Biểu mẫu

Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức

Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức là gì? Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức là gì?

Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin tổ chức báo cáo… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.

2. Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO TIẾP NHẬN VÙNG ĐỊA CHỈ IP HOẶC SỐ HIỆU MẠNG TỪ TỔ CHỨC QUỐC TẾ

(Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa là thành viên địa chỉ của Trung tâm Internet Việt Nam)

Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam

1. Thông tin đăng ký thành viên

Tên tổ chức:…………………………………………………………….

Tên mạng thành viên (netname) tổ chức dự định đăng ký:

………………………………………………………………………………

(netname phải đảm bảo duy nhất, không trùng với netname của các thành viên khác đã có – tham khảo http://www.vnnic.vn/diachiip/danhsachthanhvien)

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….

Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………

Email:…………………………………………………………………………………..

Website:………………………………………………………………………………..

Ghi chú:………………………………………………………………………………..

2. Đăng ký thông tin về người chịu trách nhiệm chính của tổ chức trong việc quản lý các nguồn tài nguyên Internet được cấp (địa chỉ email của người đã đăng ký trong mục này sẽ được đưa vào danh sách cho phép thực hiện các giao dịch qua email với VNNIC liên quan tới tài nguyên địa chỉ IP, số hiệu mạng)

Người lãnh đạo cao nhất của tổ chức:

Họ tên:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….

Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………

Người chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên:

Họ tên:………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….

Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………

Người quản lý kỹ thuật:

Họ tên:………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ………………………………………………………………………..

Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………

3. Thông tin về vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng có nhu cầu tiếp nhận

Vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng:………………………………………………

Thuộc tổ chức quản lý vùng:……………………………………………………

4. Thông tin về tổ chức đang quản lý vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng

Tên tổ chức:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….

Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………

Website:………………………………………………………………………………..

5. Thông tin về người liên hệ của tổ chức đang quản lý vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng

Họ tên:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….

Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………

6. Kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng hiện có nhu cầu tiếp nhận

(Tổ chức mô tả chi tiết kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng có nhu cầu tiếp nhận tại đây)

7. Các tài liệu nộp kèm

Sơ đồ cấu hình mạng:…………………………………………………………….

Tài liệu khác (nêu rõ):…………………………………………………………….

8. Thông tin liên hệ về việc nộp phí duy trì sử dụng địa chỉ hoặc số hiệu mạng

Đơn vị thanh toán:………………………………………………………………….

Họ và tên/Chức vụ người chịu trách nhiệm nộp phí:

……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thanh toán:………………………………………………………………….

Điện thoại/Fax:………………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tiếp nhận địa chỉ IP/số hiệu mạng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

.…., ngày…. tháng…. năm……
Xác nhận của tổ chức đăng ký
(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức

Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm về bài viết

Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức

Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức là gì? Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
1. Định nghĩa mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức là gì?
Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin tổ chức báo cáo… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.
2. Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
BÁO CÁO TIẾP NHẬN VÙNG ĐỊA CHỈ IP HOẶC SỐ HIỆU MẠNG TỪ TỔ CHỨC QUỐC TẾ
(Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa là thành viên địa chỉ của Trung tâm Internet Việt Nam)
Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam

1. Thông tin đăng ký thành viên

Tên tổ chức:…………………………………………………………….
Tên mạng thành viên (netname) tổ chức dự định đăng ký:
………………………………………………………………………………
(netname phải đảm bảo duy nhất, không trùng với netname của các thành viên khác đã có – tham khảo http://www.vnnic.vn/diachiip/danhsachthanhvien)
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….
Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………
Email:…………………………………………………………………………………..
Website:………………………………………………………………………………..
Ghi chú:………………………………………………………………………………..

2. Đăng ký thông tin về người chịu trách nhiệm chính của tổ chức trong việc quản lý các nguồn tài nguyên Internet được cấp (địa chỉ email của người đã đăng ký trong mục này sẽ được đưa vào danh sách cho phép thực hiện các giao dịch qua email với VNNIC liên quan tới tài nguyên địa chỉ IP, số hiệu mạng)

Người lãnh đạo cao nhất của tổ chức:
Họ tên:………………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….
Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………
Người chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên:
Họ tên:………………………………………………………………………………….
Chức vụ:……………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….
Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………
Người quản lý kỹ thuật:
Họ tên:………………………………………………………………………………….
Chức vụ:……………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ………………………………………………………………………..
Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………

3. Thông tin về vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng có nhu cầu tiếp nhận

Vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng:………………………………………………
Thuộc tổ chức quản lý vùng:……………………………………………………

4. Thông tin về tổ chức đang quản lý vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng

Tên tổ chức:…………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….
Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………
Website:………………………………………………………………………………..

5. Thông tin về người liên hệ của tổ chức đang quản lý vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng

Họ tên:………………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….
Số điện thoại/fax:……………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………

6. Kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng hiện có nhu cầu tiếp nhận

(Tổ chức mô tả chi tiết kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng có nhu cầu tiếp nhận tại đây)

7. Các tài liệu nộp kèm

Sơ đồ cấu hình mạng:…………………………………………………………….
Tài liệu khác (nêu rõ):…………………………………………………………….

8. Thông tin liên hệ về việc nộp phí duy trì sử dụng địa chỉ hoặc số hiệu mạng

Đơn vị thanh toán:………………………………………………………………….
Họ và tên/Chức vụ người chịu trách nhiệm nộp phí:
……………………………………………………………………………………………
Địa chỉ thanh toán:………………………………………………………………….
Điện thoại/Fax:………………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tiếp nhận địa chỉ IP/số hiệu mạng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

.…., ngày…. tháng…. năm……Xác nhận của tổ chức đăng ký(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế dành cho tổ chức

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

TagsBiểu mẫu trực tuyến

#Mẫu #báo #cáo #tiếp #nhận #vùng #địa #chỉ #hoặc #số #hiệu #mạng #từ #tổ #chức #quốc #tế #dành #cho #tổ #chức


#Mẫu #báo #cáo #tiếp #nhận #vùng #địa #chỉ #hoặc #số #hiệu #mạng #từ #tổ #chức #quốc #tế #dành #cho #tổ #chức

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button