Lý thuyết, các dạng toán và bài tập đa giác và diện tích đa giác

Tài liệu gồm 33 trang, tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập đa giác và diện tích đa giác, giúp học sinh lớp 8 tham khảo khi học chương trình Toán 8 (tập 1) phần Hình học chương 2.

Bài 1. Đa giác và đa giác đều.
+ Dạng 1. Nhận biết đa giác.
+ Dạng 2. Tính chất về góc của đa giác.
+ Dạng 3. Tính chất về số đường chéo của đa giác.
+ Dạng 4. Đa giác đều.
Bài 2. Diện tích hình chữ nhật.
+ Dạng 1. Tính chất diện tích đa giác.
+ Dạng 2. Tính diện tích hình chữ nhật.
+ Dạng 3. Diện tích hình vuông.
+ Dạng 4. Diện tích tam giác vuông.
Bài 3. Diện tích tam giác.
+ Dạng 1. Cắt và ghép hình. Giải thích công thức tính diện tích tam giác.
+ Dạng 2. Tính toán, chứng minh về diện tích tam giác.
+ Dạng 3. Tính độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng công thức tính diện tích tam giác.
+ Dạng 4. Sử dụng công thức diện tích để chứng minh các hệ thức.
+ Dạng 5. Tìm vị trí của điểm để thỏa mãn một đẳng thức về diện tích.
+ Dạng 6. Tìm diện tích lớn nhất (nhỏ nhất) của một hình.
Bài 4. Diện tích hình thang.
+ Dạng 1. Tính diện tích hình thang.
+ Dạng 2. Tính diện tích hình bình hành.
+ Dạng 3. Tìm diện tích lớn nhất (nhỏ nhất) của một hình.
Bài 5. Diện tích hình thoi.
+ Dạng 1. Tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
+ Dạng 2. Tính diện tích hình thoi.
+ Dạng 3. Tìm diện tích lớn nhất(nhỏ nhất) của một hình.
Bài 6. Diện tích đa giác.
+ Dạng 1. Tính diện tích đa giác.
+ Dạng 2. Dựng tam giác có diện tích bằng diện tích của một đa giác.

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Lý thuyết, các dạng toán và bài tập đa giác và diện tích đa giác

Tài liệu gồm 33 trang, tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập đa giác và diện tích đa giác, giúp học sinh lớp 8 tham khảo khi học chương trình Toán 8 (tập 1) phần Hình học chương 2.
Bài 1. Đa giác và đa giác đều.
+ Dạng 1. Nhận biết đa giác.
+ Dạng 2. Tính chất về góc của đa giác.
+ Dạng 3. Tính chất về số đường chéo của đa giác.
+ Dạng 4. Đa giác đều.
Bài 2. Diện tích hình chữ nhật.
+ Dạng 1. Tính chất diện tích đa giác.
+ Dạng 2. Tính diện tích hình chữ nhật.
+ Dạng 3. Diện tích hình vuông.
+ Dạng 4. Diện tích tam giác vuông.
Bài 3. Diện tích tam giác.
+ Dạng 1. Cắt và ghép hình. Giải thích công thức tính diện tích tam giác.
+ Dạng 2. Tính toán, chứng minh về diện tích tam giác.
+ Dạng 3. Tính độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng công thức tính diện tích tam giác.
+ Dạng 4. Sử dụng công thức diện tích để chứng minh các hệ thức.
+ Dạng 5. Tìm vị trí của điểm để thỏa mãn một đẳng thức về diện tích.
+ Dạng 6. Tìm diện tích lớn nhất (nhỏ nhất) của một hình.
Bài 4. Diện tích hình thang.
+ Dạng 1. Tính diện tích hình thang.
+ Dạng 2. Tính diện tích hình bình hành.
+ Dạng 3. Tìm diện tích lớn nhất (nhỏ nhất) của một hình.
Bài 5. Diện tích hình thoi.
+ Dạng 1. Tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
+ Dạng 2. Tính diện tích hình thoi.
+ Dạng 3. Tìm diện tích lớn nhất(nhỏ nhất) của một hình.
Bài 6. Diện tích đa giác.
+ Dạng 1. Tính diện tích đa giác.
+ Dạng 2. Dựng tam giác có diện tích bằng diện tích của một đa giác.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Lý #thuyết #các #dạng #toán #và #bài #tập #đa #giác #và #diện #tích #đa #giác


#Lý #thuyết #các #dạng #toán #và #bài #tập #đa #giác #và #diện #tích #đa #giác

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button