Học Tiếng Nhật

Đẹp trai tiếng Nhật là gì?

格好 (kakkou)= ハンサム (Handsome) có nghĩa là đẹp trai, ví dụ, cách dùng cụ thể từng trường hợp, cụm từ…

Read More »

Nhìn chằm chằm tiếng Nhật là gì?

Nhìn chằm chằm tiếng Nhật là じろじろ見る (jirojiro miru). Đây là từ mô tả sự nhìn chăm chú quan sát…

Read More »

Ngành học tiếng Nhật là gì?

Ngành học (学部: gakubu) bao gồm một chuỗi kiến thức có liên quan đến chuyên môn được giảng dạy để…

Read More »

Phí hoa hồng tiếng Nhật là gì?

Phí hoa hồng (手数料: tesuuryou) là số tiền phát sinh ra trong quá trình giao dịch,mua bán, ... mà người…

Read More »

Tiền thù lao tiếng Nhật là gì?

Thù lao (手当て: teate) là khoản tiền công bù đắp cho sức lao động đã bỏ ra để thực hiện…

Read More »

Phương tiện giao thông tiếng Nhật là gì?

Mô tả từ vựng về phương tiện giao thông bằng tiếng Nhật, một số mẫu câu và ví dụ minh…

Read More »

Hợp đồng lao động tiếng Nhật là gì?

Hợp đồng lao động (労働契約書: roudou keiyakusho) là văn bản mà người sử dụng lao động đưa ra và nhận…

Read More »

Người bảo lãnh tiếng Nhật là gì?

Người bảo lãnh (保証人: hoshounin) là người đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ thay cho…

Read More »

Hăng hái tiếng Nhật là gì?

Hăng hái (生き生き: iki iki) là trạng thái nhiệt tình, không nề hà, biểu lộ bằng thái độ tích cực…

Read More »

Tính cách tiếng Nhật là gì?

Mô tả từ vựng về tính cách bằng tiếng Nhật, một số mẫu câu và ví dụ minh hoạ về…

Read More »

Tầm nhìn tiếng Nhật là gì?

Tầm nhìn (視野: shiya) thể hiện ở một người có tầm hiểu biết rộng về một lĩnh vực nhất định,…

Read More »

Phí bảo hiểm tiếng Nhật là gì?

Phí bảo hiểm (保険料: hokenryou) là phí mà công ty bảo hiểm phải trả khi có các đơn yêu cầu…

Read More »
Back to top button