Biểu mẫuTài Liệu

Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 01/12/2015. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………..…….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký công ty cổ phần với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………….,………………………

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………………………

Quốc gia:………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………….. Fax:……………………………………………………………….

Email:………………………………………………………. Website:……………………………………………………..

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

Tổng số cổ phần, loại cổ phần:………………………………………………………………………………….

Mệnh giá từng loại cổ phần:…………………………………………………………………………………….

6. Tổng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán:……………………………………….

7. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

Vốn nước ngoài

Vốn khác

Tổng cộng

8. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): …………………………………………Gửi kèm

9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): ……………………….Gửi kèm

10. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm

11. Người đại diện theo pháp luật:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………Giới tính:…………………………….

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:….. / ……/ ………Dân tộc.: …………….Quốc tịch:………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:

Ngày cấp:……. /…… / ………………..Nơi cấp:………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: … /…. / ……………….Ngày hết hạn: …../….. / …..Nơi cấp:……………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………………………………

Quốc gia:……………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………… Fax:…………………………………………………………………………

Email: …………………………….Website:…………………………………………………………………………..

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 01/12/2015. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………..…….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký công ty cổ phần với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………….,………………………

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………………………

Quốc gia:………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………….. Fax:……………………………………………………………….

Email:………………………………………………………. Website:……………………………………………………..

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

Tổng số cổ phần, loại cổ phần:………………………………………………………………………………….

Mệnh giá từng loại cổ phần:…………………………………………………………………………………….

6. Tổng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán:……………………………………….

7. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

Vốn nước ngoài

Vốn khác

Tổng cộng

8. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): …………………………………………Gửi kèm

9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): ……………………….Gửi kèm

10. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm

11. Người đại diện theo pháp luật:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………Giới tính:…………………………….

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:….. / ……/ ………Dân tộc.: …………….Quốc tịch:………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:

Ngày cấp:……. /…… / ………………..Nơi cấp:………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: … /…. / ……………….Ngày hết hạn: …../….. / …..Nơi cấp:……………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………………………………

Quốc gia:……………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………… Fax:…………………………………………………………………………

Email: …………………………….Website:…………………………………………………………………………..

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Back to top button
You cannot copy content of this page