Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu mẫu Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương của học sinh, sinh viên đang theo học tại trường Đại học nào đó theo hệ dài hạn tập trung.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường …………………………..

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số sinh viên:……………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang học lớp (ngành):…………………………………………………………………………………..

Khóa:…………………………………………………………………………………………………………………

Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường:……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ……………….xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:……………………………………………………………………………………………………………………

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

…………, ngày …..tháng…..năm 20……….

Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
________________________

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu mẫu Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương của học sinh, sinh viên đang theo học tại trường Đại học nào đó theo hệ dài hạn tập trung.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường …………………………..

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số sinh viên:……………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang học lớp (ngành):…………………………………………………………………………………..

Khóa:…………………………………………………………………………………………………………………

Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường:……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ……………….xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:……………………………………………………………………………………………………………………

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

…………, ngày …..tháng…..năm 20……….

Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
________________________

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Back to top button