Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng

Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng là gì?

Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin thành tích… /Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Tỉnh (thành phố), ngày….. tháng…… năm…

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH

(Ghi rõ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng)

STT

Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, năm sinh, số CMND, mã định danh

Thành tích đạt được

(1)

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được

(2)

1

VD: Ông Nguyễn Văn A, Trưởng phòng Tín dụng, Ngân hàng X

Năm sinh: 1960

Số CMND: 123456789

2

Ghi chú:

– (1): Trên cơ sở Báo cáo thành tích chi tiết của từng cá nhân đề nghị khen thưởng, tóm tắt lại và làm nổi bật những thành tích đã đạt được trong khoảng thời gian đề nghị khen thưởng tương ứng với mỗi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (02 năm đối với “Bằng khen của Thống đốc” và 03 năm đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng”), đồng thời kê khai rõ những nội dung sau:

+ Xếp loại công chức, viên chức, người lao động trong thời gian đề nghị khen thưởng.

+ Tên, hiệu quả sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (trong đó nêu rõ vai trò tham gia, cấp sáng kiến/đề tài, năm nghiệm thu, đạt loại gì; ghi rõ số, ngày tháng năm của quyết định và người có thẩm quyền ra quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học). Riêng đối với đề nghị khen thưởng “Bằng khen Thống đốc” chỉ lấy sáng kiến để làm căn cứ xét khen thưởng.

(2): Chỉ kê khai các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được trong khoảng thời gian đề nghị khen thưởng tương ứng, ghi rõ số, ngày tháng năm của quyết định và người có thẩm quyền ra quyết định khen thưởng.

,ngày… tháng… năm…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng

Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm về bài viết

Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng

Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng là gì?
Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin thành tích… /Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
2. Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-

Tỉnh (thành phố), ngày….. tháng…… năm…

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH
(Ghi rõ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng)

STT

Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, năm sinh, số CMND, mã định danh

Thành tích đạt được
(1)

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được
(2)

1

VD: Ông Nguyễn Văn A, Trưởng phòng Tín dụng, Ngân hàng X
Năm sinh: 1960
Số CMND: 123456789

2

Ghi chú:
– (1): Trên cơ sở Báo cáo thành tích chi tiết của từng cá nhân đề nghị khen thưởng, tóm tắt lại và làm nổi bật những thành tích đã đạt được trong khoảng thời gian đề nghị khen thưởng tương ứng với mỗi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (02 năm đối với “Bằng khen của Thống đốc” và 03 năm đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng”), đồng thời kê khai rõ những nội dung sau:
+ Xếp loại công chức, viên chức, người lao động trong thời gian đề nghị khen thưởng.
+ Tên, hiệu quả sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (trong đó nêu rõ vai trò tham gia, cấp sáng kiến/đề tài, năm nghiệm thu, đạt loại gì; ghi rõ số, ngày tháng năm của quyết định và người có thẩm quyền ra quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học). Riêng đối với đề nghị khen thưởng “Bằng khen Thống đốc” chỉ lấy sáng kiến để làm căn cứ xét khen thưởng.
(2): Chỉ kê khai các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được trong khoảng thời gian đề nghị khen thưởng tương ứng, ghi rõ số, ngày tháng năm của quyết định và người có thẩm quyền ra quyết định khen thưởng.

…,ngày… tháng… năm…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích ngành Ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

TagsBiểu mẫu trực tuyến

#Mẫu #báo #cáo #tóm #tắt #thành #tích #ngành #Ngân #hàng


#Mẫu #báo #cáo #tóm #tắt #thành #tích #ngành #Ngân #hàng

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button