Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên được Cẩm Nang Tiếng Anh tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm phiếu thi hành kỷ luật với Đảng viên. Nội dung trong mẫu biên bản cần nêu rõ thông tin thành phần tham gia hội nghị, nội dung của hội nghị….Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên tại đây.

ĐẢNG ỦY ……………

CHI BỘ ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

…………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN
kiểm phiếu thi hành kỷ luật đồng chí ……., ghi rõ họ và tên, địa chỉ, chức vụ đảng, chức vụ chuyên môn) thuộc chi bộ ……………. đảng bộ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, vào hồi …. giờ … phút, tại ………………., Chi bộ đã tiến hành họp bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí

I. Tổng số dự hội nghị có:

* Đại diện ….(Tổ chức đảng cấp trên):

1- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể

2- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể

Vắng: ………………..Có lý do………………….Không có lý do:

* Đại diện ….(Tổ chức đảng cùng cấp):

1- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể

2- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể

Vắng: ……………….. Có lý do…………………. Không có lý do:

II- Nội dung hội nghị:

Hội nghị đã bầu tổ kiểm phiếu gồm:

1- Đồng chí: ………………………………………………. – Tổ trưởng.

2- Đồng chí: ……………………………………………….. – Thư ký.

2- Đồng chí: ……………………………………………….. – Tổ viên

Số phiếu phát ra: ……… phiếu.

Số phiếu thu vào: ………. phiếu.

Số phiếu hợp lệ: ………. phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: …..phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

– Không kỷ luật: ……/….. /…….phiếu, bằng ……..%.

– Khiển trách:…….…/….. /…….phiếu, bằng ……..%..

– Cảnh cáo: …………./….. /…….phiếu, bằng ……….%.

– Cách chức…………../….. /…….phiếu, bằng ……….%.

– Khai trừ: ………..…/….. /……. phiếu, bằng ……….%.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, hội nghị nhất trí đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ……………, …….. bằng hình thức

Trên đây là kết quả bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ……. chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể …………….. thuộc đảng bộ, chi bộ ………………

Hội nghi kết thúc vào hồi………….giờ……….ngày ……… ./.

CÁC THÀNH VIÊN TỔ
KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên từng người)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNGTỔ
KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên được Cẩm Nang Tiếng Anh tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm phiếu thi hành kỷ luật với Đảng viên. Nội dung trong mẫu biên bản cần nêu rõ thông tin thành phần tham gia hội nghị, nội dung của hội nghị….Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên tại đây.

ĐẢNG ỦY ……………

CHI BỘ ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

…………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN
kiểm phiếu thi hành kỷ luật đồng chí ……., ghi rõ họ và tên, địa chỉ, chức vụ đảng, chức vụ chuyên môn) thuộc chi bộ ……………. đảng bộ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, vào hồi …. giờ … phút, tại ………………., Chi bộ đã tiến hành họp bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí

I. Tổng số dự hội nghị có:

* Đại diện ….(Tổ chức đảng cấp trên):

1- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể

2- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể

Vắng: ………………..Có lý do………………….Không có lý do:

* Đại diện ….(Tổ chức đảng cùng cấp):

1- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể

2- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể

Vắng: ……………….. Có lý do…………………. Không có lý do:

II- Nội dung hội nghị:

Hội nghị đã bầu tổ kiểm phiếu gồm:

1- Đồng chí: ………………………………………………. – Tổ trưởng.

2- Đồng chí: ……………………………………………….. – Thư ký.

2- Đồng chí: ……………………………………………….. – Tổ viên

Số phiếu phát ra: ……… phiếu.

Số phiếu thu vào: ………. phiếu.

Số phiếu hợp lệ: ………. phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: …..phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

– Không kỷ luật: ……/….. /…….phiếu, bằng ……..%.

– Khiển trách:…….…/….. /…….phiếu, bằng ……..%..

– Cảnh cáo: …………./….. /…….phiếu, bằng ……….%.

– Cách chức…………../….. /…….phiếu, bằng ……….%.

– Khai trừ: ………..…/….. /……. phiếu, bằng ……….%.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, hội nghị nhất trí đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ……………, …….. bằng hình thức

Trên đây là kết quả bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ……. chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể …………….. thuộc đảng bộ, chi bộ ………………

Hội nghi kết thúc vào hồi………….giờ……….ngày ……… ./.

CÁC THÀNH VIÊN TỔ
KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên từng người)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNGTỔ
KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Back to top button
You cannot copy content of this page