VN

Đường chéo chính

Trong đại số tuyến tính, đường chéo chính của một ma trận
A


{displaystyle A}

bao gồm các phần tử

A

i
,
j
{displaystyle A_{i,j}}

với
i
=
j


{displaystyle i=j}

. Mọi phần tử không nằm trên đường chéo chính của một ma trận đường chéo đều bằng 0. Ba ma trận sau đây đều có đường chéo chính được biểu thị bởi các số 1 màu đỏ:


[

1
0


0
0
1
0
0


0
1

]

[

1
0


0


0
0
1
0


0
0


0
1
0]

[

1
0


0
0
1
0
0


0
1


0


0


0]
{displaystyle {begin{bmatrix}color {red}{1}&0&0\0&color {red}{1}&0\0&0&color {red}{1}end{bmatrix}}qquad {begin{bmatrix}color {red}{1}&0&0&0\0&color {red}{1}&0&0\0&0&color {red}{1}&0end{bmatrix}}qquad {begin{bmatrix}color {red}{1}&0&0\0&color {red}{1}&0\0&0&color {red}{1}\0&0&0end{bmatrix}}}

Đường chéo đối


Đường chéo đối của một ma trận vuông

Related ArticlesB


{displaystyle B}

với cấp
N


{displaystyle N}

gồm các phần tử

B

i
,
j
{displaystyle B_{i,j}}

sao cho
i
+
j
=
N
+
1


{displaystyle i+j=N+1}

với mọi
1

i
,
j

N


{displaystyle 1leq i,jleq N}

. Tức là, nó là đường chéo chạy từ góc phía trên cùng bên phải xuống góc phía dưới cùng bên trái:


[0


0
1


0
1
0


1
0


0]
{displaystyle {begin{bmatrix}0&0&color {red}{1}\0&color {red}{1}&0\color {red}{1}&0&0end{bmatrix}}}

Xem thêm


  • Vết, hay tổng của các phần tử trên đường chéo chính.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button