Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên là mẫu báo được lập ra để báo cáo về việc thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên. Mẫu thống kê nêu rõ thông tin cá nhân của Đảng viên, ngày vào Đảng chính thức, khen thưởng và kỷ luật trong năm. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên tại đây.

ĐẢNG BỘ……………………..

CHI BỘ:………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————–

………..ngày …..tháng…năm..

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM…………..

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày

vào

Đảng

Ngày chính thức

Giới tính

Học vị

Học hàm

Dân tộc

Tôn giáo

Đã có Thẻ Đảng

Đã có Huy hiệu Đảng

Khen thưởng trong năm

Kỷ luật

trong năm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nơi nhận:

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên là mẫu báo được lập ra để báo cáo về việc thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên. Mẫu thống kê nêu rõ thông tin cá nhân của Đảng viên, ngày vào Đảng chính thức, khen thưởng và kỷ luật trong năm. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Đảng viên tại đây.

ĐẢNG BỘ……………………..

CHI BỘ:………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————–

………..ngày …..tháng…năm..

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM…………..

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày

vào

Đảng

Ngày chính thức

Giới tính

Học vị

Học hàm

Dân tộc

Tôn giáo

Đã có Thẻ Đảng

Đã có Huy hiệu Đảng

Khen thưởng trong năm

Kỷ luật

trong năm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nơi nhận:

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Back to top button
You cannot copy content of this page