Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu biên bản giám định thương tật

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu TB2 – Biên bản giám định thương tật được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Biên bản giám định thương tật là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép lại nội dung giám định y khoa với mục đích lưu trữ những nội dung diễn ra trong giám định, để lãnh đạo có thể xem lại biên bản. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu TB2

………..….
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …../….

…., ngày … tháng … năm …..

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT

Hội đồng Giám định Y khoa:……………………………..

Họp ngày …… tháng …… năm …….. tại ………… để giám định thương tật đối với:

Ông (bà): ………………………………………..

Sinh ngày … tháng … năm …… Nam/Nữ: ………

Nguyên quán:…………………………………………………

Trú quán:…………………………………………………………

Chức vụ: …………………. cấp bậc:………………….

Cơ quan, đơn vị:………………………………………….

Bị thương ngày … tháng … năm ……………….

Theo Giấy chứng nhận bị thương số … ngày … tháng … năm….. của……

Theo giấy giới thiệu số ……… ngày … tháng … năm … của….

Tình trạng thương tật theo Giấy chứng nhận bị thương:….

………………………………………………………..

Kết quả khám hiện tại:……………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

KẾT LUẬN:

Theo tiêu chuẩn thương tật ban hành tại Thông tư ………….. ngày … tháng … năm ….. của

Ông (bà) ………… bị suy giảm khả năng lao động do thương tật là ……..%

(Bằng chữ ……….%.) vĩnh viễn/tạm thời (*)…….. /.

Ủy viên

Ủy viên thường trực

Chủ tịch Hội đồng

Ghi chú: (*) Ghi rõ vĩnh viễn hoặc tạm thời

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu TB2 – Biên bản giám định thương tật được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Biên bản giám định thương tật là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép lại nội dung giám định y khoa với mục đích lưu trữ những nội dung diễn ra trong giám định, để lãnh đạo có thể xem lại biên bản. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu TB2

………..….
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …../….

…., ngày … tháng … năm …..

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT

Hội đồng Giám định Y khoa:……………………………..

Họp ngày …… tháng …… năm …….. tại ………… để giám định thương tật đối với:

Ông (bà): ………………………………………..

Sinh ngày … tháng … năm …… Nam/Nữ: ………

Nguyên quán:…………………………………………………

Trú quán:…………………………………………………………

Chức vụ: …………………. cấp bậc:………………….

Cơ quan, đơn vị:………………………………………….

Bị thương ngày … tháng … năm ……………….

Theo Giấy chứng nhận bị thương số … ngày … tháng … năm….. của……

Theo giấy giới thiệu số ……… ngày … tháng … năm … của….

Tình trạng thương tật theo Giấy chứng nhận bị thương:….

………………………………………………………..

Kết quả khám hiện tại:……………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

KẾT LUẬN:

Theo tiêu chuẩn thương tật ban hành tại Thông tư ………….. ngày … tháng … năm ….. của

Ông (bà) ………… bị suy giảm khả năng lao động do thương tật là ……..%

(Bằng chữ ……….%.) vĩnh viễn/tạm thời (*)…….. /.

Ủy viên

Ủy viên thường trực

Chủ tịch Hội đồng

Ghi chú: (*) Ghi rõ vĩnh viễn hoặc tạm thời

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button