Mẫu báo cáo giao dịch liên kết


Mẫu bản báo cáo giao dịch liên kết


Mẫu báo cáo giao dịch liên kết văn bản được sử dụng để báo cáo chống chuyển giá cho năm tài chính. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu kế hoạch giảng dạy học kỳ I
  • Mẫu kế hoạch giám sát

Bản báo cáo giao dịch liên kết

Mẫu báo cáo giao dịch liên kết

Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Mẫu báo cáo giao dịch liên kết là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về các giao dịch liên kết.

Mẫu báo cáo giao dịch liên kết gồm các nội dung:

+ Thông tin bên báo cáo

+ Nội dung báo cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu bản báo cáo giao dịch liên kết


Mẫu báo cáo giao dịch liên kết văn bản được sử dụng để báo cáo chống chuyển giá cho năm tài chính. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu kế hoạch giảng dạy học kỳ I
  • Mẫu kế hoạch giám sát

Bản báo cáo giao dịch liên kết

Mẫu báo cáo giao dịch liên kết

Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Mẫu báo cáo giao dịch liên kết là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về các giao dịch liên kết.

Mẫu báo cáo giao dịch liên kết gồm các nội dung:

+ Thông tin bên báo cáo

+ Nội dung báo cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button