dưới đây:

STT Học phần- Mã số Số TC/ĐVHT Điểm bảo lưu
1
2
3
4
5

Lý do xin nghỉ học:…………………………………….

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng./.

……….., ngày… tháng …năm 20.…

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời là mẫu đơn dành cho các bạn học sinh, sinh viên muốn xin nghỉ học trong thời gian dài để giải quyết việc riêng, có thể là việc gia đình, ốm đau dài ngày, mang bầu sinh đẻ và bảo lưu kết quả để có thể tiếp tục đi học lại sau đó.

Đây là mẫu đơn xin phép nghỉ học được Cẩm Nang Tiếng Anh cung cấp theo đúng quy định và chuẩn mới nhất của Bộ GD&ĐT. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——-

ĐƠN XIN
TẠM NGỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường …………………

Tôi tên:……………………… Mã số:…………………….

Ngày sinh:………………….. Nơi sinh:………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………

Hiện đang học lớp: ………..Khóa:……………………

Thuộc Khoa:…………………………………………………

Hệ đào tạo:…………. tại Trường………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học cho phép tôi được nghỉ học kể từ ngày …/……/…..đến ngày …/…/….. và bảo lưu kết quả học kỳ:………năm học: 20…..- 20…..

Gồm các học phần dưới đây:

STT Học phần- Mã số Số TC/ĐVHT Điểm bảo lưu
1
2
3
4
5

Lý do xin nghỉ học:…………………………………….

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng./.

……….., ngày… tháng …năm 20.…

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

Back to top button