Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018 – 2019

Để hưởng ứng công tác thi đua, khen thưởng trong toàn trường, các thầy cô giáo cũng như khối, lớp tiến hành đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho năm học 2018 – 2019. Đây chính là tiền đề để phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm học mới.

Bản đăng ký danh hiệu thi đua này được lập ra, rồi gửi lên Ban giám hiệu nhà trường để đăng ký. Sau đó các thầy cô giáo sẽ phải cùng nhau phấn đấu để đạt được kế hoạch đề ra. Dưới đây là bản đăng ký danh hiệu thi đua cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm, không làm công tác chủ nhiệm, cho tập thể khối lớp đăng ký.

Bản đăng ký danh hiệu thi đua của giáo viên làm công tác chủ nhiệm

PHÒNG GD-ĐT……………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2018 2019
(Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)

– Họ và tên: …………………………..……….

– Chức vụ: ……………………………………..

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học………

– Nhiệm vụ được phân công: ……………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục…………., HĐSP trường Tiểu học……… phát động trong năm học 2018 – 2019. Tôi đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số
TT
Công tác chuyên môn(Ghi cụ thể) Kết quả
(Tỷ lệ % hoàn thành)
01 100%
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: ……………………………………………………………………….

– Về đoàn kết: ……………………………………………………………………….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ……………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ……………………………………………..

– Về tham gia các phong trào thị đua: ……………………………………………………..

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Các danh hiệu cá nhân:

– Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, CSTĐ, …)

– Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, …)

– Danh hiệu Giáo viên giỏi: ………

2. Chất lượng học sinh:

a) Kết quả cuối năm:

I. HĐGD Toán T.Việt Khoa học LSử & ĐLý Ghi chú
SL TL SL TL SL TL SL TL
Điểm 9 -> 10
Điểm 7 -> 8
Điểm 5 -> 6
Điểm < 5
II. Năng lực
III. Phẩm chất

b) Các chỉ tiêu khác:

– Khen thưởng cuối năm:

+ ………… học sinh Xuất sắc = …………… %

+ ……… học sinh Tiến bộ = …………… %

– Duy trì sỹ số:………/…………=……………%;

– Học sinh lên lớp thẳng:…………/…………= …………%

– Danh hiệu lớp:………………………………………………

– Tổng số học sinh tham gia BHYT: …………… em = 100%

III. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

– Tên sáng kiến: …………………………..…..

– Phạm vi áp dụng: ……………………………

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: …………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019, đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

, ngày….. tháng…… năm 2018
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bản đăng ký danh hiệu thi đua của BGH, giáo viên không chủ nhiệm

PHÒNG GD-ĐT……………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2018 2019
(BGH, Giáo viên không làm công tác chủ nhiệm lớp, PT Đội, Nhân viên)

– Họ và tên: ………………………….…….

– Chức vụ: …………………………….…..

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học……

– Nhiệm vụ được phân công: …………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục…………., HĐSP trường Tiểu học……… phát động trong năm học 2018 – 2019. Tôi đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số
TT
Công tác chuyên môn
(Ghi cụ thể)
Kết quả
(Tỷ lệ hoàn thành % KH)
01
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: ………………………………………………………..

– Về đoàn kết: ……………………………………………………………………….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: ……………….

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………..

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ……………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ………………………………

– Về tham gia các phong trào thị đua: ………………………………………

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

– Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, CSTĐ, …)

– Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, …)

– Danh hiệu Giáo viên giỏi: ………

III. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

– Tên sáng kiến: ………………………………

– Phạm vi áp dụng: ……………………….…..

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: …………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019, đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

, ngày….. tháng…… năm 2018
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bản đăng ký danh hiệu thi đua theo tập thể khối, lớp

PHÒNG GD-ĐT……………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2018 2019

Tên đơn vị: Tập thể khối: … – Trường Tiểu học………..

Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

1. Tổng số giáo viên trong khối: ……Đồng chí;

2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt chuẩn và trên chuẩn: …/… = ……% Trong đó: Đại học: …… = ……%; Cao đẳng: …… = ……%

– Giáo viên giỏi các cấp: …… đồng chí (Tỉnh: …..; Huyện: …; Trường: …)

Để hướng ứng phong trào thi đua do trường Tiểu học……. phát động trong năm học 2018 – 2019. Xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

STT Công tác chuyên môn
(Ghi cụ thể)
Kết quả
(Tỷ lệ % hoàn thành so với kế hoạch)
01
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: …………………………………………………………….

– Về đoàn kết: …………………………………………………………………………….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ……………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ……………………………………..

– Về tham gia các phong trào thị đua: ………………………………………………

III. PHẤN ĐẤU CÁC CHỈ TIÊU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

1. Các nội dung đăng ký:

– Học sinh:

Số TT Nội dung đăng ký Lớp / TSHS Ghi chú
1A/19
01 Danh hiệu “Lớp toàn diện”
02 Hoàn thành chương trình lớp học
03 Khen thưởng Nổi bật
04 Khen thưởng Vượt bậc
05 Tham gia BHYT
06 Các loại quỹ

– Giáo viên:

Số TT Họ và tên GV Các danh hiệu đăng ký Mức độ tham gia phong trào
CSTĐ LĐTT GVG
01 Tốt (Khá, TB)
02
03
04
05
06

2. Tập thể:

– Danh hiệu: (Tập thể lao động Tiên tiến).

– Khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019 đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để tập thể khối …… trường Tiểu học ……. phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

, ngày….. tháng…… năm 2018
KHỐI TRƯỜNG

Để hưởng ứng công tác thi đua, khen thưởng trong toàn trường, các thầy cô giáo cũng như khối, lớp tiến hành đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho năm học 2018 – 2019. Đây chính là tiền đề để phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm học mới.

Bản đăng ký danh hiệu thi đua này được lập ra, rồi gửi lên Ban giám hiệu nhà trường để đăng ký. Sau đó các thầy cô giáo sẽ phải cùng nhau phấn đấu để đạt được kế hoạch đề ra. Dưới đây là bản đăng ký danh hiệu thi đua cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm, không làm công tác chủ nhiệm, cho tập thể khối lớp đăng ký.

Bản đăng ký danh hiệu thi đua của giáo viên làm công tác chủ nhiệm

PHÒNG GD-ĐT……………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2018 2019
(Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)

– Họ và tên: …………………………..……….

– Chức vụ: ……………………………………..

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học………

– Nhiệm vụ được phân công: ……………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục…………., HĐSP trường Tiểu học……… phát động trong năm học 2018 – 2019. Tôi đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số
TT
Công tác chuyên môn(Ghi cụ thể) Kết quả
(Tỷ lệ % hoàn thành)
01 100%
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: ……………………………………………………………………….

– Về đoàn kết: ……………………………………………………………………….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ……………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ……………………………………………..

– Về tham gia các phong trào thị đua: ……………………………………………………..

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Các danh hiệu cá nhân:

– Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, CSTĐ, …)

– Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, …)

– Danh hiệu Giáo viên giỏi: ………

2. Chất lượng học sinh:

a) Kết quả cuối năm:

I. HĐGD Toán T.Việt Khoa học LSử & ĐLý Ghi chú
SL TL SL TL SL TL SL TL
Điểm 9 -> 10
Điểm 7 -> 8
Điểm 5 -> 6
Điểm < 5
II. Năng lực
III. Phẩm chất

b) Các chỉ tiêu khác:

– Khen thưởng cuối năm:

+ ………… học sinh Xuất sắc = …………… %

+ ……… học sinh Tiến bộ = …………… %

– Duy trì sỹ số:………/…………=……………%;

– Học sinh lên lớp thẳng:…………/…………= …………%

– Danh hiệu lớp:………………………………………………

– Tổng số học sinh tham gia BHYT: …………… em = 100%

III. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

– Tên sáng kiến: …………………………..…..

– Phạm vi áp dụng: ……………………………

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: …………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019, đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

, ngày….. tháng…… năm 2018
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bản đăng ký danh hiệu thi đua của BGH, giáo viên không chủ nhiệm

PHÒNG GD-ĐT……………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2018 2019
(BGH, Giáo viên không làm công tác chủ nhiệm lớp, PT Đội, Nhân viên)

– Họ và tên: ………………………….…….

– Chức vụ: …………………………….…..

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học……

– Nhiệm vụ được phân công: …………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục…………., HĐSP trường Tiểu học……… phát động trong năm học 2018 – 2019. Tôi đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số
TT
Công tác chuyên môn
(Ghi cụ thể)
Kết quả
(Tỷ lệ hoàn thành % KH)
01
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: ………………………………………………………..

– Về đoàn kết: ……………………………………………………………………….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: ……………….

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………..

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ……………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ………………………………

– Về tham gia các phong trào thị đua: ………………………………………

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

– Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, CSTĐ, …)

– Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, …)

– Danh hiệu Giáo viên giỏi: ………

III. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

– Tên sáng kiến: ………………………………

– Phạm vi áp dụng: ……………………….…..

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: …………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019, đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

, ngày….. tháng…… năm 2018
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bản đăng ký danh hiệu thi đua theo tập thể khối, lớp

PHÒNG GD-ĐT……………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2018 2019

Tên đơn vị: Tập thể khối: … – Trường Tiểu học………..

Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

1. Tổng số giáo viên trong khối: ……Đồng chí;

2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt chuẩn và trên chuẩn: …/… = ……% Trong đó: Đại học: …… = ……%; Cao đẳng: …… = ……%

– Giáo viên giỏi các cấp: …… đồng chí (Tỉnh: …..; Huyện: …; Trường: …)

Để hướng ứng phong trào thi đua do trường Tiểu học……. phát động trong năm học 2018 – 2019. Xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

STT Công tác chuyên môn
(Ghi cụ thể)
Kết quả
(Tỷ lệ % hoàn thành so với kế hoạch)
01
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: …………………………………………………………….

– Về đoàn kết: …………………………………………………………………………….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ……………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ……………………………………..

– Về tham gia các phong trào thị đua: ………………………………………………

III. PHẤN ĐẤU CÁC CHỈ TIÊU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

1. Các nội dung đăng ký:

– Học sinh:

Số TT Nội dung đăng ký Lớp / TSHS Ghi chú
1A/19
01 Danh hiệu “Lớp toàn diện”
02 Hoàn thành chương trình lớp học
03 Khen thưởng Nổi bật
04 Khen thưởng Vượt bậc
05 Tham gia BHYT
06 Các loại quỹ

– Giáo viên:

Số TT Họ và tên GV Các danh hiệu đăng ký Mức độ tham gia phong trào
CSTĐ LĐTT GVG
01 Tốt (Khá, TB)
02
03
04
05
06

2. Tập thể:

– Danh hiệu: (Tập thể lao động Tiên tiến).

– Khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019 đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để tập thể khối …… trường Tiểu học ……. phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

, ngày….. tháng…… năm 2018
KHỐI TRƯỜNG

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button