Phong thủyTài Liệu

Kinh Sám Hối

Kinh sám hối hồng danh do Thầy Thích Trí Thoát tụng, kinh có niệm đến 89 vị Phật, sám hối tất cả những tội lỗi trong nhiều đời nhiều kiếp, những tội do mình làm, bảo người khác làm hay vui vẻ khi thấy người khác làm.

Kinh sám hối thường tụng vào đêm 14 rạng sáng Rằm hay đêm 30 rạng sáng mồng 1. Cứ mỗi danh hiệu Phật là lạy một lạy, nhờ tụng kinh này thường xuyên sẽ bớt bao tội lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo lời kinh sám hối dưới đây:

Kinh Sám Hối Hồng Danh – Thích Trí Thoát

Nam Mô Phổ Quang Phật.
Nam Mô Phổ Minh Phật.
Nam Mô Phổ Tịnh Phật.
Nam Mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Quang Phật.
Nam Mô Ma Ni Tràng Phật.
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Ðại Tinh Tấn Phật.
Nam Mô Ma Ni Tràng Ðăng Quang Phật.
Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.
Nam Mô Hải Ðức Quang Minh Phật.
Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
Nam Mô Ðại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.
Nam Mô Ðại Bi Quang Phật.
Nam Mô Từ Lực Vương Phật.
Nam Mô Từ Tạng Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam Mô Thiện Ý Phật.
Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam Mô Kim Hoa Quang Phật. (Hình đức Phật này chưa có)
Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam Mô Bất Ðộng Trí Quang Phật.
Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
Nam Mô Tài Quang Minh Phật.
Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật.
Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.
Nam Mô Thường Quang Tràng Phật.
Nam Mô Quan Thế Ðăng Phật.
Nam Mô Huệ Oai Ðăng Vương Phật.
Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.
Nam Mô Tu Di Quang Phật.
Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
Nam Mô Ưu Ðàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam Mô Ðại Huệ Lực Vương Phật.
Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.
Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
Nam Mô Tài Quang Phật.
Nam Mô Kim Hải Quang Phật.
Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam Mô Ðại Thông Quang Phật.
Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật.
Nam Mô Bảo Quang Phật.
Nam Mô Long Tôn Vương Phật.
Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật.
Nam Mô Tinh Tấn Hỉ Phật.
Nam Mô Bảo Hoả Phật.
Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.
Nam Mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam Mô Vô Cấu Phật.
Nam Mô Ly Cấu Phật.
Nam Mô Dũng Thí Phật.
Nam Mô Thanh Tịnh Phật.
Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam Mô Ta Lưu Na Phật.
Nam Mô Thuỷ Thiên Phật.
Nam Mô Kiên Ðức Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.
Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam Mô Quang Ðức Phật.
Nam Mô Vô Ưu Ðức Phật
Nam Mô Na La Diên Phật.
Nam Mô Công Ðức Hoa Phật.
Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam Mô Tài Công Ðức Phật.
Nam Mô Ðức Niệm Phật.
Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật.
Nam Mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật.
Nam Mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.
Nam Mô Ðấu Chiến Thắng Phật.
Nam Mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.
Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Ðà Phật.

Kinh sám hối hồng danh do Thầy Thích Trí Thoát tụng, kinh có niệm đến 89 vị Phật, sám hối tất cả những tội lỗi trong nhiều đời nhiều kiếp, những tội do mình làm, bảo người khác làm hay vui vẻ khi thấy người khác làm.

Kinh sám hối thường tụng vào đêm 14 rạng sáng Rằm hay đêm 30 rạng sáng mồng 1. Cứ mỗi danh hiệu Phật là lạy một lạy, nhờ tụng kinh này thường xuyên sẽ bớt bao tội lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo lời kinh sám hối dưới đây:

Kinh Sám Hối Hồng Danh – Thích Trí Thoát

Nam Mô Phổ Quang Phật.
Nam Mô Phổ Minh Phật.
Nam Mô Phổ Tịnh Phật.
Nam Mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Quang Phật.
Nam Mô Ma Ni Tràng Phật.
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Ðại Tinh Tấn Phật.
Nam Mô Ma Ni Tràng Ðăng Quang Phật.
Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.
Nam Mô Hải Ðức Quang Minh Phật.
Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
Nam Mô Ðại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.
Nam Mô Ðại Bi Quang Phật.
Nam Mô Từ Lực Vương Phật.
Nam Mô Từ Tạng Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam Mô Thiện Ý Phật.
Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam Mô Kim Hoa Quang Phật. (Hình đức Phật này chưa có)
Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam Mô Bất Ðộng Trí Quang Phật.
Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
Nam Mô Tài Quang Minh Phật.
Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật.
Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.
Nam Mô Thường Quang Tràng Phật.
Nam Mô Quan Thế Ðăng Phật.
Nam Mô Huệ Oai Ðăng Vương Phật.
Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.
Nam Mô Tu Di Quang Phật.
Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
Nam Mô Ưu Ðàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam Mô Ðại Huệ Lực Vương Phật.
Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.
Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
Nam Mô Tài Quang Phật.
Nam Mô Kim Hải Quang Phật.
Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam Mô Ðại Thông Quang Phật.
Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật.
Nam Mô Bảo Quang Phật.
Nam Mô Long Tôn Vương Phật.
Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật.
Nam Mô Tinh Tấn Hỉ Phật.
Nam Mô Bảo Hoả Phật.
Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.
Nam Mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam Mô Vô Cấu Phật.
Nam Mô Ly Cấu Phật.
Nam Mô Dũng Thí Phật.
Nam Mô Thanh Tịnh Phật.
Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam Mô Ta Lưu Na Phật.
Nam Mô Thuỷ Thiên Phật.
Nam Mô Kiên Ðức Phật.
Nam Mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.
Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam Mô Quang Ðức Phật.
Nam Mô Vô Ưu Ðức Phật
Nam Mô Na La Diên Phật.
Nam Mô Công Ðức Hoa Phật.
Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam Mô Tài Công Ðức Phật.
Nam Mô Ðức Niệm Phật.
Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật.
Nam Mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật.
Nam Mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.
Nam Mô Ðấu Chiến Thắng Phật.
Nam Mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.
Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Ðà Phật.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button