Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu báo cáo tình hình chuyển giao sổ BHXH cho người lao động

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo tình hình chuyển giao sổ BHXH cho người lao động được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo tình hình chuyển giao sổ BHXH cho người lao động là mẫu báo cáo được lập ra nhằm để báo cáo BHXH Việt Nam tình hình bàn giao sổ BHXH tại địa phương. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 4027/BHXH-ST năm 2016 hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ……………

Mẫu số 5
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHUYỂN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT BHXH huyện Số đơn vị SDLĐ bàn giao sổ BHXH Số người đã nhận sổ BHXH Số người chưa nhận sổ BHXH Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1 BHXH huyện A
3 BHXH huyện B
Tổng
……., ngày ….. tháng ….. năm

GƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG CẤP SỔ, THẺ
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình bàn giao sổ BHXH

Báo cáo tình hình chuyển giao sổ BHXH cho người lao động (Mẫu số 05)

1. Mục đích: để báo cáo BHXH Việt Nam tình hình bàn giao sổ BHXH tại địa phương.

2. Trách nhiệm lập: BHXH tỉnh (Phòng Cấp Sổ, thẻ).

3. Thời điểm lập: trước ngày 10 hàng tháng.

4. Phương pháp lập:

 • Cột 1: ghi số thứ tự BHXH huyện.
 • Cột 2: ghi tên BHXH huyện.
 • Cột 3: ghi số đơn vị bàn giao sổ BHXH tương ứng.
 • Cột 4: ghi số người lao động đã nhận sổ BHXH.
 • Cột 5: ghi số người lao động chưa nhận sổ BHXH.
 • Cột 6: ghi nội dung cần ghi chú.

Ghi chú:

Báo cáo tình hình chuyển giao sổ BHXH cho người lao động (Mẫu số 05) lập thành 02 bản, BHXH tỉnh lưu 01 bản, gửi BHXH Việt Nam 01 bản.

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo tình hình chuyển giao sổ BHXH cho người lao động được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo tình hình chuyển giao sổ BHXH cho người lao động là mẫu báo cáo được lập ra nhằm để báo cáo BHXH Việt Nam tình hình bàn giao sổ BHXH tại địa phương. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 4027/BHXH-ST năm 2016 hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ……………

Mẫu số 5
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHUYỂN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT BHXH huyện Số đơn vị SDLĐ bàn giao sổ BHXH Số người đã nhận sổ BHXH Số người chưa nhận sổ BHXH Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1 BHXH huyện A
3 BHXH huyện B
Tổng
……., ngày ….. tháng ….. năm

GƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG CẤP SỔ, THẺ
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình bàn giao sổ BHXH

Báo cáo tình hình chuyển giao sổ BHXH cho người lao động (Mẫu số 05)

1. Mục đích: để báo cáo BHXH Việt Nam tình hình bàn giao sổ BHXH tại địa phương.

2. Trách nhiệm lập: BHXH tỉnh (Phòng Cấp Sổ, thẻ).

3. Thời điểm lập: trước ngày 10 hàng tháng.

4. Phương pháp lập:

 • Cột 1: ghi số thứ tự BHXH huyện.
 • Cột 2: ghi tên BHXH huyện.
 • Cột 3: ghi số đơn vị bàn giao sổ BHXH tương ứng.
 • Cột 4: ghi số người lao động đã nhận sổ BHXH.
 • Cột 5: ghi số người lao động chưa nhận sổ BHXH.
 • Cột 6: ghi nội dung cần ghi chú.

Ghi chú:

Báo cáo tình hình chuyển giao sổ BHXH cho người lao động (Mẫu số 05) lập thành 02 bản, BHXH tỉnh lưu 01 bản, gửi BHXH Việt Nam 01 bản.

Có thể bạn quan tâm

Check Also
Close
Back to top button