Biểu mẫu

Mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự

Mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự là gì? Mẫu biên bản kiểm phiếu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự là gì?

Mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm phiếu giới thiệu nhân sự. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm phiếu, thời gian địa điểm lập biên bản…

2. Mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ …1
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu giới thiệu nhân sự tại Hội nghị Bước…2

Vào hồi …h… ngày …, tại…, …1 đã tổ chức Hội nghị …2 để giới thiệu nhân sự đề nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức …………..3

1. Chủ trì cuộc họp: ……………….

2. Thành phần dự: ….

Tổng số người được triệu tập: ………………….người, có mặt: ……………….người.

Vắng: …………………..người (lý do)

(Có danh sách cán bộ kèm theo).

3. Thành phần Tổ kiểm phiếu gồm:

– Ông (bà) …………………………………. – Tổ trưởng;

– Ông (bà) …………………………………. – Tổ viên;

– Ông (bà) …………………………………. – Tổ viên;

4. Kết quả kiểm phiếu:

– Số phiếu phát ra: …. phiếu;

– Số phiếu hợp lệ: … phiếu;

Số phiếu thu về: … phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: … phiếu.

Kết quả:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Tỷ lệ giới thiệu

Ghi chú

1

Hội nghị kết thúc vào lúc …h…. cùng ngày. Biên bản đã được Tổ Kiểm phiếu, đại diện đơn vị thông qua và thống nhất cùng ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, 01 bản lưu tại đơn vị cùng phiếu xin ý kiến, 03 bản lưu hồ sơ bổ nhiệm.

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu: …………………………… Nguyễn Văn A

Thành viên Tổ kiểm phiếu: …………………………… Nguyễn Văn B

……………………………… Nguyễn Văn C

Đại diện đơn vị
(Ký tên, đóng du)

_________________________

1 Đơn vị đề nghị bổ nhiệm

2 Ghi rõ Bước 2 hoặc Bước 3

3 Chức đanh đề nghị bổ nhiệm

Mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự

Mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm về bài viết

Mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự

Mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự là gì? Mẫu biên bản kiểm phiếu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự là gì?
Mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm phiếu giới thiệu nhân sự. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm phiếu, thời gian địa điểm lập biên bản…
2. Mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự

CƠ QUAN CHỦ QUẢNĐƠN VỊ …1——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

BIÊN BẢNKiểm phiếu giới thiệu nhân sự tại Hội nghị Bước…2
Vào hồi …h… ngày …, tại…, …1 đã tổ chức Hội nghị …2 để giới thiệu nhân sự đề nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức …………..3
1. Chủ trì cuộc họp: ……………….
2. Thành phần dự: ….
Tổng số người được triệu tập: ………………….người, có mặt: ……………….người.
Vắng: …………………..người (lý do)
(Có danh sách cán bộ kèm theo).
3. Thành phần Tổ kiểm phiếu gồm:
– Ông (bà) …………………………………. – Tổ trưởng;
– Ông (bà) …………………………………. – Tổ viên;
– Ông (bà) …………………………………. – Tổ viên;
4. Kết quả kiểm phiếu:

– Số phiếu phát ra: …. phiếu;
– Số phiếu hợp lệ: … phiếu;

Số phiếu thu về: … phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: … phiếu.

Kết quả:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Tỷ lệ giới thiệu

Ghi chú

1

Hội nghị kết thúc vào lúc …h…. cùng ngày. Biên bản đã được Tổ Kiểm phiếu, đại diện đơn vị thông qua và thống nhất cùng ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, 01 bản lưu tại đơn vị cùng phiếu xin ý kiến, 03 bản lưu hồ sơ bổ nhiệm.
Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu: …………………………… Nguyễn Văn A
Thành viên Tổ kiểm phiếu: …………………………… Nguyễn Văn B
……………………………… Nguyễn Văn C

Đại diện đơn vị(Ký tên, đóng dấu)

_________________________
1 Đơn vị đề nghị bổ nhiệm
2 Ghi rõ Bước 2 hoặc Bước 3
3 Chức đanh đề nghị bổ nhiệm
Mẫu biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

TagsBiểu mẫu trực tuyến

#Mẫu #biên #bản #kiểm #phiếu #giới #thiệu #nhân #sự


#Mẫu #biên #bản #kiểm #phiếu #giới #thiệu #nhân #sự

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button