Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu báo cáo tăng giảm Đảng viên

Báo cáo tăng giảm Đảng viên là mẫu báo cáo được lập ra nhằm phản ánh các chỉ tiêu về số lượng Đảng viên trong danh sách có đến đầu kỳ báo cáo, số lượng Đảng viên tăng trong kỳ, số lượng Đảng viên trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Mẫu báo cáo tăng giảm Đảng viên

ĐẢNG BỘ ……….

ĐẢNG ỦY, CHI ỦY………

BÁO CÁO

TĂNG GIẢM ĐẢNG VIÊN

năm 20….

Biểu số 1-TCTW

ĐVT: Người

Chỉ tiêu Thực hiện (%) kỳ này so với cùng kỳ năm trước
Kỳ này Cùng kỳ năm trước
1 2 3 4=2:3
A- Đảng viên trong danh sách có đến đầu kỳ báo cáo
B- Đảng viên tăng trong kỳ
1- Kết nạp
2- Chuyển đến
a) Tỉnh ủy (và tương đương) khác chuyển đến
b) Huyện ủy (và tương đương) khác trong tỉnh chuyển đến
3- Phục hồi đảng tịch
C- Đảng viên giảm trong kỳ
1- Từ trần
2- Khai trừ
3- Xóa tên
4- Xin ra khỏi đảng
5- Chuyển đi
a) Đi tỉnh ủy (và tương đương) khác
b) Đi huyện ủy (và tương đương) khác trong tỉnh
D- Đảng viên trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo
E- Chênh lệch (chuyển đi-chuyển đến)
G- Đảng viên có mặt đến cuối kỳ báo cáo
…..ngày .. tháng … năm

T/M ĐẢNG ỦY, CHI ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Báo cáo tăng giảm Đảng viên là mẫu báo cáo được lập ra nhằm phản ánh các chỉ tiêu về số lượng Đảng viên trong danh sách có đến đầu kỳ báo cáo, số lượng Đảng viên tăng trong kỳ, số lượng Đảng viên trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Mẫu báo cáo tăng giảm Đảng viên

ĐẢNG BỘ ……….

ĐẢNG ỦY, CHI ỦY………

BÁO CÁO

TĂNG GIẢM ĐẢNG VIÊN

năm 20….

Biểu số 1-TCTW

ĐVT: Người

Chỉ tiêu Thực hiện (%) kỳ này so với cùng kỳ năm trước
Kỳ này Cùng kỳ năm trước
1 2 3 4=2:3
A- Đảng viên trong danh sách có đến đầu kỳ báo cáo
B- Đảng viên tăng trong kỳ
1- Kết nạp
2- Chuyển đến
a) Tỉnh ủy (và tương đương) khác chuyển đến
b) Huyện ủy (và tương đương) khác trong tỉnh chuyển đến
3- Phục hồi đảng tịch
C- Đảng viên giảm trong kỳ
1- Từ trần
2- Khai trừ
3- Xóa tên
4- Xin ra khỏi đảng
5- Chuyển đi
a) Đi tỉnh ủy (và tương đương) khác
b) Đi huyện ủy (và tương đương) khác trong tỉnh
D- Đảng viên trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo
E- Chênh lệch (chuyển đi-chuyển đến)
G- Đảng viên có mặt đến cuối kỳ báo cáo
…..ngày .. tháng … năm

T/M ĐẢNG ỦY, CHI ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button