Thủ Thuật

Lệnh msg trong Windows

Lệnh msg là lệnh được sử dụng để gửi tin nhắn đến một hoặc nhiều người dùng trên mạng bằng Command Prompt.

Khi lệnh được kích hoạt, một lời nhắc sẽ hiển thị trên (các) máy mà nó được gửi đến, cho biết tin nhắn cũng như tên người dùng của người gửi và thời gian tin nhắn được gửi.

Nó hoạt động tương tự như lệnh net send phổ biến trong Windows XP, nhưng không phải là một sự thay thế thực sự cho nó.

Lệnh msg là lệnh được sử dụng để gửi tin nhắn đến một hoặc nhiều người dùng trên mạng bằng Command Prompt

Cú pháp lệnh msg

msg {username | sessionname | sessionid | @filename | *} [/server:servername] [/time:seconds] [/v] [/w] [message]
Tùy chọn lệnh msg
Tùy chọn Giải thích
username Sử dụng tùy chọn này để chỉ định một username để gửi message đến.
sessionname Chỉ định sessionname để gửi một message đến một phiên cụ thể.
sessionid Tùy chọn sessionid có thể được sử dụng để gửi một message đến một phiên sử dụng ID của phiên đó.
@ filename Sử dụng tùy chọn @filename để gửi một message đến tên người dùng, tên phiên và ID phiên được liệt kê trong file được chỉ định.
* Tùy chọn * được sử dụng để gửi một message cho mỗi phiên trên servername.
/server: servername Servername là server mà username, sessionname hoặc sessionid trên đó. Nếu không có servername được chỉ định, message sẽ được gửi theo hướng dẫn đến server mà bạn đang thực thi lệnh msg từ đó.
/time: seconds Chỉ định thời gian tính bằng giây (seconds) với switch /time switch cung cấp cho lệnh msg một khoảng thời gian để chờ người nhận message để xác nhận đã nhận nó. Nếu người nhận không xác nhận tin nhắn trong khoảng thời gian này, tin nhắn sẽ được gọi lại.
/v Switch /v bật chế độ verbose của lệnh, chế độ này sẽ hiển thị thông tin chi tiết về các hành động mà lệnh msg đang thực hiện.
/w Tùy chọn này buộc lệnh msg phải đợi tin nhắn trả về sau khi bạn gửi một message. Switch /w chỉ thực sự hữu ích với switch /v.
message Đây là thông điệp bạn muốn gửi. Nếu bạn không chỉ định một message thì bạn sẽ được nhắc nhập một message sau khi thực thi lệnh msg.
/? Sử dụng switch help với lệnh msg để hiển thị thông tin về một số tùy chọn của lệnh.
  • Lệnh attach vdisk trong Windows

Ví dụ về lệnh msg

msg @myteam The Melting Pot at 1pm, on me!

Trong ví dụ này, lệnh msg đang được sử dụng để cho biết một số lượng người dùng được chọn có trong file myteam [@filename] kết nối với server rằng sẽ có một cuộc họp tại The Melting Pot vào bữa trưa [message].

msg RODREGT /server:TSWHS002 /time:300

Ở đây, ví dụ đã sử dụng lệnh để gửi tin nhắn tới RODREGT [username], một nhân viên kết nối với server TSWHS002 [/server:servername]. Tin nhắn rất nhạy cảm về thời gian, vì vậy người gửi thậm chí không muốn anh ta xem nó nữa, nếu chưa nhìn thấy sau 5 phút [/time:seconds].

Vì một thông báo không được chỉ định, lệnh msg sẽ hiển thị một ghi chú tại dấu nhắc cho biết Enter message to send; end message by pressing CTRL-Z on a new line, then ENTER.

Sau khi nhập một message cho RODREGT, bạn sẽ phải nhấn phím Enter, sau đó là CTRL+Z và Enter một lần nữa.

msg * /v Test Message!

Trong ví dụ trên, bài viết đang gửi cho mọi người được kết nối với server một thông báo test [message], đồng thời cũng muốn xem các tác vụ cụ thể mà lệnh msg đang thực thi để thực hiện việc này [/v].

Đây là một ví dụ đơn giản mà bạn có thể thử tại nhà mà không cần người dùng nào kết nối với máy tính của bạn. Bạn sẽ thấy thông báo xuất hiện trên màn hình của chính mình và dữ liệu sau trong cửa sổ Command Prompt, nhờ sử dụng switch /v:

Sending message to session Console, display time 60
Async message sent to session Console

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button